Bez wątpienia konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego pełni we współczesnym, demokratycznym państwie prawnym szczególną rolę, zwłaszcza zaś
w obszarze życia społeczno-gospodarczego. Jest ono w Rzeczypospolitej realizowane poprzez system ubezpieczeń społecznych. W treści polskiej Konstytucji z 1997 roku prawo to zostało stypizowane w artykule 67 ust. 1 stanowiącym, że ,,Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa". Jednocześnie zauważyć warto, że ta szczególna forma zabezpieczenia społecznego podlega ochronie konstytucyjnej. Podstawowym celem zabezpieczenia społecznego jednostki jest zagwarantowanie minimum bezpieczeństwa socjalnego.

Potrzeba transpozycji, do polskiego porządku prawnego, rozwiązań zawartych w treści Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 spowodowała, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował do konsultacji publicznych i uzgodnień projekt Ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Wskazany projekt uznać należy za bardzo istotny dla funkcjonowania systemu finansowania i monitorowania programów i płatności realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki rolnej (WPR). Pozwolić ma na określenie zasad transferu środków finansowych kierowanych w ramach tejże. O znaczeniu procedowanej ustawy dla sektora rolnego świadczy fakt, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprosił do udziału w procesie konsultacji publicznych szerokie gremium organów przedstawicielskich samorządów gospodarczy – łącznie aż 115 organizacji zrzeszających rolników, grup producentów, izb rolniczych oraz spółdzielców.

Jak już wielokrotnie wspominano, konsekwencje wojny na Ukrainie oddziałują na bezpieczeństwo w różnych jego wymiarach – od międzynarodowego do bezpieczeństwa poszczególnych krajów. Liczni badacze, jak również organy przedstawicielskie organizacji międzynarodowych takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, Bank Światowy czy też Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zwracały w ostatnim czasie uwagę na znaczenie konieczności podjęcia natychmiastowych działań na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa ekonomicznego i żywnościowego.

W mijającym tygodniu Minister Rozwoju i Technologii zainicjował kolejny etap prac nad projektem Ustawy o zmianie ustawy, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw. Zdaniem wnioskodawcy dotychczasowy okres obecności w obrocie prawnym Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541) pozwalają na zdefiniowanie materii ustawowej wymagającej nowelizacji. Przedłożony do prac legislacyjnych projekt bazuje w szczególności na uwagach zgłoszonych przez środowiska i organizacje skupiające przedsiębiorców do obecnie obowiązującej ustawy z 2018 roku. Nie zapominajmy, że wskazany akt prawny uchwalony został w ramach ówczesnego pakietu ustaw noszącego nazwę ,,Konstytucja Biznesu". Pakiet ten miał w zamyśle jego autorów umożliwić holistyczne uproszczenie i dostosowanie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, w szczególności zaś na linii przedsiębiorca – administracja publiczna.

                 W podobnym tonie jak organy Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy też Banku Światowego wypowiedział się Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) podkreślając obecną skalę wyzwań związanych z bezpieczeństwem ekonomicznym oraz współczesnymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa międzynarodowego. Zdaniem ekspertów EBA rosyjska agresja na Ukrainę z jednej strony przyczyniła się do tak wysokiej inflacji oraz wywołała wzrost ryzyka na rynkach finansowych we wszystkich dziedzinach, z drugiej zaś uderzyła w zauważalne już ożywienie gospodarcze, którego tak wyczekiwano w okresie pandemii COVID-19.