W treści obecnie obowiązującej Ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o paszach (Dz. U. 2006 Nr 144 poz. 1045 z późn. zm.) w art. 15 ust. 1 pkt 4 wskazano, że z dniem 1 stycznia 2025 roku wejdzie w życie zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego w żywieniu zwierząt. Przypomnieć na wstępie należy, że przedmiotowa ustawa określa w szczególności właściwość organów w zakresie higieny i urzędowej kontroli pasz oraz dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, a także w zakresie wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania pasz leczniczych oraz urzędowej kontroli tych pasz. Ponadto, jak stypizowano w treści art.1 ust. 2 w ustawie sprecyzowano właściwość organów w zakresie dotyczącym zezwoleń, oznakowania i nadzoru nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi przeznaczonymi do użytku paszowego oraz paszami genetycznie zmodyfikowanymi, jak również poddano regulacji właściwość organów w sprawach transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Jak co roku, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority, EBA) opublikował zagregowane dane za 2022 rok ukazujące najlepiej zarabiających pracowników szeroko rozumianego sektora finansowego w państwach Unii Europejskiej. Wspomniane dane obejmują także wszystkich pracowników instytucji i unijnych oddziałów instytucji oraz firm inwestycyjnych z państw trzecich otrzymujących łączne wynagrodzenie w wysokości co najmniej jednego miliona EURO rocznie. Wskazany oblig spoczywający na Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego polegający na gromadzeniu danych obejmujących najlepiej zarabiających pracowników wynika explicite z treści dwóch kluczowych dla sektora finansów unijnych dyrektyw. Po pierwsze, z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE. Po drugie zaś – z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającej dyrektywy 2002/87/WE, 2009/65/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE i 2014/65/UE.

Organizacja wyspecjalizowana ONZ, jaką jest FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) przedstawiła w kwietniu tego roku alarmujące dane dotyczące poziomu głodu na świecie. Wskazuje ona, że w pięćdziesięciu dziewięciu krajach na świecie wciąż utrzymuje się wysoki poziom głodu. Z danych udostępnionych przez FAO wynika, że w minionym roku, blisko 282 miliony ludzi doświadczyło poważnego głodu (sic!) co wyraźnie świadczy o skali problemów związanych z problematyką bezpieczeństwa żywnościowego. Podkreślić trzeba, że najczęściej tak media, jak i badacze koncentrują się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem – zarówno narodowym, jak i międzynarodowym.

Zdaniem Ministra Klimatu i Środowiska, skutki kryzysu energetycznego spowodowanego w szczególności wojną na Ukrainie, wciąż są odczuwalne dla odbiorców energii, zarówno w Polsce, jak i w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zauważalna w ostatnim półroczu stabilizacja cen energii, w dalszym ciągu nie spowodowała powrotu do wcześniejszych wartości. Stąd też w pierwszej połowie zeszłego roku, parlament przyjął Ustawę z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 2760). W powszechnym przekonaniu, również ustawodawcy, planowane odstępowanie od różnych form wsparcia odbiorców energii elektrycznej nie może przyjąć charakteru nagłego i wymaga w dalszym ciągu utrzymywania pewnych form ochrony, zwłaszcza zaś dla gospodarstw domowych. Dlatego też Minister Klimatu i Środowiska koordynuje obecnie z ramienia Rady Ministrów prace nad projektem Ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, której zasadniczym celem ma być ,,zmodyfikowanych działań osłonowych dla energii elektrycznej i paliw gazowych". Aktualnie nad projektem pracuje Stały Komitet Rady Ministrów.

Minister Rozwoju i Technologii jako podmiot odpowiedzialny, a zarazem wnioskodawca, opublikował projekt Ustawy o „kredycie mieszkaniowym #naStart”. Podjęcie prac nad aktem prawnym związanym ze sferą kredytów mieszkaniowych, to swoista emanacja konieczności odniesienia się przez Radę Ministrów do problematyki stosowanych dotychczas instrumentów polityki mieszkaniowej w postaci bezpiecznego kredytu 2% i rodzinnego kredytu mieszkaniowego.

Pierwsze z wymienionych narzędzi ustanowione zostało w drodze Ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1114). Funkcjonuje on na rynku od lipca 2023 roku. O znaczeniu tej formy wsparcia kredytobiorców świadczą liczby - do końca poprzedniego roku kalendarzowego zawarto łącznie ponad 57 tysięcy umów kredytowych o wartości blisko 24 miliardów złotych. Średnia zaś kwota udzielonego kredytu wynosiła około 400 tysięcy złotych. Ponad 3/4 spośród tych kredytów udzielonych została na okres spłaty dłuższy aniżeli dwadzieścia pięć lat. W ocenie wnioskodawcy, o sukcesie tej formy wsparcia - zwłaszcza wśród jednoosobowych gospodarstw domowych świadczy fakt, iż przyczynił się on do wzrostu - tak popytu na kredyty mieszkaniowe, jak i popytu na mieszkania. W rezultacie doszło do dalszego wzrostu cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym.