Wprowadzenie uzupełniających płatności podstawowych do katalogu dostępnych instrumentów wsparcia, w ramach systemu wsparcia bezpośredniego dla rolników, w 2022 roku jest jednym z celów nowego projektu Ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Projekt wskazanej ustawy skierowany został przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Według szacunków wnioskodawcy, przywrócenie uzupełniających płatności podstawowych umożliwi zarówno zagwarantowanie miejsc pracy w sektorze rolniczym, jak i w najbliższym otoczeniu gospodarczym rolnictwa.

               W ostatnich dniach Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania projekt Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Odnotować trzeba, że w procesie konsultacji publicznych udział biorą liczne organy przedstawicielskie związków zawodowych rolników, producentów rolnych, samorządu gospodarczego, izb rolniczych i gospodarczych, jak również przedsiębiorców i pracodawców.

8 września 2021 roku do laski marszałkowskiej w Sejmie skierowany został poselski projekt Ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w soboty i niedziele przez rolników i ich domowników. Projekt poparty przez dwudziestu posłów, ostatecznie uchwalony został przez Sejm Rzeczypospolitej podczas trzeciego czytania projektu ustawy w dniu 29 października tego roku, następnie zaś został skierowany przez Marszałka Sejmu do dalszego procedowania w izbie wyższej parlamentu. Zauważyć należy, że w brzmieniu zaproponowanym przez posłów wnioskodawców ustawa dotyczyć miała handlu prowadzonego w soboty i niedziele, zaś w wyniku prac komisji sejmowej dotyczy handlu realizowanego w piątki i soboty.

Z danych przedstawionych przez Komisję Europejską wynika, że pomoc świadczona przez Unię Europejską na rzecz poprawy zdolności handlowych krajów partnerskich jest coraz większa i istotnie przyczyniła się do złagodzenia negatywnych skutków oddziaływania pandemii COVID-19 na poszczególne gospodarki. Materiały zaprezentowane przez Komisję wskazują, że obecnie Unia Europejska jest największym na świecie świadczeniodawcą pomocy na rzecz handlu. W roku 2019 organizacja przekazała 17,9 mld EURO na pomoc świadczoną łącznie stu czterdziestu krajom i terytoriom. Wskazana kwota w EURO uległa zwiększeniu o 12% w stosunku do roku 2018, ponadto zaś stanowi aż 38% wszystkich środków przekazywanych krajom na świecie w ramach pomocy na rzecz handlu.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) zwraca uwagę, że pomimo prowadzenia akomodacyjnej polityki makroekonomicznej w dobie pandemii koronawirusa COVID-19 oraz nieustająco zwiększającego się stopnia zaszczepionych obywateli w państwach europejskich, to wciąż istnieje poważne ryzyko, że kolejne fale pandemii negatywnie odbiją się na stanie gospodarek wybranych państw – w szczególności tzw. krajów wschodzących gospodarek (Polska, Rumunia, Ukraina). Prawdopodobieństwo pojawienia się wciąż nowych mutacji wirusa w połączeniu z faktem, że w wielu krajach odsetek zaszczepionych obywateli wciąż jest niezadawalający może ostatecznie zagrozić dotychczas pozytywnym efektom realizowanej konsekwentnie przez państwa programów wsparcia gospodarki.