Wraz z końcem poprzedniego roku Główny Inspektor Sanitarny skierował do organów administracji publicznej oraz instytucji samorządu gospodarczego projekt Ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Projekt nowego aktu prawnego przesłany został do zaopiniowania między innymi do izb gospodarczych, stowarzyszeń producentów, związków pracodawców i przedsiębiorców, konfederacji i związków zawodowych. Łącznie w opiniowaniu przedłożonego projektu ustawy uczestniczy trzydzieści podmiotów.

W połowie grudnia Prezydent podpisał Ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw. Wspomniana ustawa, jeszcze na etapie prac, skierowana została do izby niższej do rozpatrzenia jako projekt rządowy 14 października tego roku. Dostrzegalne jest więc szybkie tempo procedowania tego aktu prawnego.

Obowiązek implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2118 z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2009/103/WE w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności, spowodował zainicjowanie prac legislacyjnych mających zapewnić wdrożenie przepisów unijnych. Stąd też Minister właściwy ds. finansów publicznych skierował do konsultacji publicznych projekt Ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Jak co roku w grudniu, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA – European Banking Authority) przedstawił raport dotyczący oceny ryzyka europejskiego systemu bankowego. Ocenie tej towarzyszy publikacja ogólnounijnego tzw. ćwiczenia przejrzystości z 2022 r., które zawiera kazuistyczne dane dla ponad stu banków z 26 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W ostatnim tygodniu, Minister Finansów przedstawił projekt kolejnego aktu prawnego mającego wprowadzić zmiany w szeroko rozumianym obszarze finansów publicznych. Tym razem, zdaniem Ministra Finansów dokonać należy nowelizacji w treści Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931, z późn. zm.). Proponowany projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczy wprowadzenia obligatoryjnego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur.