W tym tygodniu Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority), organ odpowiedzialny za utrzymanie stabilności wydajności systemu finansowego Unii Europejskiej, opublikował raport zawierający analizę porównawczą w zakresie praktyk dotyczących wynagrodzeń w bankach państw Unii Europejskiej w latach 2017 i 2018 jak również dane dotyczące osób o wysokich dochodach za 2018 rok.

            Z danych przedstawionych w raporcie EBA wynika, że ​​w 2018 r. liczba osób o wysokich dochodach w bankach państw Unii Europejskiej, tj. otrzymujących wynagrodzenia powyżej 1 mln euro rocznie wzrosły nieznacznie o 1,58%, z 4 861 w 2017 r. do 4 938 w 2018 r. W dłuższym okresie liczba osób zarabiających najwyższe pensje wzrosła znacząco (+ 44,09%) z 3 427 w 2010 r. do 4 938 w 2018 r. Średni stosunek wynagrodzenia zmiennego do stałego dla wszystkich pracowników sektora bankowego o wysokich dochodach w Unii Europejskiej wzrósł z czasem ze 127% w 2014 r. do 139% w 2018 r. Zaobserwowany poziom wynagrodzeń osób o wysokich dochodach sięgnął nawet 39 mln EUR.

            Z danych przedstawionych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego wynika, że polityki wynagradzania w instytucjach finansowych nie zostały dotychczas wystarczająco zharmonizowane. W szczególności stosowanie odroczenia i wypłaty w różnych instrumentach finansowych różniło się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich Unii, co z kolei jest pochodną różnic związanych ze stopnia krajowej implementacji unijnej Dyrektywy CRD, tj. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi. Ten akt prawny w wielu przypadkach dopuszcza odstąpienie od zawartych regulacji w przypadku spełnienia konkretnych kryteriów. Po zmianach wywołanych dyrektywą CRD, które zaczną obowiązywać od końca 2020 r., Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oczekuje wyższego stopnia harmonizacji wynagrodzeń.

            Przypomnieć należy, że Europejski Urząd Nadzoru Bankowego dokonuje analiz porównawczych wynagrodzeń w sektorze w obrębie Unii Europejskiej, co wynika z obowiązku nałożonego na EBA mocą art. 75 dyrektywy CRD. Art. 75 ust. 3 Dyrektywy CRD IV stanowi, że: ,,Właściwe organy gromadzą informacje na temat liczby osób  fizycznych  przypadających  na  instytucję, których wynagrodzenie wynosi co najmniej 1 milion EUR w danym roku  obrachunkowym, w tym informacje dotyczące ich zakresu obowiązków, obszaru działalności oraz głównych składników wynagrodzenia, premii, nagrody długookresowej i składek emerytalnych. Informacje te przekazuje się EUNB, który publikuje je w formacie zbiorczym dla państw członkowskich pochodzenia we wspólnym formacie sprawozdawczym. EUNB może opracować wytyczne ułatwiające wdrożenie niniejszego ustępu i zapewnienie spójności  gromadzonych informacji”.

Interesująco przedstawiają się dane liczbowe wskazane w Raporcie, zgodnie z którymi można zaobserwować zdecydowane różnice zarówno w wysokości zarobków jak i liczbie najlepiej opłacanych pracowników sektora finansowego w poszczególnych krajach członkowskich. Dane wskazują, że w Polsce jest dziewięciu pracowników sektora usług finansowych, których wynagrodzenie kształtuje się pomiędzy 1 a 2 mln EURO rocznie. Dla porównania, w Austrii jest ich 26, w Holandii 32, w Hiszpanii 113, w Republice Włoskiej 154, w Republice Federalnej Niemiec 368, zaś w Zjednoczonym Królestwie aż 2554. Zauważyć należy jednocześnie, że w RFN nastąpiło największe zwiększenie liczby najlepiej zarabiających pracowników – z 390 w 2017 roku do 450 w 2018 roku, tj. przyrost wyniósł 15.38%. W ramach drugiej grupy pracowników otrzymujących wynagrodzenia roczne pomiędzy 2 a 3 milionami EURO, w Polsce nie odnotowano żadnego pracownika sektora. W Austrii odpowiednio jest ich 3, w Holandii 5, w Hiszpanii 22, w Republice Włoskiej 32, w Republice Federalnej Niemiec 45, zaś w UK 553. Najwyższe wynagrodzenie roczne pracownika odnotowano w RFN wynoszące pomiędzy 14 a 15 mln EURO, oraz w Zjednoczonym Królestwie – odpowiednio  38 mln. Przypomnieć warto, że w 2019 roku The Guardian informował, że w na Wyspach Brytyjskich pracuje łącznie 73% najlepiej opłacanych bankierów.

W 2018 roku całkowita suma wynagrodzeń tzw. zidentyfikowanych pracowników sektora w UE tj. 47 154 osób wynosiła łącznie 20 167 815 550 EURO.