Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt Ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw.

Już na wstępie warto podkreślić, że pracom nad nowelizacją dotychczas obowiązującej Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ( Dz. U. 2019 poz. 2178) towarzyszą szerokie konsultacje społeczne, w których udział bierze blisko sto siedemdziesiąt (sic!) związków zawodowych i krajowych, stowarzyszeń producentów, federacji oraz izb.

            Zdaniem wnioskodawcy, dotychczasowa działalność kontrolna prowadzona przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wskazuje na wyraźną konieczność doprecyzowania i unowocześnienia dotychczasowych przepisów zarówno Ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, jak i innych ustaw. Przypomnieć trzeba, że z dniem 1 lipca 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych stała się organem odpowiedzialnym za wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca uwagę na fakt, że obecnie zwiększa się liczba transakcji prowadzonych za pośrednictwem internetu, zaś dotychczasowe brzmienie przepisów nie umożliwia wykonywania skutecznej kontroli. Stąd też jedną z najistotniejszych zmian, które wprowadzić ma do ustawy z grudnia 2000 r. wspomniana nowelizacja jest ustanowienie definicji zakupu kontrolnego oraz sprzedaży na odległość. Za zakup kontrolny uważać się będzie nabycie artykułu rolno-spożywczego w celu kontroli w zakresie jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego bez ujawniania tożsamości pracownika Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

            Ponadto projektuje się instytucję anonimowego pobrania próbki. Istotnym, proponowanym usprawnieniem działań inspekcji będzie ,,umożliwienie podawania przez organy IJHARS do publicznej wiadomości informacji o wynikach kontroli, niezależnie od obligatoryjnego upubliczniania informacji zawartych w decyzjach administracyjnych dotyczących artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych”. Do proponowanych rozwiązań prawnych mających zwiększyć skuteczność prowadzonych działań kontrolnych zalicza się również możliwość przeprowadzania kontroli w obrocie detalicznym na podstawie okresowego imiennego upoważnienia do przeprowadzania kontroli, dozwolenie pobierania przez organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych próbek do kontroli oznakowania czy też fotografowania kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych. Planuje się również poddanie kontroli działalności zakładów żywienia zbiorowego w drodze dokonywania zakupów kontrolnych produktów.

            W zakresie proponowanych zmian ujętych w projekcie ustawy nowelizującej przewiduje się również ustanowienie prawnych regulacji zabezpieczających właściwe przetwarzanie danych osobowych zawartych w prowadzonych przez organy inspekcji rejestrach podmiotów prowadzących działalność na rynku artykułów rolno-spożywczych, w rejestrach rzeczoznawców oraz wnioskach. Projektowana zmiana jest tym ważniejsza, iż w centralnym rejestrze prowadzonym przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych znajdują się dane dotyczące nałożonych kar administracyjnych oraz grzywien.

            Istotne znaczenie dla promocji produktów polskich producentów ma wprowadzenie możliwości stosowania oznaczenia ,,Produkt polski” na wodach mineralnych, soli spożywczej oraz kwiatach, nasionach, bulwy oraz na materiale siewnym.

            Omawiany projekt wprowadzi również zmiany do treści Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami, Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz Ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie.