Parlament Europejski i Rada w dyrektywie 2021/2101 z dnia z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały odniosły się do często poruszanej na forum instytucji Unii Europejskiej kwestii, tj. konieczności przeciwdziałania zjawisku unikania przez przedsiębiorców należnego opodatkowania.

Stworzenie podstaw prawnych realizacji Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej w latach 2023–2027 jest zasadniczym celem wyznaczonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do realizacji w ramach prac nad projektem Ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej. Wspomniany dokument skierowany został do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Przypomnieć warto, że w sierpniu tego roku Komisja Europejska zaakceptowała przygotowany przez Radę Ministrów Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej w ramach realizowanego przedsięwzięcia naukowego „Ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii” przygotowała publikację pt. „Podręcznik OZE. Ekonomia, technika, prawo, samorząd, społeczeństwo” pod red. naukową Piotra Gołasy.

W ramach realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w oparciu o przepisy unijne, zwłaszcza zaś Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Decyzję Wykonawczą Rady (UE) z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Polski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt nowego rozporządzenia. Projektowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, ma w zamyśle wnioskodawcy pozwolić na ,,stworzenie podstawy prawnej, do wdrożenia sprawnego, efektywnego i szeroko dostępnego systemu wsparcia na działalność podmiotów zajmujących się przechowywaniem, pakowaniem, przeładunkiem, załadunkiem lub wprowadzaniem do obrotu żywności - tzw. centra przechowalniczo-dystrybucyjne oraz dla rolno-spożywczych rynków hurtowych".

W ostatnich dniach przedstawiciele Banku Światowego dane ekonomiczne z których wynika, że zauważalne objawy spowolnienia gospodarczego na świecie wraz z obawą dotyczącą globalnej recesji rzutują na ceny surowców. Z tym niepokojącym procesem współwystępuje w wielu krajach deprecjacja lokalnych walut. Dodać należy, że z powodu deprecjacji walut prawie sześćdziesiąt procent importujących ropę tzw. rynków wschodzących i rozwijających się odnotowało w tym okresie wzrost cen ropy w walucie krajowej. Bez wątpienia przyczyniać się to będzie do dalszego kryzysu żywnościowego oraz energetycznego. W rezultacie presja inflacyjna wywołana surowcami w wielu krajach, w których waluty tracą na wartości, może być bardziej trwała, niż wskazywały na to ostatnie spadki światowych cen surowców.