Po długich negocjacjach Polski z zagranicznymi darczyńcami łącznie 50 mln euro trafi do organizacji pozarządowych.

Mają pomóc wzmacniać społeczeństwo obywatelskie i grupy zagrożone wykluczeniem. W ramach programu „Aktywni obywatele – fundusz krajowy” do polskich organizacji pozarządowych w ciągu ponad czterech lat popłynie 30 mln euro. Pieniądze pochodzą z funduszy norweskich i funduszy EOG. To środki przeznaczone przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein jako bezzwrotna pomoc nowym członkom Unii Europejskiej. W zamian - choć same nie należą do wspólnoty – kraje te mogą korzystać ze wspólnego rynku. Część funduszy służy rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego i budowaniu demokracji.

Pieniądze dla NGO-sów (organizacji pozarządowych, nazywane trzecim sektorem) będą dzielone w ramach dwóch funduszy: krajowego (wspomniane 30 mln euro) oraz regionalnego  (kolejne 23 mln euro). Taki model będzie funkcjonował wyłącznie w Polsce.

Krajowym funduszem będzie zarządzać konsorcjum trzech organizacji: Fundacja Batorego (jako lider), Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich. Regionalnym zaś (ten wystartuje później): Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji.

W ramach funduszu krajowego można ubiegać się o granty w czterech obszarach. Są to: angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne (w tym działania dot. ochrony środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym), ochrona praw człowieka i równe traktowanie (m.in. przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć i wszelkim formom dyskryminacji), wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie, wsparcie samych organizacji. Pierwszy konkurs ogłoszony zostanie już w lutym. Więcej informacji na stronie www.AktywniObywatele.org.pl.