Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) udostępnił interesujące dane dotyczące wykorzystywania popularnego narzędzia, jakim jest tzw. tajemniczy klient (mystery client)
w procesie nadzoru realizowanego nad instytucjami finansowymi. EBA zwraca uwagę, że instytucja ,,tajemniczego klienta” z powodzeniem służyć może realizacji zadań przez krajowe organy nadzorcze. Co ciekawe, w udostępnionych danych akcentuje się, że formuła mystery client jest w stanie dostarczyć informacji, które w klasycznym badaniu instytucji finansowych uchodzą za trudno wykrywalne. Tym samym omawiane badanie rozszerza i tak już imponujący wachlarz działań i metod kontrolnych wykorzystywanych przez krajowe organy sprawujące nadzór nad rynkiem finansowym. Uzyskane w badaniu wyniki pozwalają wdrożyć niezbędne działania naprawcze, co w dalszej perspektywie przekłada się na zwiększenie stopnia ochrony konsumentów na rynku finansowym.

Pomimo okresu wakacyjnego, cechującego się zmniejszoną aktywnością legislacyjną Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości przedłożył do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych oraz opiniowania projekt Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo własności przemysłowej. Termin zgłaszania uwag do organu odpowiedzialnego za projekt, tj. Ministra Sprawiedliwości upływa 21 sierpnia. Biorąc pod uwagę problematykę poruszaną w projektowanej ustawie, nie dziwi udział w konsultacjach publicznych licznych organów samorządu zawodowego środowisk prawniczych. Projekt Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo własności przemysłowej skierowany został m.in. do Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Radców Prawnych, Krajowej Rady Notarialnej, stowarzyszeń sędziów, Krajowej Izby Gospodarczej czy też jednostek organizacyjnych reprezentujących samorząd gospodarczy – w tym pracowników i pracodawców.

28 lipca br. do Marszałka Sejmu wpłynął poselski projekt Ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem zwierząt. Tego samego dnia Marszałek Sejmu zadecydowała o skierowaniu projektu do opinii zarówno Biura Analiz Sejmowych (BAS) - , jak i Biura Legislacyjnego. Biuro Analiz Sejmowych wypowiedzieć się ma w kwestii zgodności wniesionego projektu z prawem Unii Europejskiej. Istotą projektu zgłoszonego przez grupę posłów jest uporządkowanie przepisów zawartych w różnych aktach prawnych rangi ustawowej, a dotyczących problematyki zdrowia zwierząt oraz ich transportu i utrzymywania.

Wraz z upływem bieżącego miesiąca Prezes Rady Ministrów skierował do laski marszałkowskiej projekt Ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Projekt ustawy opracowany został przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Wpisuje się on w działania mające w zamyśle Rady Ministrów umożliwić dokonanie efektywnej transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego. Realizacja tego zamierzenia osiągnięta ma zostać poprzez powołanie jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w postaci Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Ta z kolei zgrupować ma wyodrębnione konwencjonalne aktywa wytwórcze zasilane węglem.

11 lipca br. Prezes Rady Ministrów skierował na ręce Marszałka Sejmu projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej. Kilka dni później, tj. 20 lipca projekt wspomnianego aktu prawnego przekazany został do konsultacji publicznych. Jak wskazał organ odpowiedzialny za prace nad projektem na obecnym ich etapie – tj. Minister Finansów, intencją wnioskodawcy jest poddanie komplementarnej regulacji zasad obrotu i przewozu tzw. towarów „wrażliwych”, w tym wyrobów akcyzowych oraz innych ujętych w przepisach dedykowanych monitorowaniu przewozu towarów. Zdaniem Ministra Finansów wyraźnie dostrzegalna jest konieczność konsekwentnego uszczelniania przepisów regulujących działanie systemu podatkowego. Wejście w życie ustawy nowelizującej uzasadniania jest również potrzebą ,,ograniczenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej z pominięciem obowiązujących regulacji w celu minimalizowania nieprawidłowości". Realizacja powyższych założeń, w szczególności zaś nowelizacja przepisów dotyczących podatku akcyzowego w zakresie digitalizacji ewidencji wyrobów akcyzowych oraz monitorowania obrotu paliwami, aby była efektywną, poparta zostanie zmianą przepisów Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.