Jak co roku, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority, EBA) opublikował zagregowane dane za 2022 rok ukazujące najlepiej zarabiających pracowników szeroko rozumianego sektora finansowego w państwach Unii Europejskiej. Wspomniane dane obejmują także wszystkich pracowników instytucji i unijnych oddziałów instytucji oraz firm inwestycyjnych z państw trzecich otrzymujących łączne wynagrodzenie w wysokości co najmniej jednego miliona EURO rocznie. Wskazany oblig spoczywający na Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego polegający na gromadzeniu danych obejmujących najlepiej zarabiających pracowników wynika explicite z treści dwóch kluczowych dla sektora finansów unijnych dyrektyw. Po pierwsze, z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE. Po drugie zaś – z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającej dyrektywy 2002/87/WE, 2009/65/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE i 2014/65/UE.

Już na wstępie wskazać trzeba, że w stosunku do poprzedniego roku, tj. 2021, znacznemu zwiększeniu uległa liczba najlepiej wynagradzanych pracowników. O ile dane za 2021 wskazywały, że na obszarze Unii Europejskiej jest zatrudnionych 1957 pracowników instytucji finansowych zarabiających rocznie kwotę w wysokości minimum jednego miliona EURO, to w 2022 roku rozbudowano szczegółowość agregowanych danych. Teraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego zidentyfikował 2017 pracowników instytucji finansowych oraz 325 pracowników firm inwestycyjnych. W tej ostatniej kategorii największa liczba najlepiej zarabiających managerów występuje w Holandii – 115 oraz w Irlandii – 37.

Zdaniem przedstawicieli Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego zauważalne zwiększenie liczby najlepiej wynagradzanych pracowników jest z jednej strony skutkiem podwyżek wywołanych inflacją, z drugiej zaś – to pochodna dobrej kondycji finansowej wielu instytucji sektora finansowego.

Podobnie jak w poprzednim okresie objętym badaniem, stabilnie utrzymuje się czołówka państw unijnych w których zidentyfikowano największą liczbę wysoko wynagradzanych pracowników. Na pierwszym miejscu znajduje się Republika Federalna Niemiec – 609 pracowników instytucji finansowych, następnie zaś Francja – 467, Włochy – 359, Hiszpania – 211, Holandia -74, Austria – 49, Luksemburg – 46, Dania – 42, Szwecja – 40, Irlandia – 18, oraz Belgia – 17. Najmniejsza liczba pracowników instytucji finansowych uzyskujących zarobki objęte badaniem przez EBA występuje w Bułgarii, Estonii, Litwie, Łotwie, Malcie - tam odnotowano po jednym pracowniku. Z kolei w Chorwacji oraz w Islandii nie odnotowano ani jednego pracownika.

Z analizy Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego wynika, że wśród najwyżej wynagradzanej kadry przeważali mężczyźni. W grupie pracowników instytucji finansowych pracowało 1833 mężczyzn oraz 183 kobiety, zaś w grupie pracowników firm inwestycyjnych rozkład ten wynosił 314 do 11. Zauważyć trzeba, że konsekwentnie od lat, unijne przepisy dotyczące sektora finansowego promują działania na rzecz równouprawnienia płci. Już w 2023 roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowego zwracał uwagę, że dotychczasowe rozwiązania prawne i instytucjonalne w ramach unijnych instytucji finansowych w obszarze równouprawnienia mają de facto charakter głównie deklaratoryjny. Z danych uzyskanych w 2022 roku przez EBA wynika, że ponad 27% unijnych instytucji finansowych nie wdrożyło polityki różnorodności, zaś w ponad połowie instytucji (ok. 56%) badanych nie było kobiet na stanowiskach dyrektorów wykonawczych. Dane wynikające z ostatniego badania ukazują, że kobiety stanowią 11,3% spośród prezesów instytucji finansowych w Unii Europejskiej.

Z opublikowanego przez EBA zestawienia wynika, że najwyższa liczba wysoko zarabiających pracowników w grupie instytucji finansowych wystąpiła w 2022 roku w sektorze bankowości inwestycyjnej – 758 osób, bankowości detalicznej – 184, 168 osób pełniło funkcje korporacyjne, 95 odpowiadało za zarządzanie aktywami. W końcu zaś niezależne funkcje kierownicze pełniły 43 osoby. W grupie pracowników firm inwestycyjnych zaś dominowały osoby zawierające transakcje finansowe na własny rachunek i odpowiedzialne za plasowanie instrumentów – 153 osoby, później zaś 54 osoby zidentyfikowano w grupie kadry kierowniczej. 34 osoby odpowiedzialne są za zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Jako swoistą ciekawostkę można wskazać, że najlepiej zarabiający pracownik banku w UE (Hiszpania) zarobił w 2022 roku kwotę 13.1 miliona EURO, zaś najwyższe zarobki roczne – w wysokości 30.7 miliona EURO uzyskał we Francji pracownik firmy inwestycyjnej. W tej ostatniej kwocie dominowały wszakże premie zmienne.