Dążenie do bardziej optymalnego i efektywnego wykorzystywania systemu prawa Unii Europejskiej w sferze zatwierdzania i realizacji programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw w obecnej perspektywie finansowej, to jedno z zamierzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które spowodowało podjęcie prac legislacyjnych nad projektem Ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu. W ramach odbywających się konsultacji publicznych projekt skierowany przesłany został do licznych organów przedstawicielskich samorządu zawodowego i gospodarczego, w tym związków zawodowych rolników, stowarzyszeń producentów rolnych, związków grup producentów rolnych, izb rolniczych.

W związku z koniecznością implementacji do prawa krajowego rozwiązań obecnych w treści Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek, Minister Sprawiedliwości rozesłał w ramach konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Planowane zmiany w polskim porządku prawnym to następstwo likwidacji luki w systemie prawa Unii Europejskiej dotyczącej Brak wspólnych przepisów dotyczących transgranicznych przekształceń i podziałów spółek. Podkreślano, że regulacje prawne funkcjonujące w poszczególnych państwach członkowskich Unii różnią się od siebie i w odmienny sposób regulowały kwestie dotyczące przekształceń transgranicznych.  

Podjęte z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi prace legislacyjne nad projektem Ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej stanowią istotny element kompleksowych działań mających umożliwić Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych skoncentrowanie się w pełni na realizacji podstawowych zadań tego urzędu czyli dokonywaniu kontroli jakości produktów rolno-spożywczych.  W tym celu zadania realizowane dotychczas przed Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) związane zasadniczo z dokonywaniem kontroli prawidłowości wykonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej przeniesione zostaną do Krajowej Administracji Skarbowej. Wnioskodawca akcentuje, że przeniesienie zadań kontrolnych do wyspecjalizowanej agendy rządowej, jaką jest Krajowa Administracja Skarbowa umożliwi zwiększenie efektywności systemu kontroli prawidłowości dokonanych transakcji.

Zdaniem Ministra Rozwoju i Technologii w ostatnim okresie zaistniała potrzeba dokonania nowelizacji treści Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2057). Obecnie obowiązująca ustawa wymaga zdaniem wnioskodawcy dostosowania do współcześnie występujących wyzwań. Skonstatować należy, że wspomniana ustawa z 9 kwietnia 2010 r. reguluje formy sprawowania nadzoru przez Ministra Rozwoju i Technologii nad działalnością biur informacji gospodarczej.

                Opublikowane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) w ostatnich dniach dane całościowo ukazują trendy polityki finansowej i wynagradzania w bankach na obszarze Unii Europejskiej.