Od 27.08.2018 r. do 14.09.2018 r. producenci rolni, prowadzący gospodarstwa rolne, w którym utrzymywane są świnie – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 75% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zabezpieczenie swoich gospodarstw pod względem biologicznym.

Poniesione wydatki mogą dotyczyć: zabezpieczenia budynków gospodarczych, w których utrzymywane są zwierzęta, zakupu odzieży ochronnej i obuwia ochronnego, zakupu mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, a także produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

- faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,
- oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,
- oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Formularz wniosku dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.