Według Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaistniała konieczność zwiększenia stopnia efektywności w zarządzaniu i gospodarowaniu Zasobem Własności Rolnej należącej do Skarbu Państwa. Stąd też w ramach swoistego przeglądu dotychczasowego funkcjonowania zarówno Ustawy  z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. 2022 poz. 514), Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 461), jak i ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 481), wnioskodawca, tj. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazał, że powstała potrzeba nowelizacji wskazanych aktów prawnych. Stąd też do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt Ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw.

Według niepokojących prognoz Banku Światowego wybuch konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz związane z tym nałożenie rozbudowanych sankcji ekonomicznych na Federację Rosyjską będą w najbliższym czasie negatywnie oddziaływać na dostawy towarów oraz wywołają zauważalne zahamowanie globalnego wzrostu ekonomicznego. Zwraca się uwagę m.in. na fakt, że państwa w wysokim stopniu uzależnione od eksportu w szczególności dotkliwie odczują globalne wstrząsy finansowe.

1 kwietnia tego roku do Marszałka Sejmu RP skierowany został rządowy projekt Ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw. Projekt na obecnym etapie prac legislacyjnych skierowany został do Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu, nie mniej pamiętać trzeba, że procedowanie projektu na poziomie Rządowego Centrum Legislacji rozpoczęło się wcześniej, bowiem już w maju zeszłego roku. Do konsultacji publicznych projektu wnioskodawca, tj. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprosił blisko sto organizacji, stowarzyszeń, porozumień i krajowych izb skupiających przedstawicieli samorządu zawodowego i gospodarczego. W zgłaszaniu uwag brały również udział państwowe instytuty badawcze, związki hodowców i przetwórców oraz stowarzyszenia reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego.

              Celem wprowadzanych zmian jest z jednej strony dostosowanie polskiego prawodawstwa do przepisów prawa Unii Europejskiej, z drugiej zaś realizacja postulatów zgłaszanych przez polskich rolników oraz doprecyzowanie nie dość kazuistycznych procedur administracyjnych dotyczących produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego. Omawiany projekt ustawy dokonać ma zmiany w treści dziewięciu ustaw, w tym w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt czy też w Ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego.

Wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003, stanowiło kolejny krok na drodze harmonizacji rynku wewnętrznego Unii Europejskiej w zakresie udostępniania nawozów. W swoistej preambule do tego aktu prawnego, unijny ustawodawca podkreśla zarówno konieczność ujęcia w przepisach kwestii wykorzystywania materiałów pochodzących z recyklingu oraz materiałów organicznych, jak i wdrożenia na rynku wewnętrznym ujednoliconych warunków ich udostępniania. Intencją Parlamentu Europejskiego i Rady było jednoczesne uniezależnienie się przez kraje unijne od importu składników pokarmowych pochodzących z państw trzecich.

Tegoroczne opublikowanie przez Komisję Europejską wytycznych dla państw członkowskich w zakresie prowadzenia polityki fiskalnej w 2023 roku zbiegło się z rosyjską agresją na Ukrainę. W komunikacie Komisji Europejskiej określono zasady, którymi ten główny organ wykonawczy Unii Europejskiej będzie kierował się dokonując oceny programów stabilności i konwergencji poszczególnych państw członkowskich. Odniesiono się równocześnie do aktualnych wyzwań w obszarze bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej.