W związku z koniecznością implementacji do polskiego prawa, unijnych regulacji dotyczących coraz popularniejszego handlu elektronicznego, Minister Finansów prowadzi prace dotyczące projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany w treści polskiej ustawy o VAT, związane są z wdrożeniem tzw. pakietu VAT e-commerce.

Jego celem jest uproszczenie i ułatwienie nowo powstałym przedsiębiorcom, firmom z branży sektora MSP, jak również konsumentom dokonywanie obrotu dobrami w Internecie. Podkreśla się, że wprowadzenie tego pakietu umożliwi również uszczelnienie podatku VAT. Uwypukla się fakt, że straty, jakie ponoszą z tego tytułu państwa członkowskie Unii Europejskiej szacowane są na kilka miliardów Euro rocznie.

            Najważniejszymi aktami prawnymi składającymi się na tzw. pakiet e-commerce są:

- dyrektywa Rady (UE) 2017/2455 zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość;

- dyrektywa Rady (UE) 2019/1995 zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów.

            Ich celem jest nowelizacja dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. W preambule do dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 wskazuje się expressis verbis, że: ,,Znacząca część sprzedaży towarów na odległość – zarówno dostarczanych z jednego państwa członkowskiego do drugiego, jak i z terytoriów trzecich lub państw trzecich do Wspólnoty – jest ułatwiana poprzez użycie elektronicznego interfejsu,  takiego jak  platforma handlowa, platforma, portal lub inne  podobne środki, z  częstym wykorzystaniem rozwiązań opartych na magazynach typu fulfilment (ang. fulfilment warehouses)”. Polski wnioskodawca podkreśla, że zarówno na przedsiębiorcach jak i na administracji skarbowej spoczywają istotne obciążenia związane z rozliczaniem podatku należnego od zawieranych w internecie transakcji.

            Rozwiązania składające się na tzw. pakiet e-commerce mają wejść w życie od 1 lipca 2021 roku. Do najistotniejszych spośród nich zaliczyć należy w szczególności:

- doprowadzenie do likwidacji na obszarze Unii Europejskiej zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro;

- ustanowienie uproszczonej procedury rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro. Procedura ta dotyczyć będzie podmiotów zgłaszających towary organom celnym, zobligowanym do dokonania poboru podatku VAT od osób dla których towary są przeznaczone i zgłoszenia tego podatku w deklaracji miesięcznej oraz dokonania wpłaty pobranego podatku;

- określenie terminu wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz wprowadzenia odpowiednich zmian do dotychczasowych przepisów dotyczących tzw. sprzedaży wysyłkowej;

- rozszerzenie i modyfikację szczególnej procedury dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz:

  1. a) wybranych usług świadczonych na rzecz konsumentów, których miejsce świadczenia uregulowane zostało w sposób szczególny,
  2. b) wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość,
  3. c) niektóre dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy,
  4. d) sprzedaż na rzecz konsumentów w Unii towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro.

            Zwrócić należy jednocześnie uwagę, że implementacja przepisów unijnych wiązać się będzie z nałożeniem obowiązku na operatorów interfejsów elektronicznych za pośrednictwem których świadczone są usługi oraz dokonywane są dostawy towarów na terytorium Unii Europejskiej zasadniczo na rzecz konsumentów, prowadzenia ewidencji tych transakcji w postaci elektronicznej. Ma to ułatwić administracji skarbowej poszczególnych państw członkowskich wykonywanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących VAT-u.

            Zdaniem wnioskodawcy projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, umożliwi ona tak pożądany w dobie pandemii wzrost konkurencyjności gospodarki. Według szacunków Ministra Finansów zmiany wywołane nową ustawą oddziaływać mogą (pośrednio i bezpośrednio) na wszystkich podatników podatku od towarów i usług, tj. ok. 1 600 000 osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Planuje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.