Europejski Urząd Nadzoru Bankowego poinformował, że z dniem 31 stycznia br. uruchomiona została centralna baza danych mająca zapewnić sprawniejsze przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zwiększyć efektywność współpracy Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z innymi instytucjami nadzorczymi.

            O szczególnym znaczeniu wprowadzonego systemu dla bezpieczeństwa finansowego świadczy fakt, że zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego baza EuReCA ,,będzie zawierać informacje o istotnych słabościach poszczególnych instytucji finansowych w UE, które zostały zidentyfikowane przez właściwe organy". System zawierać będzie również dane dotyczące środków wdrożonych w poszczególnych instytucjach celem przeciwdziałania zidentyfikowanym słabościom. Wprowadzane informacje dotyczyć mają zwłaszcza braku funkcjonowania procedur i polityk określających zasady postępowania wobec klientów z tzw. grup wysokiego ryzyka, w szczególności w zakresie prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Ponadto obejmować mają także wnioski wynikające z przeprowadzonych przez organy ostrożnościowe audytów wewnętrznych.

W wyniku wydłużenia okresu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 o dwa lata w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w latach 2021 i 2022 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do zasobów i stosowania w latach 2021 i 2022 oraz rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego wsparcia na lata 2021 i 2022, zaistniała konieczność poddania aktualizacji treści licznych krajowych aktów normatywnych, zarówno rangi ustawowej, jak i podustawowej.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( Dz.U. 2021 poz. 2137) w art. 45 ust. 1 pkt. 1 i 2 stanowi, że Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

- szczegółowe warunki lub tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy w ramach poszczególnych działań, poddziałań lub typów operacji objętych programem, a także przestrzenny zasięg wdrażania tych działań oraz poddziałań oraz

- szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy technicznej, w tym tryb składania wniosków o przyznanie pomocy technicznej, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać te wnioski oraz umowa, na podstawie której przyznaje się tę pomoc, mając na względzie zapewnienie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy technicznej zgodnie z warunkami wynikającymi z programu, w tym uzależniając wysokość przyznawanej pomocy technicznej od efektywności wykonywania zadań związanych z przyznawaniem lub wypłatą pomocy. Stąd też 3 marca 2020 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2020 poz. 382).

Odnotować należy skierowanie, w ostatnich dniach przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zainicjowanie prac nad tym aktem prawnym związanie jest z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej w dniu 4 stycznia 2022 roku Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Dająca się zauważyć w ostatnich miesiącach minionego roku tendencja legislacyjna do wprowadzania do obiegu prawnego aktów normatywnych mających umożliwić skuteczne przeciwdziałanie negatywnym skutkom inflacji, utrzymuje się również w obecnym roku. Przypomnieć trzeba, że 11 stycznia tego roku do laski marszałkowskiej w Sejmie skierowany został Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Interesującym jest, że projekt uzyskał akceptację aż 438 posłów, zaś jedynie 2 wstrzymało się od głosu. Oznacza to, że ustawa cieszyła się ponadpartyjnym poparciem. Już 13 stycznia uchwalona została przez Sejm RP nowa ustawa i przekazana do izby wyższej celem rozpatrzenia. W tym tygodniu, w dniach 18 i 19 stycznia zostanie ona rozpatrzona przez Senacką Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Senacką Komisję Budżetu i Finansów Publicznych.