Skierowanie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych oraz opiniowania, świadczy o podjęciu kolejnego etapu prac legislacyjnych związanych z tworzeniem krajowych przepisów o charakterze wykonawczym.

              Opublikowane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority ) w ostatnim czasie dane dotyczące problematyki przestrzegania równych szans kobiet i mężczyzn w sektorze bankowym i finansowym wpisują się w działania, które podejmuje ten unijny organ na rzecz zapewniania równych szans i przeciwdziałania dyskryminacji wśród pracowników.

                1 marca tego roku Prezydent RP podpisał długo wyczekiwaną Ustawę o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Przypomnieć warto, że jej celem jest ustanowienie podstaw prawnych mających umożliwić realizację Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. O wyjątkowym wręcz znaczeniu wspomnianej ustawy świadczy fakt, że w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej polskie rolnictwo otrzyma wsparcie ze środków Unii Europejskiej. Konkretnie, 17,3 mld Euro uzyskane zostanie w ramach pierwszego filaru Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)i 4,7 mld Euro w ramach drugiego filaru WPR. Interwencje objęte Planem Strategicznym finansowane będą z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ustawa określa interwencje w ramach których można uzyskać pomoc - co odbywać się będzie w drodze decyzji administracyjnych bądź też na podstawie umowy o przyznaniu pomocy.

Wskazane w tytule dwa zagadnienia kluczowe dla funkcjonowania polskiej gospodarki, tj. transformacja energetyczna kraju oraz wzmocnienie krajowej gospodarki w sytuacji zaistnienia nadzwyczajnej sytuacji gospodarczej, to główne obszary na których koncentruje się rządowy projekt Ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Prace nad projektem wspomnianej ustawy prowadzi obecnie Rada Ministrów, w szczególności zaś Minister Rozwoju i Technologii odpowiedzialny za przygotowanie aktu normatywnego.

Zdaniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostrzec należy problem zagwarantowania producentom rolnym określonego poziomu ochrony ich interesów – w postaci rekompensaty ,,z tytułu utraty przychodów” uzyskiwanych z działalności rolniczej, w przypadku ogłoszenia przez nabywców upadłości. Zdaniem ministra właściwego ds. rolnictwa konieczność ochrony producentów rolnych generuje pilną potrzebę systemowego zagwarantowania ich bezpieczeństwa finansowego w drodze przyjęcia nowych przepisów. Dlatego też 17 lutego br. wnioskodawca, tj. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt Ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa.