Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Projektowany akt prawny ma znowelizować dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.).

            Intencją wnioskodawcy, tj. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest zapewnienie możliwości udzielania pomocy w formie dotacji: ,,producentom rolnym, w których gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, spowodowały na danej powierzchni szkody w wysokości powyżej 20% plonu." Ponadto, nowelizacja ma umożliwić zapewnienia pomocy w drodze udzielania dotacji podmiotom prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół. Istotnym jest również, że wymienione środki pomocowe mają być także proponowane na zakup udziałów w spółdzielniach, dla prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków. W zakresie dotyczącym producentów rolnych przewiduje się w szczególności umożliwienie tej grupie ubiegania się o udzielenie preferencyjnych kredytów w celu:

- wykupienia udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych;

- przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków.           

Kluczowym wszakże rozwiązaniem zawartym w projekcie jest ustanowienie nowej formy pomocy publicznej dla tych spośród producentów rolnych, których uprawy uległy zniszczeniu z powodu oddziaływania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w minionym roku w formie dotacji. Ich wysokość będzie uzależniona od rodzaju uprawy i wysokości szkód na danej powierzchni.

            W projekcie rozporządzenia proponuje się zróżnicowanie stawek pomocy w powiązaniu z rodzajem upraw oraz wysokością poniesionych szkód. Wysokości stawek przewiduje się w następującej wysokości:

1) 1200 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 70% plonu;

2) 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw innych niż wymienione w pkt 1, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 70% plonu;

3) 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy;

4) 600 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 70% plonu;

5) 500 zł na 1 ha powierzchni upraw innych niż wymienione w pkt 4, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 70% plonu.         

Znaczenia procedowanego projektu Rozporządzenia Rady Ministrów nie sposób przecenić, biorąc pod uwagę, że w 2020 roku liczba producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wynosiła aż 53 991. Stąd też projekt traktowany jest jako pilny. W konsultacjach publicznych udział bierze blisko sześćdziesiąt organizacji samorządu gospodarczego producentów rolnych, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz licznych organów przedstawicielskich rolników. Czas zgłaszania uwag do projektu upływa 12 maja br. Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.