W ramach WPR na lata 2014-2020 zostanie zainwestowanych około 32 mld EUR w polski sektor rolny i obszary wiejskie. Część kluczowych priorytetów politycznych WPR została określona na poziomie europejskim - miejsca pracy i wzrost, trwałość, modernizacja, innowacyjność i jakość. Polska miała zapewnioną swobodę w dostosowaniu zarówno płatności bezpośrednich, jak i programu rozwoju obszarów wiejskich do własnych szczególnych potrzeb.

Kwota płatności bezpośrednich w Polsce na lata 2014-2020 wyniesie około 23,4 miliarda EUR. Rolnicy w Polsce, jak i w całej UE, podlegają tak zwanym zasadom  "zazieleniania", mającym na celu zapewnienie, że prowadzą gospodarstwa rolne w sposób zrównoważony i wspierają wysiłki UE w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, utracie różnorodności biologicznej i jakości gleby. W ramach tego systemu 30% alokacji płatności bezpośrednich płatnych od hektara jest powiązana z trzema przyjaznymi dla środowiska praktykami rolniczymi: dywersyfikacją upraw, utrzymaniem trwałych użytków zielonych (TUZ) i przeznaczenie 5% gruntów ornych na utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA).

Polska, jako jedno z młodszych państw członkowskich UE, do końca 2020 roku stosuje uproszczony system alokacji płatności bezpośrednich dla rolników. System ten łączy kwotę podstawowego dochodu wsparcia dla polskich rolników na zadeklarowane przez każdego rolnika powierzchnie przedstawione w prostszej formie niż system płatności bezpośrednich stosowany w większości państw UE.

Polskie władze zdecydowały o przeznaczeniu 15% płatności bezpośrednich na dowolne wsparcie związane z produkcją - tj. łączenie płatności nie tylko z powierzchnią, ale również do konkretnych upraw i hodowli - wołowiny i cielęciny, lnu, owoców i warzyw, konopi, chmielu, mleka i produktów mlecznych, roślin białkowych, mięsa owczego i koziego, ziemniaków skrobiowych i buraków cukrowych.


Ponadto zdecydowano o skorzystaniu z możliwości pomocy mniejszym rolnikom poprzez redystrybucję pieniędzy z bezpośredniego przydziału płatności dla większych gospodarstw. Polska przeznaczyła około 8% alokacji płatności bezpośrednich na ten cel, który działa zgodnie z liczbą zadeklarowanych hektarów - i dodatkowe 40,10 EUR/ha, które jest wypłacane rolnikom deklarującym od 3 do 30 ha. Polska ogranicza również kwotę maksymalnej podstawowej płatności do 150 000 EUR. Uproszczony system wsparcia dla najmniejszych beneficjentów zastępuje każdą inną formę płatności bezpośredniej, a rolnicy korzystający z tego schematu są zwolnieni z zasad wzajemnej zgodności (np. zasady rolnictwa przyjaznego dla środowiska) i zasad zazieleniania.

Całkowity wkład UE na wspieranie kluczowych priorytetów rozwoju obszarów wiejskich w Polsce na lata 2014-2020 wynosi 8,7 mld EUR (uzupełniony o dodatkowe 4,9 mld EUR krajowego finansowania) i koncentruje się na następujących priorytetach:

  • wspieranie konkurencyjności i produktywności sektora rolno-spożywczego;
  • zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i działaniami na rzecz klimatu;
  • pomoc w rozwoju obszarów wiejskich w całym kraju poprzez rozwój lokalnej infrastruktury, inwestowanie w edukację, kulturę i usługi publiczne, a także tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy.