Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej skierował do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Projektowany akt prawny ma wprowadzić zmiany mające na celu uporządkowanie
i usprawnienie działalności instytucji polskiego rynku finansowego. Wspomniana ustawa ma umożliwić znowelizowanie treści takich aktów prawnych, jak m.in:

- Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228, z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152);

- Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605);

- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538, z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1400);

- Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. 2006 nr 157 poz. 1119);

- Ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych Dz.U. 2012 poz. 855, z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130);

- Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842 oraz z 2021 r. poz. 680 i 1177);

- Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415).

            Jak wskazuje wnioskodawca, tj. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozwiązania prawne, które ustanowić ma Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku
z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku ,, [...] podyktowane są koniecznością ich dostosowania do różnych zachodzących na nim dynamicznych zdarzeń, a także podyktowane są potrzebą spełnienia niektórych postulatów zawartych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (przyjętej w uchwale nr 114 Rady Ministrów z dnia 1 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (M.P. poz. 1027)), w szczególności w zakresie ułatwienia funkcjonowania podmiotom nadzorowanym poprzez uproszczenie procedur licencyjnych oraz obowiązków w zakresie raportowania, ale także w zakresie wzmocnienia ochrony inwestorów indywidualnych".

            Do najważniejszych zmian proponowanych w treści projektu zaliczyć należy w szczególności poważne wzmocnienie kompetencji nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego. Cel ten ma zostać osiągnięty zwłaszcza poprzez wyposażenie Komisji w uprawnienia takie, jak m.in:

- możliwość nakładania kar finansowych w wysokości do 5 000 000 zł także w przypadku nałożenia sankcji na podmiot zarządzający sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzowanego lub na podmiot, któremu towarzystwo funduszy inwestycyjnych powierza zarządzanie w odniesieniu do specjalistycznego funduszu inwestycyjnego lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego;

- wyposażenie Komisji w uprawnienie do nakładania kar na członków rady nadzorczej zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji do wysokości 20 mln, w przypadku stwierdzenia dopuszczenia się naruszeń przez te osoby;

- możliwość nałożenia kary pieniężnej na członka zarządu lub rady nadzorczej zakładu ubezpieczeń albo zakładu reasekuracji lub prokurenta odpowiedzialnego za naruszenie przepisów prawa również po ustaniu pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska;

- ustanowienia odpowiedzialności finansowej członków organów nadzorujących w Krajowych Instytucjach Płatniczych, w sytuacji gdy działalność instytucji płatniczej jest niezgodna
z prawem lub indywidualnymi zaleceniami lub nakazami Komisji Nadzoru Finansowego;

- poszerzenie kompetencji nadzorczych w obszarze monitorowania rynku lokat strukturyzowanych, poprzez kazuistyczne określenie zakresu wykonywanego nadzoru
i ustanowienie obligu sprawozdawczego dla banków rekomendujących, oferujących lub umożliwiających zawarcie umowy na lokatę strukturyzowaną;

- ustanowienie podstaw prawnych dla szybkiego zastosowania przez Przewodniczącego KNF lub jego Zastępcę środka nadzorczego w postaci żądania ustanowienia blokady rachunku w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa związanego
z wykorzystaniem informacji poufnej;

- rozszerzeniu ulec ma sprawowanie nadzoru nad obrotem obligacjami poprzez rozszerzenie informacji gromadzonych i publikowanych w bazie obligacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych poprzez wprowadzenie nowego zakresu danych tam przekazywanych.

Projektowane zmiany w zakresie KNF wpisują się w realizowany od lat proces wzmacniania uprawnień kontrolnych i nadzorczych Komisji.

            Ponadto wspomnieć należy również o zamierzonym zwiększeniu stopnia cyfryzacji Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie realizowanych obowiązków nadzorczych, jak również ustanowienie regulacji określających outsourcing i podoutsourcing bankowy oraz ich dostosowanie do Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. Przyszła ustawa ma również wyeliminować zjawisko przesadnej transpozycji prawa unijnego do krajowego
w wybranych ustawach regulujących polski rynek finansowy czy też rozszerzenie obowiązku informowania BFG przez banki o działaniach dotyczących realizowanego planu naprawy. Wskazać trzeba również planowane umożliwienie Towarzystwom Funduszy Inwestycyjnych nabywania papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa. W zakresie tajemnicy bankowej podkreślić należy planowane uprawnienie do przekazywania przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informacji objętych tajemnicą bankową również
w przypadku zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

 

 

Komisja Europejska prowadzi ocenę skutków dotychczasowej polityki promocyjnej żywności, tak by mogła lepiej przyczynić się do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju "od pola do stołu". Z promocji może być wyłączone mięso czerwone.

To już druga covidowa Wielkanoc. Wielkanoc 2021 przychodzi do nas akurat w czasie covidowego szczytu. Trudne te święta, w trudnym czasie, bez uroczystego nastroju. Pocieszająca jest perspektywa, że to już chyba naprawdę ostatnie pandemiczne święta. Ale jeśli się mówi, że nadzieja umiera ostatnia, to ona powinna też przyjść jako pierwsza. Życzę Państwu zdrowia i optymizmu.

Bez wątpienia okres występowania pandemii koronawirusa COVID-19 stanowi wyzwanie dla tysięcy polskich przedsiębiorców. Ustanowienie ograniczeń mających przeciwdziałać wzrostowi zachorowań, które dotknęły wiele branż spowodowało, że wysoce zauważalny stał się spadek pobytu oraz problemy z finansowaniem działalności gospodarczej.

Już na pierwszym posiedzeniu plenarnym Sejmu, planowanym w dniach od 8 do 10 stycznia 2021 roku, izba poselska będzie powtórnie procedować rządowy projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.