Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdził Roczne Sprawozdanie z wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2017.

Komitet Monitorujący pozytywnie zaopiniował także zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dotyczące między innymi:

  • wprowadzenia możliwości udzielania wsparcia na odtworzenie potencjału produkcji rolnej, zniszczonego w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń u świń utrzymywanych w gospodarstwie lub w związku z nakazem likwidacji zwierząt w gospodarstwie z obszaru zapowietrzonego lub zagrożonego. Pomoc będzie polegała na wsparciu inwestycji dotyczących produkcji roślinnej lub zwierzęcej innej niż produkcja świń;
  • zmiany sposobu wyznaczenia obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW) typ nizinny;
  • możliwości uzyskania płatności w Pakiecie 1. Rolnictwo zrównoważone rolnikom, którzy w zmianowaniu stosują tytoń.

Po zaakceptowaniu zmian przez Komisję Europejską zostaną one wprowadzone do krajowego porządku prawnego poprzez stosowne rozporządzenia.

Na posiedzeniu omówiono również stan realizacji Programu oraz przedstawiono informację dotyczącą Strategii komunikacyjnej za rok 2017, a także plan działań informacyjno-reklamowych na rok 2019.

Zaprezentowane zostały wyniki badań ewaluacyjnych Programu oraz przeprowadzono dyskusję na temat stanu wdrożenia i rekomendacji płynących z dotychczasowych doświadczeń oraz badań ewaluacyjnych.