Transpozycja przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2101 zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały stanowi ratio legis nowego rządowego projektu Ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Projekt wspomnianego aktu prawnego został w ostatnim czasie przesłany przez wnioskodawcę, tj. Ministra Finansów, do kolejnego etapu prac legislacyjnych w ramach Stałego Komitetu Rady Ministrów. Prace nad projektem zostały określone przez wnioskodawcę jako pilne.

W treści art. 71 obecnie obowiązującej Ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. z 2023 r. poz. 412, 1530) ustawodawca wskazał, że minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki lub szczegółowy tryb przyznawania lub wypłaty takich rodzajów pomocy, jak:

- płatności w ramach interwencji związanych ze środowiskiem, klimatem i innych zobowiązań w dziedzinie zarządzania, o których mowa w art. 69 lit. a rozporządzenia 2021/2115;

- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, o których mowa w art. 69 lit. b rozporządzenia 2021/2115;

- wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych realizowanych w ramach art. 69 lit. d rozporządzenia 2021/2115;

- narzędzi zarządzania ryzykiem w formie wkładów finansowych na rzecz składek w ramach systemów ubezpieczeń, o których mowa w art. 76 ust. 3 lit. a rozporządzenia 2021/2115.

Przedstawiciele FAO (Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) podczas Światowego Forum ds. Wyżywienia i Rolnictwa zwrócili uwagę na istotne, choć często pomijane aspekty zarządzania szczególnym rodzajem bezpieczeństwa kolektywnego, jakim jest bezpieczeństwo żywnościowe. Reprezentanci wspomnianej tzw. wyspecjalizowanej organizacji międzynarodowej, akcentują w szczególności istotną rolę systemu AMIS (Agricultural Market Information System - System Informacji o Rynku Rolnym). Ich zdaniem pozwala on na efektywne zwiększanie przejrzystości i koordynacji polityki na międzynarodowych rynkach żywności. W ramach forum zwrócono uwagę, iż wspomniany Agricultural Market Information System nie tylko skutecznie zapobiega nieoczekiwanym skokom cen żywności, ale również faktycznie petryfikuje bezpieczeństwo żywnościowe.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund) wskazał niedawno, iż w przekonaniu władz tej organizacji międzynarodowej należy zintensyfikować działania mające służyć walce ze zjawiskiem przestępstw finansowych. Zainteresowanie, okazywane problematyce skutecznej walki ze sferą przestępczości finansowej, nie budzi zdziwienia, zwłaszcza biorąc pod uwagę cele statutowe tej organizacji oraz rolę jaką odgrywa na rynkach finansowych. Jednym z zadań Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest właśnie wspieranie uporządkowanej wymiany pomiędzy krajami członkowskimi, w które to wpisuje się wspieranie inicjatyw mających służyć transparentności przelewów finansowych oraz walka z procederem tzw. prania brudnych pieniędzy.

Wskazane w tytule niniejszego tekstu działania legislacyjne podjęte przez Ministra Finansów na rzecz zwiększenia efektywności monitorowania rynku lokat strukturyzowanych to efekt realizacji przez wspomniany organ administracji publicznej upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia na podstawie art. 88ma ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Przypomnieć w tym miejscu należy, że w treści wymienionego ustępu drugiego zawarto, iż: ,, Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 1, formę, termin oraz sposób ich przekazywania, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia skutecznego wykonywania przez Komisję Nadzoru Finansowego zadań związanych z monitorowaniem rynku lokat strukturyzowanych […]”. Konieczność wydania przez Ministra Finansów takiego rozporządzenia wprowadzono do Ustawy Prawo Bankowe za pośrednictwem Ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 1723).