Jak co roku w grudniu, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA – European Banking Authority) przedstawił raport dotyczący oceny ryzyka europejskiego systemu bankowego. Ocenie tej towarzyszy publikacja ogólnounijnego tzw. ćwiczenia przejrzystości z 2022 r., które zawiera kazuistyczne dane dla ponad stu banków z 26 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W ostatnim tygodniu, Minister Finansów przedstawił projekt kolejnego aktu prawnego mającego wprowadzić zmiany w szeroko rozumianym obszarze finansów publicznych. Tym razem, zdaniem Ministra Finansów dokonać należy nowelizacji w treści Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931, z późn. zm.). Proponowany projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczy wprowadzenia obligatoryjnego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur.

Parlament Europejski i Rada w dyrektywie 2021/2101 z dnia z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały odniosły się do często poruszanej na forum instytucji Unii Europejskiej kwestii, tj. konieczności przeciwdziałania zjawisku unikania przez przedsiębiorców należnego opodatkowania.

Stworzenie podstaw prawnych realizacji Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej w latach 2023–2027 jest zasadniczym celem wyznaczonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do realizacji w ramach prac nad projektem Ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej. Wspomniany dokument skierowany został do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Przypomnieć warto, że w sierpniu tego roku Komisja Europejska zaakceptowała przygotowany przez Radę Ministrów Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej w ramach realizowanego przedsięwzięcia naukowego „Ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii” przygotowała publikację pt. „Podręcznik OZE. Ekonomia, technika, prawo, samorząd, społeczeństwo” pod red. naukową Piotra Gołasy.