8 marca br. mija termin zgłaszania ewentualnych uwag do rządowego projektu Ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Prowadzone obecnie prace nad projektem ustawy nowelizującej wynikają z konieczności dokonania implementacji do prawa krajowego rozwiązań obecnych w treści Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2118 z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2009/103/WE w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności.

23 lutego tego roku Minister Finansów przesłał do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt nowego aktu prawnego mającego za zadanie dostosować przepisy prawa krajowego do dwóch istotnych aktów prawa UE regulujących problematykę funkcjonowania rynku kryptoaktywów. Po pierwsze, odnotować trzeba przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę (UE) Rozporządzenia 2023/1113 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów oraz zmiany dyrektywy (UE) 2015/849. Po drugie zaś, system prawa krajowego dostosowany musi zostać do treści Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937. Dlatego też dla zapewnienia stosowania w krajowym porządku prawnym przepisów unijnych, Minister Finansów podjął prace legislacyjne nad projektem Ustawy o kryptoaktywach.

W treści Ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. z 2023 r. poz. 412, 1530) w art. 71 zawarto, iż ,,Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki lub szczegółowy tryb przyznawania lub wypłaty poszczególnych rodzajów pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 3–6, w tym szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski o przyznanie tej pomocy, oraz szczegółowe warunki lub szczegółowy tryb przyznawania tej pomocy następcy prawnemu podmiotu ubiegającego się o jej przyznanie lub przejmującemu grunty lub zwierzęta, lub wysokość kar i sposób ich obliczania, z wyjątkiem kar administracyjnych, oraz stawki tej pomocy, mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji Planu, specyfikę poszczególnych rodzajów pomocy oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym jej przyznawaniem". W obecnym stanie prawnym wskazana problematyka uregulowana jest w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 791, z późn. zm.). Organ, który wydał obecnie obowiązujące rozporządzenie, tj. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazał, że istnieje konieczność jego znowelizowania, stąd też do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w formie płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027.

W treści art. 252 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681, z późn. zm.), zawarto iż: ,,Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb likwidacji funduszy inwestycyjnych, z uwzględnieniem sposobu i terminów dokonywania poszczególnych czynności w ramach postępowania likwidacyjnego, w celu sprawnego przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz zapewnienia ochrony uczestników funduszu inwestycyjnego oraz jego wierzycieli". Na podstawie wskazanego upoważnienia ustawowego wydano obecnie obowiązujące Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. poz. 963, z późn. zm.).

Transpozycja przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2101 zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały stanowi ratio legis nowego rządowego projektu Ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Projekt wspomnianego aktu prawnego został w ostatnim czasie przesłany przez wnioskodawcę, tj. Ministra Finansów, do kolejnego etapu prac legislacyjnych w ramach Stałego Komitetu Rady Ministrów. Prace nad projektem zostały określone przez wnioskodawcę jako pilne.