Rządowe Centrum Legislacji poinformowało o zakończeniu prac nad projektem Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku przez Stały Komitet Rady Ministrów. Oznacza to, że ukończony został kolejny etap prac legislacyjnych nad projektem ustawy, co do której projektuje się, że wejdzie w życie jeszcze w bieżącym roku. Podkreślić trzeba, że omawiany projekt aktu normatywnego był dwukrotnie poddawany konsultacjom publicznym i opiniowaniu. Podczas pierwszego etapu prac legislacyjnych – latem 2021 roku, liczne organizacje pozarządowe, w tym organy przedstawicielskie samorządów zawodowych, zgłosiły istotne uwagi i zastrzeżenia do projektu. Spowodowało to konieczność dokonania zmian w pierwotnym tekście projektu ustawy.

18 maja br. Prezydent Rzeczypospolitej podpisał Ustawę z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. 2023 poz. 965). Tym samym nastąpiło swoiste zwieńczenie trwającego od zeszłego roku procesu legislacyjnego. Podpisana ustawa, będąca efektem inicjatywy ustawodawczej Rady Ministrów, wprowadza pomoc finansową w formie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów świń, owiec, kóz i koni. Nowelizacja treści Ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 356) ustanawia limit zużywanego oleju napędowego w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni - ,,w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego produkcji rolnej, któremu równocześnie przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji na powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych".

Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz określenie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Funduszu Europejskiego dla Rybactwa jest podstawowym celem stawianym przed projektowanym rozporządzeniem MRiRW. ,,Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej oraz wysokości tej pomocy na realizację działań w ramach w ramach Priorytetu 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych, objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027" skierowane zostało właśnie do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Omawiany projekt aktu normatywnego ma za zadanie w komplementarny sposób określić szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1 Funduszu Europejskiego dla Rybactwa. Powyższy Priorytet wspiera jeden z filarów Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej.

Bank Światowy opublikował w ostatnim czasie dane dotyczące trendów cenowych na światowych rynkach. Stanowisko tej praktycznie kluczowej dla międzynarodowych rynków finansowych instytucji jest niezwykle istotne. Pamiętać bowiem trzeba, że Bank Światowy jest instytucją odpowiedzialną między innymi za udzielanie pożyczek państwom członkowskim –
w szczególności zaś krajom borykającym się z ubóstwem (tzw. kraje rozwijające się) oraz świadczenie pomocy technicznej służącej zwiększeniu efektywności różnych sektorów gospodarki. Działania tej instytucji nie ograniczają się jedynie do powyższych zadań – to także stymulowanie stałego wzrostu gospodarczego w państwach rozwijających się.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował dane umożliwiające dokonanie oceny stanu światowego systemu finansowego. Eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego (International Monetary Found) odnieśli się między innymi do upadku dwóch banków, które miały miejsce w ostatnim czasie, tj. Silicon Valley Bank i Signature Bank w Stanach Zjednoczonych. Ich zdaniem wskazane upadki, jak również słynne już problemy związane z upadłością banku Credit Suisse i jego problematycznym przejęciem przez grupę UBS, to egzemplifikacja licznych problemów, które dotknęły rynek finansowy. Przedstawiciele MFW zwracają uwagę, że problemy sektora finansowego to następstwa przemian w globalnym sektorze finansowym skutkujące między innymi postępującą inflacją. Nie bez znaczenia jest również fakt, że zdaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotychczas wdrażane zmiany regulacyjne w całościowym ujęciu doprowadziły do zwiększenia odporności sektora finansowego.