W podobnym tonie jak organy Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy też Banku Światowego wypowiedział się Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) podkreślając obecną skalę wyzwań związanych z bezpieczeństwem ekonomicznym oraz współczesnymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa międzynarodowego. Zdaniem ekspertów EBA rosyjska agresja na Ukrainę z jednej strony przyczyniła się do tak wysokiej inflacji oraz wywołała wzrost ryzyka na rynkach finansowych we wszystkich dziedzinach, z drugiej zaś uderzyła w zauważalne już ożywienie gospodarcze, którego tak wyczekiwano w okresie pandemii COVID-19.

9 września tego roku do laski marszałkowskiej w Sejmie wpłynął rządowy projekt Ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu. Projekt skierowany został w ostatnim czasie przez Marszałka Sejmu do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne izby poselskiej. Jednocześnie Prezes Rady Ministrów upoważnił Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do reprezentowania rządu w toku prac legislacyjnych nad tym aktem prawnym w Sejmie. Zmiana obecnie obowiązującej Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021 r. poz. 76 oraz z 2022 r. poz. 1370) umożliwić ma dostosowanie krajowego prawa do wymogów ustanowionych treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 (Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 1, z późn. zm.).

Na wstępie przypomnieć trzeba, że 28 listopada 2003 roku weszła w życie Ustawa z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Ten akt prawny o jakże wówczas nowatorskiej w polskim prawie karnym treści miał za zadanie określić zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary jako przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz zasady postępowania w przedmiocie takiej odpowiedzialności.

Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej w ramach realizowanego przedsięwzięcia naukowego „Ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii” organizuje dla wybranych szkół średnich konkurs pn. „Popraw swój świat z OZE”.

Zdaniem ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w najbliższym czasie, wyzwaniami dla rozwoju osłabionej po pandemii globalnej gospodarki będą wciąż: trwająca wojna na Ukrainie oraz rosnący poziom inflacji. MFW szczególnie akcentuje rosnącą inflację w Stanach Zjednoczonych oraz w czołowych europejskich potęgach gospodarczych. Na globalne spowolnienie oddziałuje również to zauważalne w Chinach. Stąd też w drugim kwartale tego roku spadła produkcja globalna.