Dalsze istnienie w Polsce tzw. ,,szarej strefy” zdaniem ministra właściwego ds. finansów publicznych wymaga zintensyfikowania wysiłków na rzecz jej ograniczenia. Jednym z narzędzi mających to umożliwić jest poddanie nowelizacji Ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 859). Zwrócić należy uwagę, że wspomniana ustawa należy do obok Ustaw takich jak Kodeks Karny, Kodeks Podstępowania Karnego, Kodeks Karny Wykonawczy do najważniejszych aktów prawnych zaliczanych do szeroko rozumianej gałęzi prawa karnego. W Kodeksie Karnym Skarbowym ustawodawca stypizował najważniejsze przestępstwa dotyczące prawa podatkowego, celnego i dewizowego.

Zdaniem Ministra Finansów dostrzegalna jest potrzeba swoistej optymalizacji w zarządzaniu wydatkami państwa. Stąd też z inicjatywy ministra właściwego do spraw finansów publicznych zainicjowano prace nad projektem Ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ta rozległa nowelizacja ma usprawnić i unowocześnić dotychczas stosowane instrumenty zarządzania budżetowego i zarządzania długiem Skarbu Państwa.

                W alarmującym tonie utrzymane jest stanowisko Banku Światowego z początku bieżącego miesiąca. Zdaniem przedstawicieli tej wiodącej na świecie instytucji finansowej, pełniącej rolę istotnego pożyczkodawcy udzielającego długoterminowych pożyczek o preferencyjnym oprocentowaniu dla krajów członkowskich, toczący się na Ukrainie konflikt zbrojny kreuje zakłócenia w przepływie towarów oraz wywołuje od dawna nie spotykane wzrosty cen wybranych dóbr. Wskazuje się, że w przypadku większości towarów ceny w obecnym 2022 roku będą znacznie wyższe w stosunku do cen z roku poprzedniego i pozostaną wysokie w średnim okresie. Przewiduje się, że cena ropy Brent wyniesie średnio 100 dolarów za baryłkę w 2022 r., co oznacza wzrost aż o 42 proc. wobec cen z 2021 r. i jednocześnie osiągnie najwyższy poziom od 2013 r.

Konieczność dostosowania środków mających umożliwić realizację celów postawionych przez europejskiego ustawodawcę w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 944/2010 spowodowała, że Minister Klimatu i Środowiska zainicjował prace legislacyjne nad projektem Ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw.

Według Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaistniała konieczność zwiększenia stopnia efektywności w zarządzaniu i gospodarowaniu Zasobem Własności Rolnej należącej do Skarbu Państwa. Stąd też w ramach swoistego przeglądu dotychczasowego funkcjonowania zarówno Ustawy  z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. 2022 poz. 514), Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 461), jak i ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 481), wnioskodawca, tj. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazał, że powstała potrzeba nowelizacji wskazanych aktów prawnych. Stąd też do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt Ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw.