Według danych opublikowanych przez Bank Światowy (The World Bank) instytucje współtworzące tzw. grupę Banku Światowego zamierzają przeznaczyć do czerwca następnego roku na rzecz pomocy krajom borykającym się z problemem pandemii koronawirusa, łącznie kwoty do 160 miliardów dolarów.

Nie ulega wątpliwości, że skala wyzwań generowanych przez globalną epidemię wciąż rośnie i przekłada się zarówno na systemy opieki zdrowotnej poszczególnych państw jak również na coraz bardziej dostrzegalne spowolnienie gospodarek, co z kolei wiąże się z utratą miejsc pracy. Trwający od marca tego roku kryzys oddziałuje w sposób szczególny na systemy prawne państw, zmuszając rządy do wdrażania w życie swoistych pakietów pomocowych, których beneficjentem są zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne.

            Podkreśla się, że już w kwietniu tego roku Rada Dyrektorów Wykonawczych grupy Banku Światowego wprowadziła w trybie przyśpieszonym rozwiązania mające umożliwić udzielanie pomocy krajom w zakresie dostępu do środków finansowych. W ramach grupy Banku Światowego w udzielanie pomocy w sferze zwiększenia możliwości pozyskania kapitału zaangażowane są w szczególności Międzynarodowa Korporacja Finansowa (International Finance Corporation) oraz Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji (Multilateral Investment Guarantee Agency).

            Według szacunkowych danych Banku Światowego w roku 2020 liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie na świecie może zwiększyć się o 100 milionów (!), stąd też wspomniana we wstępie kwota ma zostać przeznaczona na wsparcie rozwiązań sektorowych w zakresie ożywienia gospodarczego oraz ochronę kapitału ludzkiego wraz ze wsparciem kierowanym zwłaszcza do marginalizowanych grup społecznych w państwach. W ramach wsparcia grupy, sama Międzynarodowa Korporacja Finansowa – instytucja finansowa działająca w sferze usług inwestycyjnych, doradczych oraz zarządzania aktywami, przekaże do połowy 2021 roku czterdzieści siedem miliardów dolarów na wsparcie finansowe. Środki te mają umożliwić między innymi wsparcie instytucji finansowych zaangażowanych w udzielanie pożyczek i wzmacnianie płynności finansowej firmom. IFC będzie również zapewniać finansowanie tzw. globalnej platformy zdrowia, w ramach której ma zostać zapewniony większy dostęp państwa rozwijających się do najważniejszych środków opieki zdrowotnej, w tym zestawów testowych i przyszłych szczepionek. Wspomnieć należy również, że Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji przekazać ma kwotę 6,5 miliarda dolarów, w celu zapewnienia zaplecza finansowego inwestorom z sektora prywatnego i pożyczkodawcom w walce z pandemią w krajach o niskich i średnich dochodach. Wspomniana pomoc zawiera także rozwiązania służące zmniejszeniu ryzyka ponoszonego przez banki komercyjne i instytucje finansowe, a także umożliwiające wsparcie finansowania handlu przez banki lokalne.

            W komunikatach Banku Światowego zwraca się uwagę, że problem zagrożenia kryzysem finansowym, w szczególności grożący tzw. państwom rozwijającym się, był dostrzeżony już na początku kwietnia tego roku. Przypomnieć trzeba, że grupa Banku Światowego wezwała państwa członkowskie grupy G20 do zawieszenia spłaty długów najuboższym państwom. Jak wiadomo, zawieszenie obsługi długów tzw. państw rozwijających się weszło w życie z dniem 1 maja 2020 roku i trwać będzie do końca tego roku. W ocenie Banku Światowego obecna pandemia stanowi najpoważniejsze zagrożenie dla gospodarki światowej, jak gospodarek poszczególnych krajów, od czasu powstania tej instytucji.