W ostatnich dniach Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania projekt Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Odnotować trzeba, że w procesie konsultacji publicznych udział biorą liczne organy przedstawicielskie związków zawodowych rolników, producentów rolnych, samorządu gospodarczego, izb rolniczych i gospodarczych, jak również przedsiębiorców i pracodawców.

8 września 2021 roku do laski marszałkowskiej w Sejmie skierowany został poselski projekt Ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w soboty i niedziele przez rolników i ich domowników. Projekt poparty przez dwudziestu posłów, ostatecznie uchwalony został przez Sejm Rzeczypospolitej podczas trzeciego czytania projektu ustawy w dniu 29 października tego roku, następnie zaś został skierowany przez Marszałka Sejmu do dalszego procedowania w izbie wyższej parlamentu. Zauważyć należy, że w brzmieniu zaproponowanym przez posłów wnioskodawców ustawa dotyczyć miała handlu prowadzonego w soboty i niedziele, zaś w wyniku prac komisji sejmowej dotyczy handlu realizowanego w piątki i soboty.

Z danych przedstawionych przez Komisję Europejską wynika, że pomoc świadczona przez Unię Europejską na rzecz poprawy zdolności handlowych krajów partnerskich jest coraz większa i istotnie przyczyniła się do złagodzenia negatywnych skutków oddziaływania pandemii COVID-19 na poszczególne gospodarki. Materiały zaprezentowane przez Komisję wskazują, że obecnie Unia Europejska jest największym na świecie świadczeniodawcą pomocy na rzecz handlu. W roku 2019 organizacja przekazała 17,9 mld EURO na pomoc świadczoną łącznie stu czterdziestu krajom i terytoriom. Wskazana kwota w EURO uległa zwiększeniu o 12% w stosunku do roku 2018, ponadto zaś stanowi aż 38% wszystkich środków przekazywanych krajom na świecie w ramach pomocy na rzecz handlu.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) zwraca uwagę, że pomimo prowadzenia akomodacyjnej polityki makroekonomicznej w dobie pandemii koronawirusa COVID-19 oraz nieustająco zwiększającego się stopnia zaszczepionych obywateli w państwach europejskich, to wciąż istnieje poważne ryzyko, że kolejne fale pandemii negatywnie odbiją się na stanie gospodarek wybranych państw – w szczególności tzw. krajów wschodzących gospodarek (Polska, Rumunia, Ukraina). Prawdopodobieństwo pojawienia się wciąż nowych mutacji wirusa w połączeniu z faktem, że w wielu krajach odsetek zaszczepionych obywateli wciąż jest niezadawalający może ostatecznie zagrozić dotychczas pozytywnym efektom realizowanej konsekwentnie przez państwa programów wsparcia gospodarki.

              Przedstawiciele jednej z kluczowych instytucji finansowych Unii Europejskiej, jaką jest Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zapowiedzieli zwiększenie udziału finansowania unijnego dla regionów państw członkowskich objętych polityką spójności z 30% do 45% do 2025 r. Przypomnieć należy, że celem Polityki Spójności UE jest zapewnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej pomiędzy poszczególnymi regionami Unii Europejskiej. Intensyfikacja finansowania najbiedniejszych regionów Unii to emanacja działań organów unijnych zmierzających do zapewnienia rozwoju obszarów słabiej rozwiniętych. Niwelowanie różnic gospodarczych postrzega się jako szansę dla wzmocnienia integracji gospodarczej i gwaranta efektywności jednolitego rynku wewnętrznego. Planuje się, że do roku 2025 aż 23% środków spośród całego finansowania zapewnianego przez Europejski Bank Inwestycyjny trafi do obszarów najsłabiej rozwiniętych. Obecnie wspomniane obszary znajdują się na terytorium takich państw unijnych jak: Hiszpania, Portugalia, Włochy, Belgia, Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Węgry, Grecja, Słowenia, Chorwacja, Litwa i Łotwa.