W dniu 8 stycznia, Sejmowa Komisja Finansów w swoim sprawozdaniu, o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, rekomendowała izbie niższej legislatywy uchwalenie przesłanego do komisji projektu ustawy.

Przypomnieć trzeba, że projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, został skierowany do Marszałka Sejmu przez Prezesa Rady Ministrów, w dniu 24 grudnia 2019 roku. W dniu 30 grudnia b.r. rządowy projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 8 stycznia. Tego samego dnia, projekt skierowany został do dalszych prac legislacyjnych, w ramach komisji sejmowej.

            Zauważyć należy, że celem projektu wniesionego do izby jest dokonanie nowelizacji dwóch istotnych ustaw, mianowicie: Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43, z późn. zm.).

            Zasadniczym celem procedowania ustawy nowelizującej jest wprowadzenie zmian do realizacji usługi polegającej na udostępnianiu podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych, wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych przez organy podatkowe. Już w 2018 r. na mocy Ustawy z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126), została udostępniona usługa, której istotą jest wypełnianie zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową, tzw. KAS. Przy wypełnianiu wspomnianego zeznania, organ administracji skarbowej bazuje na danych pochodzących od płatników, informacji przekazanych przez danego podatnika w zeznaniu podatkowym za ubiegły rok oraz innych danych, m. in. znajdujących się w dyspozycji szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

            Implementacja powyższego rozwiązania składać się miała z dwóch etapów.

Pierwszego, tj. umożliwienia rozliczenia podatku za rok 2018 dla podatników - osób fizycznych które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych (odpowiednio formularze PIT - 37 i PIT - 38).

Drugiego – dotyczącego rozliczenia podatku za rok 2019 dla podatników składających zeznanie na formularzach PIT – 28, PIT – 28S, PIT- 36, PIT -36S, PIT – 36L, PIT – 36 LS. Planowano, że wskazane zeznania dla rozliczenia za 2019 r., powinny być dostępne od dnia 15 lutego 2020 r. Jak wskazał wnioskodawca w uzasadnieniu do projektu: ,, […] istnieje ryzyko niedotrzymania terminów realizacji drugiego etapu oraz powstania dużej ilości błędów, co z punktu widzenia odpowiedzialności administracji podatkowej za bezpieczeństwo danych udostępnionych podatnikowi, jest niedopuszczalne. […] projekt ustawy zmienia zakres usługi polegającej na udostępnianiu przez organy podatkowe wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych. Usługa nie znajdzie zastosowania do zeznań składanych przez podatników w związku z prowadzoną przez nich pozarolniczą działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej”.

            Proponuje się więc, aby Krajowa Administracja Skarbowa nie udostępniała zarówno zeznań PIT-28S, PIT-36S i PIT 36LS, te bowiem składane są przez podatników będących przedsiębiorstwem w spadku jak również nie będzie udostępniane wstępnie wypełnione zeznanie PIT-36L. To ostatnie składają tylko ci podatnicy, którzy osiągają przychody:

- z pozarolniczej działalności gospodarczej lub

- działów specjalnych produkcji rolnej.         

Ponadto, zmiana zakresu usługi dotyczyć będzie także zeznania PIT-36. Krajowa Administracja Skarbowa nie będzie udostępniać podatnikom zeznań PIT – 36, jeżeli zobligowany do jego złożenia będzie podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej.

            Projektowane przepisy znajdą zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Planuje się, że omawiana ustawa wejdzie w życie z dniem 15 lutego 2020 r.