W tym tygodniu, na stronie Rządowego Centrum Legislacji, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikował projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Podstawą prawną wydania tego aktu prawnego ma stanowić art. 45 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2018 poz. 627).

W upoważnieniu ustawowym wskazano, że minister właściwy do spraw rozwoju wsi, określi w drodze rozporządzenia: ,,szczegółowe warunki lub tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy w ramach poszczególnych działań, poddziałań lub typów operacji objętych programem, a także przestrzenny zasięg wdrażania tych działań oraz poddziałań […]”. Obecnie trwają uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne.

            Zasadniczym celem wydania kolejnego rozporządzenia jest znowelizowanie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wspomniana nowelizacja ma przede wszystkim zapewnić usprawnienie systemu oceny wniosków o przyznanie pomocy od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W projekcie proponuje się m.in. skrócenie terminów rozpatrywania wniosków, co związane jest z faktem wejścia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w fazę końcową. Przyśpieszenie procedury oceny dokumentacji aplikacyjnej umożliwi zintensyfikowanie wydatkowania środków pomocowych. Zdaniem projektodawcy krótszy czas oceny wniosków w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, umożliwi usprawnienie inwestycji w zakładach wytwórczych. Jak wskazał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Ocenie Skutków Regulacji załączonej do projektu rozporządzenia: ,, […] ze względu na dużą ilość przeprowadzanych naborów wniosków i związane z tym duże obciążenie, zarówno Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak i jej oddziałów regionalnych, konieczne jest stworzenie elastycznego systemu zarządzania procesem oceny wniosków w ramach struktury ARiMR”.

            Po drugie zaś, doprecyzowaniu ulec mają regulacje prawne w zakresie produkcji pasz wolnych od organizmów genetycznie modyfikowanych. Planuje się doprecyzować kwestię przyznawania punktów rankingowych co do kryteriów wyboru dla działań w związku z produkcją pasz wolnych od GMO. Według szacunkowych danych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt oddziaływać będzie na  1639 podmiotów prowadzących w Polsce działalność w sektorze przetwórstwa oraz handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi.

            Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.