W listopadzie z inicjatywy Ministra Aktywów Państwowych zainicjowane zostały prace nad projektem Ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

Zasadniczym celem projektu ustawy, skierowanego aktualnie do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych oraz opiniowania jest – jak wskazuje to wnioskodawca - tworzenie ram prawnych umożliwiających realizację polityki rządu w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Ideą wnioskodawców jest odniesienie się do zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego państwa wynikających zwłaszcza z niezadowalającej zdaniem rządu pojemności magazynów służących sektorowi naftowemu.

            Zwrócić należy w szczególności uwagę na konieczność dysponowania przez państwo strategicznymi rezerwami paliw płynnych niezbędnych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, takich zwłaszcza jak stany nadzwyczajne w państwie, tj. stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy czy też stan wojenny.

            W uzasadnieniu do projektu aktu prawnego, Minister Aktywów Państwowych podkreśla również konieczność bieżącego zarządzania i optymalizowania pracy płockiej rafinerii. Projekt stanowi także odpowiedź na postulaty formułowane przez Agencję Rezerw Materiałowych w zakresie zgłaszanych trudności z dostępnością usługi magazynowej do składowania tzw. zapasów interwencyjnych. Przypomnieć trzeba, że Agencja Rezerw Materiałowych (ARM) jest podmiotem odpowiedzialnym za tworzenie i utrzymywanie zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych oraz gospodarowania rezerwami strategicznymi państwa, zaś jej zadania określone zostały w ustawie z dnia 29 października 2010 roku o rezerwach strategicznych (Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1496). W szczególności wymienić należy utrzymywanie rezerw strategicznych, zakup i utrzymywanie zapasów  państwowych  ropy  naftowej  i  produktów naftowych  na  zasadach  określonych  w  ustawie o  zapasach  ropy  naftowej i produktów naftowych oraz wykonywanie innych obowiązków czy też przeprowadzanie kontroli u  podmiotów,  którym  oddano na przechowanie rezerwy strategiczne na podstawie umowy przechowania.

            Jednym z zadań realizowanych przez Agencję Rezerw Materiałowych jest również prowadzenie inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury technicznej utrzymywania rezerw strategicznych.

         W kontekście ostatniego z wymienionych zadań zauważyć należy, że nowelizacja ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. 2019 poz. 630) umożliwić ma realizację ,,inwestycji zwiększających dostępność bezzbiornikowych (kawernowych) pojemności magazynowych na ropę naftową i produkty naftowe, rurociągów przesyłowych dla ropy naftowej bądź produktów naftowych, w celu zwiększenia możliwości niezakłóconego korzystania z tych aktywów oraz zapobieżenia sytuacji niedoboru pojemności magazynowych dla podmiotów prowadzących działalność na rynku paliwowym”. Projekt ma umożliwić usprawnienie procedury administracyjnej związanej z realizacją strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Usprawnienie przepisów proceduralnych dotyczyć ma również trybu procedowania wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym.

            W ocenie skutków realizacji omawianej nowelizacji podkreśla się, że z audytu przeprowadzonego przez Agencję Rezerw Materiałowych wynika, że istnieją opóźnienia w zakresie modernizacji części struktury służącej magazynowaniu strategicznych zapasów ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego. Wspomniana kwestia jest szczególnie istotna, w szczególności biorąc pod uwagę realizowane od kilku lat, w sposób konsekwentny działania, których celem jest zdywersyfikowanie źródeł dostaw paliw do Polski i konieczność wzmocnienia stopnia bezpieczeństwa energetycznego państwa.