Wraca pomysł wprowadzenia nowej daniny. Dowody na jej prozdrowotne działanie nie są jednak jednoznaczne. Pomysł podatku cukrowego w Polsce jest zawieszony w prawnej próżni. Jego wprowadzenie wraz z początkiem przyszłego roku przewiduje ustawa antycovidowa, czyli akt prawny będący zbiorem różnych regulacji powstałych w związku z pandemią koronawirusa.

W tym tygodniu Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority), organ odpowiedzialny za utrzymanie stabilności wydajności systemu finansowego Unii Europejskiej, opublikował raport zawierający analizę porównawczą w zakresie praktyk dotyczących wynagrodzeń w bankach państw Unii Europejskiej w latach 2017 i 2018 jak również dane dotyczące osób o wysokich dochodach za 2018 rok.

 W tym tygodniu, na stronie Rządowego Centrum Legislacji, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikował projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Podstawą prawną wydania tego aktu prawnego ma stanowić art. 45 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2018 poz. 627).

W dniu 5 listopada br. Prezydent podpisał Ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Raport nt. rozwoju polskiego eksportu przedstawił: PKO Bank Polski, październik 2019