Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" PROW 2014 - 2020 można składać od 30 lipca do 14 września 2018 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR.

Wsparcie kierowane jest do nowych grup producentów rolnych, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne i udzielane jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy (liczonych od dnia jej uznania).

O pomoc mogą ubiegać się także grupy producentów, które m.in.:

  • zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na podstawie planu biznesowego,
  • łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.,
  • w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie osób, o których mowa powyżej oraz podmioty powiązane w sposób bezpośredni z osobami, o których mowa powyżej,
  • zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Wsparcie nie jest przeznaczone na tworzenie grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego, a także jego podrobów.

Wysokość pomocy wynosi do 100 tys. euro rocznie i zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów.

Złożone wnioski o pomoc poddawane są ocenie. Kolejność przyznawania pomocy zostanie ustalona na podstawie liczby przyznanych punktów.