Biorąc pod uwagę, że wkrótce na posiedzeniu inauguracyjnym zbierze się Sejm nowej kadencji, odnotować należy, że wraz z początkiem listopada br. do laski marszałkowskiej skierowany został rządowy projekt Ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Projekt dotyczący możliwości przedłużenia popularnych tzw. wakacji kredytowych wpłynął do izby poselskiej 3 listopada. Wydaje się, że będzie to ostatni projekt, jaki wpłynął do izby poselskiej poprzedniej kadencji. Jednocześnie przypomnieć warto, że już w 2022 roku weszły w życie przepisy gwarantujące wakacje kredytowe. Kredytobiorcy, których zdolność do obsługi kredytów uległa deterioracji, korzystać mogli z zawieszenia spłat nawet ośmiu rat kredytu hipotecznego.

Trwające obecnie prace nad projektem Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027, stanowią jedno z działań mających umożliwić zdynamizowanie rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce. Zauważyć należy, że w ostatnich latach pojęcie tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym stało się niezwykle popularne w Unii Europejskiej. Dążenie do jej stworzenia jest jednym z celów zarówno Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, jak również poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej.

W optyce Komisji Europejskiej dążenie do istotnego wzmocnienia systemów żywnościowych na całym świecie, poprzez intensyfikację pomocy humanitarnej oraz współpracy międzynarodowej jawi się jako jeden z priorytetów wśród jej zadań. W ocenie Komisji Europejskiej, kolegialnego organu wykonawczego Unii Europejskiej jednym z kluczowych zadań unijnej polityki powinno być dążenie do petryfikacji bezpieczeństwa żywnościowego państw UE. Przypomnieć trzeba jednocześnie, że do kompetencji tego kluczowego organu administracji Unii Europejskiej zalicza się między innymi realizację bieżącej polityki organizacji – w tym zaś w szczególności polityką rolną, międzynarodową i gospodarczą.  

Najnowsze dane przedstawione przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), międzynarodową organizację wyspecjalizowaną odpowiedzialną za walkę z głodem oraz redystrybucję żywności oraz rozwój obszarów wiejskich, wskazują na wciąż utrzymujący się wysoki poziom inflacji cen żywności. Dane zagregowane o inflacji cen żywności, na których bazuje FAO za okres maj - sierpień tego roku, wykazują wysoką inflację w szczególności w państwach o niskich i średnich dochodach. Inflacja przekracza wartość pięciu procent w 52,6 proc. krajów o niskich dochodach, 86,4 proc. w państwach o średnich dochodach i 64,0% krajów o wyższych średnich dochodach. Zwraca się również uwagę, że 69,6 procent tzw. krajów wysoko rozwiniętych doświadcza wysokiej inflacji cen żywności.

Pod koniec minionego tygodnia Minister Finansów skierował do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Zasadniczym celem nowej regulacji jest dostosowanie przepisów określających zakres informacji sprawozdawczych sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do treści zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym. Wymieniona ustawa dopiero co została podpisana przez Prezydenta, pod koniec sierpnia tego roku. Wspominany akt prawny wprowadza do krajowego porządku prawnego treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego. Rozporządzenie PE i Rady kreuje produkt zabezpieczenia emerytalnego w III filarze emerytalnym na szczeblu Unii Europejskiej.