Dająca się zauważyć w ostatnich miesiącach minionego roku tendencja legislacyjna do wprowadzania do obiegu prawnego aktów normatywnych mających umożliwić skuteczne przeciwdziałanie negatywnym skutkom inflacji, utrzymuje się również w obecnym roku. Przypomnieć trzeba, że 11 stycznia tego roku do laski marszałkowskiej w Sejmie skierowany został Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Interesującym jest, że projekt uzyskał akceptację aż 438 posłów, zaś jedynie 2 wstrzymało się od głosu. Oznacza to, że ustawa cieszyła się ponadpartyjnym poparciem. Już 13 stycznia uchwalona została przez Sejm RP nowa ustawa i przekazana do izby wyższej celem rozpatrzenia. W tym tygodniu, w dniach 18 i 19 stycznia zostanie ona rozpatrzona przez Senacką Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Senacką Komisję Budżetu i Finansów Publicznych.

              Skierowanie przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej projektu Ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych stanowi kolejny etap działań podejmowanych przez Radę Ministrów na rzecz zmniejszenia uciążliwości związanych z realizacją zadań na rzecz administracji publicznej dla rolników, osób fizycznych oraz mikroprzedsiębiorców. Wkrótce projekt ustawy zostanie również przedłożony do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Jedną spośród organizacji wyspecjalizowanych Organizacji Narodów Zjednoczonych, jaką jest Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny opublikowała w ostatnich dniach raport, w którym wskazała, że około 2,9 miliarda ludzi nigdy nie korzystało z Internetu, zaś 96 procent spośród nich mieszka w krajach rozwijających się.

Wraz z końcem listopada tego roku rozpoczął się kolejny etap prac legislacyjnych nad projektem Ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Stanowi on z jednej strony wyraz dążenia Rady Ministrów do całościowego uregulowania funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, z drugiej zaś – realizację obowiązków nałożonych na państwa członkowskie Unii Europejskiej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt (Dz. Urz. UE L 84).

Wejście w życie Ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2140), które nastąpi w grudniu br. spowoduje poddanie nowelizacji treści takich ustaw, jak m.in:

- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

- Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;