Przedstawione w zeszłym tygodniu przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) dane dotyczące poziomu głodu na świecie są alarmujące. Obecnie ta organizacja wyspecjalizowana ONZ szacuje liczbę osób potrzebujących wsparcia żywnościowego w bieżącym roku aż na 193 miliony. Przypomnieć trzeba, że w stosunku do roku 2021 oznacza to wzrost osób potrzebujących aż o 40 milionów osób. FAO alarmuje, że dostrzegalny jest proces stopniowej deterioracji bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Akcentuje się zwłaszcza kryzys żywnościowy już odczuwalny na świecie wywołany skutkami konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Państwo to jest jednym z kluczowych eksporterów pszenicy na świecie (4 pozycja), dostarcza również około 20 % światowej produkcji kukurydzy. Odpowiada ponadto za połowę światowej produkcji oleju rzepakowego. W chwili obecnej, z powodu rosyjskiej blokady morskiej ukraińskich portów, na eksport czeka minimum 20 milionów ton zbóż. Według szacunków sprzed kilku lat, szacowano wydolność ukraińskiego rolnictwa do rocznej produkcji około 90 milionów ton zbóż. Skutki wojny na wschodzie oddziałują zarówno na ceny żywności, ale również energii oraz nawozów sztucznych.

Dalsze istnienie w Polsce tzw. ,,szarej strefy” zdaniem ministra właściwego ds. finansów publicznych wymaga zintensyfikowania wysiłków na rzecz jej ograniczenia. Jednym z narzędzi mających to umożliwić jest poddanie nowelizacji Ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 859). Zwrócić należy uwagę, że wspomniana ustawa należy do obok Ustaw takich jak Kodeks Karny, Kodeks Podstępowania Karnego, Kodeks Karny Wykonawczy do najważniejszych aktów prawnych zaliczanych do szeroko rozumianej gałęzi prawa karnego. W Kodeksie Karnym Skarbowym ustawodawca stypizował najważniejsze przestępstwa dotyczące prawa podatkowego, celnego i dewizowego.

Zdaniem Ministra Finansów dostrzegalna jest potrzeba swoistej optymalizacji w zarządzaniu wydatkami państwa. Stąd też z inicjatywy ministra właściwego do spraw finansów publicznych zainicjowano prace nad projektem Ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ta rozległa nowelizacja ma usprawnić i unowocześnić dotychczas stosowane instrumenty zarządzania budżetowego i zarządzania długiem Skarbu Państwa.

                W alarmującym tonie utrzymane jest stanowisko Banku Światowego z początku bieżącego miesiąca. Zdaniem przedstawicieli tej wiodącej na świecie instytucji finansowej, pełniącej rolę istotnego pożyczkodawcy udzielającego długoterminowych pożyczek o preferencyjnym oprocentowaniu dla krajów członkowskich, toczący się na Ukrainie konflikt zbrojny kreuje zakłócenia w przepływie towarów oraz wywołuje od dawna nie spotykane wzrosty cen wybranych dóbr. Wskazuje się, że w przypadku większości towarów ceny w obecnym 2022 roku będą znacznie wyższe w stosunku do cen z roku poprzedniego i pozostaną wysokie w średnim okresie. Przewiduje się, że cena ropy Brent wyniesie średnio 100 dolarów za baryłkę w 2022 r., co oznacza wzrost aż o 42 proc. wobec cen z 2021 r. i jednocześnie osiągnie najwyższy poziom od 2013 r.

Konieczność dostosowania środków mających umożliwić realizację celów postawionych przez europejskiego ustawodawcę w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 944/2010 spowodowała, że Minister Klimatu i Środowiska zainicjował prace legislacyjne nad projektem Ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw.