Stworzenie podstaw prawnych realizacji Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej w latach 2023–2027 jest zasadniczym celem wyznaczonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do realizacji w ramach prac nad projektem Ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej. Wspomniany dokument skierowany został do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Przypomnieć warto, że w sierpniu tego roku Komisja Europejska zaakceptowała przygotowany przez Radę Ministrów Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej w ramach realizowanego przedsięwzięcia naukowego „Ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii” przygotowała publikację pt. „Podręcznik OZE. Ekonomia, technika, prawo, samorząd, społeczeństwo” pod red. naukową Piotra Gołasy.

W ramach realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w oparciu o przepisy unijne, zwłaszcza zaś Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Decyzję Wykonawczą Rady (UE) z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Polski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt nowego rozporządzenia. Projektowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, ma w zamyśle wnioskodawcy pozwolić na ,,stworzenie podstawy prawnej, do wdrożenia sprawnego, efektywnego i szeroko dostępnego systemu wsparcia na działalność podmiotów zajmujących się przechowywaniem, pakowaniem, przeładunkiem, załadunkiem lub wprowadzaniem do obrotu żywności - tzw. centra przechowalniczo-dystrybucyjne oraz dla rolno-spożywczych rynków hurtowych".

W ostatnich dniach przedstawiciele Banku Światowego dane ekonomiczne z których wynika, że zauważalne objawy spowolnienia gospodarczego na świecie wraz z obawą dotyczącą globalnej recesji rzutują na ceny surowców. Z tym niepokojącym procesem współwystępuje w wielu krajach deprecjacja lokalnych walut. Dodać należy, że z powodu deprecjacji walut prawie sześćdziesiąt procent importujących ropę tzw. rynków wschodzących i rozwijających się odnotowało w tym okresie wzrost cen ropy w walucie krajowej. Bez wątpienia przyczyniać się to będzie do dalszego kryzysu żywnościowego oraz energetycznego. W rezultacie presja inflacyjna wywołana surowcami w wielu krajach, w których waluty tracą na wartości, może być bardziej trwała, niż wskazywały na to ostatnie spadki światowych cen surowców.

27 października tego roku izba senacka wprowadziła uchwałą poprawki do tekstu Ustawy o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku. Wspomniana ustawa zainicjowana została przez Radę Ministrów, zaś wcześniej jej projekt uzyskał status pilnej. Kierując projekt do dalszych prac w Sejmie, Prezes Rady Ministrów wskazał, że istotność ustawy i konieczność jej jak najszybszego wejścia w życie wynika z konieczności zapewnienia wsparcia dla odbiorców energii elektrycznej, w tym gospodarstw domowych, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii. W dniu 14 października projekt wpłynął do laski marszałkowskiej w izbie poselskiej, zaś już w dniu 27 października Marszałek Senatu skierował do Sejmu poprawki do ustawy.