Wejście w życie przepisów Dyrektywy Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 104/1 z 25.03.2021) miało w zamyśle Rady usprawnić współpracę pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej w obszarze wymiany informacji podatkowych w związku z ograniczoną dostępnością danych dotyczących dochodów uzyskanych przez podatników na platformach cyfrowych.

W końcu stycznia br. doszło do podpisania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej. Wspomniany akt prawny odgrywać będzie istotną rolę dla gwarantowania bezpieczeństwa rynku finansowego oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu. Uelastyczni również współpracę organów ścigania na płaszczyźnie międzynarodowej.

      Jak co roku, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) przedstawił dane dotyczące trendów wynagradzania w sektorze bankowym. Wspomniane dane ukazują w szczególności liczbę najwyżej wynagradzanych pracowników instytucji finansowych oraz firm inwestycyjnych.

W drugim tygodniu stycznia senatorowie skorzystali z przysługującej drugiej izbie inicjatywy ustawodawczej , która zawarta jest w treści art. 118 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W jej ramach 11 stycznia tego roku do izby wniesiony został projekt Ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

3 stycznia 2023 roku Marszałek Sejmu skierowała do pierwszego czytania w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi rządowy projekt Ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu. Projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej wpłynął do laski marszałkowskiej jeszcze w roku ubiegłym, tj. 29 grudnia 2022 roku.