Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zwraca uwagę na konieczność realizacji całościowego programu, którego celem jest wdrożenie środków reagowania i naprawy w związku ze skutkami pandemii koronawirusa COVID-19.

Organy FAO, jednej z najistotniejszych organizacji wyspecjalizowanych Organizacji Narodów Zjednoczonych koncentrująca się na walce z głodem, modernizacją rolnictwa oraz wymianą oraz dystrybucją żywności podkreślają, że jeszcze w okresie przed wystąpieniem pandemii, na Ziemi głodowało około 690 milionów ludzi. Podkreślić należy, że FAO zajmuje się nie tylko zapewnianiem wydajnego systemu rolnego, ale również - co szczególnie istotne we współczesnych czasach, tworzeniem mechanizmów oraz struktur umożliwiających przeciwdziałanie kryzysom.

            Wyzwania stojące przed Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa uwypukla stanowisko autorów Raportu FAO, zgodnie z którym pandemia może spowodować, że liczba osób cierpiących głód na Ziemi wzrośnie aż o 130 milionów ludzi (sic!). Z kolei ryzyko popadnięcia w skrajną nędzę grozi kolejnym 100 milionom ludzi. Wskazane, negatywne procesy wynikać będą zarówno ze środków przeciwdziałania pandemii wdrażanych przez poszczególne państwa, co bez wątpienia zakłóci funkcjonujące dotychczas globalne łańcuchy dostaw żywności. Ponadto ustanawiane graniczne środki kontroli i przeciwdziałania COVID-19 oddziaływać będą na łatwość transportu, zmniejszać możliwość dywersyfikacji źródeł utrzymania, w końcu zaś powodować bezrobocie. Implikacje wymienionych procesów to spodziewany dalszy wzrost cen produktów żywnościowych, utrudnienia w dostępie do żywności oraz bezrobocie, które uderzyć może szczególnie dotkliwie drobnych rolników, mniejszych producentów i pracowników sektora spożywczego.

            Z powyższych powodów FAO postanowiło wdrożyć realizację całościowego planu, który zakłada przeznaczenie znacznych środków finansowych na główne obszary, które zdaniem tej organizacji międzynarodowej wymagają zapewnienia szybkiego i konsekwentnie realizowanego wsparcia finansowego. Obecnie, w kwietniu 2021 roku prowadzone są działania takie jak m.in.: zbieranie danych gwarantujących jakość niezbędną do podejmowania decyzji mających umożliwić efektywne wsparcie systemów żywnościowych. Wspomniane działanie realizowane będzie do grudnia 2022 roku. Na ten mechanizm przeznaczona będzie kwota 24 milionów dolarów.

            Innym działaniem FAO obecnie realizowanym jest zapewnienia aktywności ekonomicznej i ochrony socjalnej w celu redukcji ubóstwa. Jest to szczególnie istotne na obszarach wiejskich, z danych bowiem wynika, że około 80% z 734 milionów skrajnie ubogich ludzi żyje na obszarach wiejskich i że około 70% celów zrównoważonego rozwoju dotyczy także obszarów wiejskich. FAO wprost wskazuje, że: ,, Społeczności wiejskie są mniej przygotowane i zdolne do radzenia sobie ze społeczno-gospodarczymi konsekwencjami pandemii, a ze względu na wzajemny charakter większości obszarów wiejskich ma to znaczące konsekwencje dla źródeł utrzymania na wsi, szerszych systemów żywnościowych i bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Obszary wiejskie i mieszkańcy wsi są integralną częścią łańcuchów dostaw żywności w produkcji, przetwórstwie, handlu i transporcie i bezpośrednio na nie wpływają szoki popytowe i wszelkie ograniczenia w przepływie siły roboczej lub transporcie towarów”. Wspomniany mechanizm z budżetem w wysokości około 170 milionów dolarów realizowany będzie do końca 2023 roku.

            Obecnie przeznacza się również środki z puli wynoszącej 50 milionów dolarów na ułatwianie i przyspieszanie handlu żywnością i produktami rolnymi. FAO odwołuje się do szacunkowych danych Światowej Organizacji Handlu (WTO), zgodnie z którymi światowy handel towarami może spaść aż o 32 proc. Z kolei kwota około pół miliarda dolarów obecnie jest przeznaczana na zwiększanie odporności gospodarczej drobnych rolników. Środki umożliwić mają przyśpieszenie odbudowy gospodarczej. Mechanizm ten będzie realizowany aż do roku 2024.

            W końcu zwrócić należy uwagę, że Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa zamierza przeznaczyć kwotę 100 milionów dolarów na przeciwdziałanie kolejnej pandemii o charakterze odzwierzęcym. W rezultacie tych działań zwiększeniu ma ulec krajowa i międzynarodowa gotowość i wydajność podczas reagowania kryzysowego oraz opracowane zostaną zasady ograniczania rozprzestrzeniania się skutków ubocznych poprzez rozbudowę mechanizmów przeciwdziałania.