Od 15 października do 13 listopada 2018 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmować wnioski na założenie firmy przez osoby ubezpieczone w KRUS.

„Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” wynosi 100 tys. zł. Wykorzystać ją można na założenie na wsi wszelkiego rodzaju biznesu, np. firmę budowlano-remontową, księgową, sklep wielobranżowy, zakład fryzjerski, obiekt gastronomiczny, usługi weterynaryjne.

W wykazie działalności nie uwzględniono usług dla rolnictwa, dlatego też nie może być to firma, świadcząca usługę zbioru zbóż czy orki.

O premię mogą ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika. Osoby te muszą  podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie i to nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc przyznawana jest w przypadku gdy gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik, małżonek lub domownik rolnika, nie przekracza wielkości ekonomicznej 15 tys. euro, zatem jest to wsparcie przeznaczone dla mniejszych gospodarstw.

Gospodarstwo powinno być położone w miejscowości znajdującej się na terenie:

  • gminy wiejskiej, lub
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

O dotację można wystąpić, jeśli w roku złożenia wniosku, lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, przyznano rolnikowi albo jego małżonkowi jednolitą płatność obszarową. Ten zapis wyklucza z pomocy osoby, które mają co prawda trochę ziemi, co daje im możliwość bycia w KRUS, ale nie korzystają z dopłat unijnych.

Przepisy wymagają, aby 100% premii zostało wykorzystane na przedsięwzięcie określone w biznesplanie, w tym na inwestycje w środki trwałe co najmniej 70%. Wymaga się także, by zakup dotyczył wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia.  Wsparcie ma również służyć utworzeniu co najmniej jednego miejsca pracy, może to być też samozatrudnienie.

O przyznaniu wsparcia finansowego zadecydują punkty. Każdy złożony wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. Pod uwagę będą także brane:

  • skala bezrobocia w powiecie, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie,
  • innowacyjność działalności gospodarczej,
  • liczba utworzonych miejsc pracy.

Premia w wysokości 100 tys. zł. będzie wypłacana w dwóch ratach:

  • 80% premii zostanie wypłacone gdy beneficjent spełni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy (na ich wypełnienie będzie miał 9 miesięcy liczone od dnia doręczenia takiej decyzji),
  • 20% premii beneficjent otrzyma po realizacji biznesplanu.