Przyszła polityka rolna UE powinna być bardziej elastyczna, zrównoważona i odporna na kryzysy, aby rolnicy mogli nadal zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe w całej UE. 

Posłowie przyjęli w piątek - 23.10.2020 r. stanowisko w sprawie reformy polityki rolnej UE po 2022 roku. Zespół negocjacyjny PE jest teraz gotowy do rozpoczęcia rozmów z ministrami UE.

  • Większe wsparcie dla rolników, którzy stosują praktyki przyjazne dla klimatu i środowiska.
  • Roczne płatności bezpośrednie ograniczone do 100 000 euro, większe wsparcie dla MŚP.
  • Dostosowane do potrzeb środki pomocy dla rolników w sytuacjach kryzysowych.
  • Wyższe sankcje w przypadku wielokrotnego naruszania przepisów, np. dotyczących środowiska lub dobrostanu zwierząt.

W stronę polityki opartej na wynikach.

Posłowie poparli zmianę polityki, która powinna lepiej dostosować politykę rolną UE do potrzeb poszczególnych państw członkowskich, ale nalegają na utrzymanie równych szans w całej Unii. Rządy krajowe powinny opracować plany strategiczne do zatwierdzenia przez Komisję. W takich planach państwa określą, w jaki sposób zamierzają realizować cele UE. Komisja będzie sprawdzać wyniki, a nie tylko zgodność z przepisami UE.

Promowanie wyższego poziomu efektywności środowiskowej gospodarstw rolnych w UE.

Parlament wzmocnił zasadę warunkowości, co oznacza, że rolnik musi stosować pewne obowiązkowe praktyki sprzyjające ochronie klimatu i środowiska, aby uzyskać bezpośrednie wsparcie. Ponadto posłowie chcą przeznaczyć co najmniej 35% budżetu zarezerwowanego na rozwój obszarów wiejskich na wszystkie rodzaje działań związanych ze środowiskiem i klimatem. Co najmniej 30% budżetu na płatności bezpośrednie należy przeznaczyć na programy ekologiczne, które byłyby dobrowolne, a mogłyby zwiększyć dochody rolników.

Europosłowie nalegają na stworzenie usług doradztwa rolniczego w każdym państwie członkowskim i przeznaczenie co najmniej 30% funduszy unijnych w każdym państwie członkowskim na pomoc rolnikom w walce ze zmianą klimatu, w zrównoważonym zarządzaniu zasobami naturalnymi i w ochronie różnorodności biologicznej. Wzywają również państwa członkowskie, by zachęcały rolników do przeznaczania 10% gruntów na kształtowanie krajobrazu korzystnego dla różnorodności biologicznej, czyli na przykład żywopłoty, drzewa nieprodukcyjne i stawy.

Zmniejszenie płatności dla większych gospodarstw rolnych, wspieranie małych gospodarstw i młodych rolników

Przynajmniej 6% krajowych płatności bezpośrednich powinno być wykorzystane na wsparcie małych i średnich gospodarstw rolnych, ale jeśli wykorzysta się więcej niż 12%, ograniczenie powinno stać się dobrowolne, uważają posłowie. Państwa UE mogłyby wykorzystać co najmniej 4% swojego budżetu na płatności bezpośrednie na wsparcie młodych rolników. Dalsze wsparcie może być przyznane z funduszy rozwoju obszarów wiejskich, gdzie inwestycje młodych rolników mogą być traktowane priorytetowo, uważają posłowie. Parlament podkreśla, że dotacje UE powinny być zarezerwowane tylko dla tych, którzy prowadzą co najmniej minimalny poziom działalności rolniczej. Należy automatycznie wykluczyć te podmioty, które administrują portami lotniczymi, wodociągami, stałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi, świadczą usługi przewozu kolejowego lub usługi w zakresie obrotu nieruchomościami.

Burgery warzywne i steki z tofu: brak zmian w etykietowaniu produktów roślinnych.

Posłowie do PE odrzucili wszystkie propozycje dotyczące zarezerwowania nazw związanych z mięsem dla produktów zawierających mięso. Nic się nie zmieni w odniesieniu do produktów pochodzenia roślinnego i nazw, których obecnie używa się przy ich sprzedaży.

Pomaganie rolnikom w radzeniu sobie z ryzykiem i kryzysami

Parlament nalega na objęcie rolników większą pomocą, aby mogli lepiej radzić sobie z ryzykiem i potencjalnymi przyszłymi kryzysami. Parlament chce, aby rynek był bardziej przejrzysty, dopomina się o strategię interwencji w odniesieniu do wszystkich produktów rolnych oraz wyłączenia z zakresu stosowania reguł konkurencji praktyk mających na celu stosowanie surowszych norm środowiskowych, dotyczących zdrowia zwierząt lub dobrostanu zwierząt. Chce również przekształcić rezerwę kryzysową, pomagającą rolnikom w przypadku niestabilności cen lub rynku, z instrumentu doraźnego w instrument stały o odpowiednim budżecie.

Wyższe sankcje za powtarzające się naruszenia oraz unijny mechanizm składania skarg

Parlament chce zwiększyć sankcje dla tych, którzy wielokrotnie nie przestrzegają wymogów UE, (np. w zakresie ochrony środowiska oraz dobrostanu zwierząt). Powinno to kosztować rolników 10% ich uprawnień (w porównaniu z obecnymi 5%). Posłowie do PE chcą również, aby UE ustanowiła doraźny mechanizm składania skarg. Byłoby to rozwiązanie dla rolników i beneficjentów z obszarów wiejskich, którzy doświadczają niesprawiedliwego lub niekorzystnego traktowania w odniesieniu do dotacji UE, w sytuacji gdy występują niedociągnięcia w rozpatrywaniu skarg na szczeblu krajowym.