Opublikowane przed kilkoma dniami sprawozdanie za rok 2021, z działalności Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) daje kompleksowy obraz wyzwań, z jakimi musiał się mierzyć ten kluczowy dla stabilności sektora bankowego organ Unii Europejskiej. Jednocześnie EBA wskazała najważniejsze priorytety w działalności urzędu na obecny rok.

W dniu dzisiejszym sejmowa Komisja do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw. Po rozpatrzeniu projektu w pierwszym czytaniu, komisja rekomenduje izbie poselskiej uchwalenie projektu ustawy.

7 czerwca br. do laski marszałkowskiej w Sejmie skierowany został projekt Ustawy
o ekonomii społecznej, zaś już dzień później Marszałek Sejmu skierowała projekt do I czytania. Jak wskazano w treści art. 1 projektu ustawy, ten akt prawny regulować ma organizację
i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych a także zasady i formy wspierania podmiotów ekonomii społecznej przez organy administracji publicznej. Prace i późniejsze wejście ustawy w życie wpisywać się mają w realizację Krajowego Planu Odbudowy
i Zwiększania Odporności, zaplanowanego na II kwartał tego roku. Za wcześniejsze prace nad projektem ustawy odpowiadał Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej podjęła inicjatywę  pod nazwą:

EKONOMICZNE, PRAWNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA PRODUKCJI I KORZYSTANIA Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.

Celem jest zwiększenie społecznej akceptacji dla koncepcji wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, poszerzenie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat ekonomicznych, prawnych i społecznych uwarunkowań produkcji i korzystania z tychże.

Podjęcie prac nad nowym projektem Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, wpisuje się w działania Rady Ministrów mające umożliwić jak najszybszą realizację działań mających pozwolić na podwyższenie poziomu innowacyjności krajowej gospodarki. Przypomnieć warto, że przesłany w marcu tego roku do Komisji Europejskiej projekt Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (w skrócie FENG) to następca realizowanych wcześniej programów takich, jak Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020.