W dniu dzisiejszym sejmowa Komisja do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw. Po rozpatrzeniu projektu w pierwszym czytaniu, komisja rekomenduje izbie poselskiej uchwalenie projektu ustawy.

7 czerwca br. do laski marszałkowskiej w Sejmie skierowany został projekt Ustawy
o ekonomii społecznej, zaś już dzień później Marszałek Sejmu skierowała projekt do I czytania. Jak wskazano w treści art. 1 projektu ustawy, ten akt prawny regulować ma organizację
i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych a także zasady i formy wspierania podmiotów ekonomii społecznej przez organy administracji publicznej. Prace i późniejsze wejście ustawy w życie wpisywać się mają w realizację Krajowego Planu Odbudowy
i Zwiększania Odporności, zaplanowanego na II kwartał tego roku. Za wcześniejsze prace nad projektem ustawy odpowiadał Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej podjęła inicjatywę  pod nazwą:

EKONOMICZNE, PRAWNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA PRODUKCJI I KORZYSTANIA Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.

Celem jest zwiększenie społecznej akceptacji dla koncepcji wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, poszerzenie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat ekonomicznych, prawnych i społecznych uwarunkowań produkcji i korzystania z tychże.

Podjęcie prac nad nowym projektem Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, wpisuje się w działania Rady Ministrów mające umożliwić jak najszybszą realizację działań mających pozwolić na podwyższenie poziomu innowacyjności krajowej gospodarki. Przypomnieć warto, że przesłany w marcu tego roku do Komisji Europejskiej projekt Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (w skrócie FENG) to następca realizowanych wcześniej programów takich, jak Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedstawione w zeszłym tygodniu przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) dane dotyczące poziomu głodu na świecie są alarmujące. Obecnie ta organizacja wyspecjalizowana ONZ szacuje liczbę osób potrzebujących wsparcia żywnościowego w bieżącym roku aż na 193 miliony. Przypomnieć trzeba, że w stosunku do roku 2021 oznacza to wzrost osób potrzebujących aż o 40 milionów osób. FAO alarmuje, że dostrzegalny jest proces stopniowej deterioracji bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Akcentuje się zwłaszcza kryzys żywnościowy już odczuwalny na świecie wywołany skutkami konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Państwo to jest jednym z kluczowych eksporterów pszenicy na świecie (4 pozycja), dostarcza również około 20 % światowej produkcji kukurydzy. Odpowiada ponadto za połowę światowej produkcji oleju rzepakowego. W chwili obecnej, z powodu rosyjskiej blokady morskiej ukraińskich portów, na eksport czeka minimum 20 milionów ton zbóż. Według szacunków sprzed kilku lat, szacowano wydolność ukraińskiego rolnictwa do rocznej produkcji około 90 milionów ton zbóż. Skutki wojny na wschodzie oddziałują zarówno na ceny żywności, ale również energii oraz nawozów sztucznych.