Skierowanie przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej projektu Ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych stanowi kolejny etap działań podejmowanych przez Radę Ministrów na rzecz zmniejszenia uciążliwości związanych z realizacją zadań na rzecz administracji publicznej dla rolników, osób fizycznych oraz mikroprzedsiębiorców. Wkrótce projekt ustawy zostanie również przedłożony do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Jedną spośród organizacji wyspecjalizowanych Organizacji Narodów Zjednoczonych, jaką jest Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny opublikowała w ostatnich dniach raport, w którym wskazała, że około 2,9 miliarda ludzi nigdy nie korzystało z Internetu, zaś 96 procent spośród nich mieszka w krajach rozwijających się.

Wraz z końcem listopada tego roku rozpoczął się kolejny etap prac legislacyjnych nad projektem Ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Stanowi on z jednej strony wyraz dążenia Rady Ministrów do całościowego uregulowania funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, z drugiej zaś – realizację obowiązków nałożonych na państwa członkowskie Unii Europejskiej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt (Dz. Urz. UE L 84).

Wejście w życie Ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2140), które nastąpi w grudniu br. spowoduje poddanie nowelizacji treści takich ustaw, jak m.in:

- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

- Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;

Wprowadzenie uzupełniających płatności podstawowych do katalogu dostępnych instrumentów wsparcia, w ramach systemu wsparcia bezpośredniego dla rolników, w 2022 roku jest jednym z celów nowego projektu Ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Projekt wskazanej ustawy skierowany został przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Według szacunków wnioskodawcy, przywrócenie uzupełniających płatności podstawowych umożliwi zarówno zagwarantowanie miejsc pracy w sektorze rolniczym, jak i w najbliższym otoczeniu gospodarczym rolnictwa.