Ustawa z  dnia  9  maja  2008  r.  o  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1505) funkcjonuje w obrocie prawnym już od trzynastu lat, stąd też nie ulega wątpliwości, że wymaga ona istotnej nowelizacji. W związku ze zgłaszanymi uwagami Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O jego znaczeniu, w szczególności dla sektora rolniczego świadczy fakt, że w konsultacjach publicznych udział bierze pięćdziesiąt organizacji, związków i zrzeszeń reprezentujących rolników, producentów rolnych, związki zawodowe czy też hodowców i plantatorów.

Pod koniec sierpnia, Komisja Europejska oceniła, że w 2020 roku pomimo wyzwań związanych z pandemią wywołaną wirusem COVID-19, system ochrony unijnych przedsiębiorstw przed nieuczciwymi praktykami handlowymi wykazał swoją efektywność. Wspomniany system ochrony stanowi istotny element nowej strategii handlowej Komisji Europejskiej, której istotą jest zdecydowanie większa asertywność w zakresie obrony interesów handlowych przedsiębiorstw z obszaru Unii Europejskiej. Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom, w tym subsydiowanym przez państwa trzecie przywozem, realizowane jest obecnie za pomocą ponad stu pięćdziesięciu środków ochrony handlu. We wskazanej liczbie mieści się m.in. 128 środków antydumpingowych i 19 przeciwdziałających subsydiom.

Opublikowane ostatnio przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) dane dotyczące kształtowania się zarobków w europejskim sektorze bankowym dotyczą 2019 roku. Z przedstawionej analizy wynika, że 4963 osób zatrudnionych w bankach znajdujących się na obszarze Unii Europejskiej otrzymało roczne wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż milion EURO. Spośród wskazanych 4963 osób najwięcej, bowiem 3519 (tj. ok. 71% z ogólnej liczby najlepiej zarabiających bankowców) pracowało na terytorium Wielkiej Brytanii.

Wraz z upływem pierwszego tygodnia sierpnia zakończył się okres wyznaczony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zgłaszanie uwag w ramach konsultacji publicznych odnośnie projektu Ustawy
o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego. Projekt tego aktu prawnego skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych wpisuje się w założenia przedstawionego niedawno przez Radę Ministrów programu inwestycyjnego Polski Ład, mającego umożliwić m.in. przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii na krajową gospodarkę.
W jego ramach zapowiedziano m.in. uwolnienie rolniczego handlu detalicznego.

Ostatnie zmiany w systemie prawa Unii Europejskiej, tj. wejście w życie Rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej z dnia 7 kwietnia 2021 roku ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń wraz z jednoczesną utratą mocy decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/U, zobligowały Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do dokonania przeglądu dotychczas obowiązujących przepisów regulujących przeciwdziałanie afrykańskiemu pomorowi świń.