Komisja Europejska prowadzi ocenę skutków dotychczasowej polityki promocyjnej żywności, tak by mogła lepiej przyczynić się do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju "od pola do stołu". Z promocji może być wyłączone mięso czerwone.

Jak podaje unijna organizacja rolnicza Copa-Cogeca powołując się na informacje działu DG AGRI odpowiedzialnego za promocję - może się to wiązać z zakończeniem promocji mięsa (nawet jeśli jest produkowane w sposób zrównoważony), wina oraz niektórych innych produktów.

KE wskazała na kierunki przyszłej polityki promocyjnej. Pierwszy - to kontynuowanie dotychczasowej unijnej polityki w oparciu o obecne przepisy i o kryteria wyboru oraz oceny stopnia dostosowywania programów promocyjnych do celów strategii "od pola do stołu" lub innych przyszłych zmian w polityce. Obecnie KE co roku ustala program prac, w którym określa cele i priorytety operacyjne zarówno w odniesieniu do działań skierowanych na rynek wewnętrzny UE, jak również na rynek krajów trzecich.

Drugim kierunkiem mogłoby być skoncentrowanie zakresu polityki. Przyjęcie tej opcji spowodowałoby skoncentrowanie wsparcia na rynku wewnętrznym UE na działaniach promocyjnych dot. zrównoważonej produkcji i konsumpcji rolnej i europejskim planem walki z rakiem zachęcając konsumentów do zmiany diety. Natomiast w przypadku działań promocyjnych na rynkach poza UE m.in. na konkurencyjności unijnego sektora rolno-spożywczego.

Kolejna propozycja KE związana jest z tzw. przeglądem warunkowości/kwalifikowalności i ewentualnym wprowadzeniem nowych wymogów i kryteriów, które zachęciłyby wnioskodawców do podejmowania działań np. promocyjnych, które realizowałyby cele strategii "od pola do stołu". Takie podejście mogłoby wiązać się z wykluczeniem ze wsparcia niektórych sektorów, np. mięsa czerwonego.

Następnym etapem przeglądu polityki promocyjnej UE są otwarte konsultacje publiczne prowadzone od 31 marca br. do dnia 23 czerwca 2021 r. Konsultacje dotyczą tego, w jaki sposób polityka promocyjna może zwiększyć swój wkład w promowanie bardziej zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz bardziej zbilansowanej diety zgodnie ze strategiami KE.

Na pierwszy kwartał 2022 r. zaplanowane jest przedstawienie przez KE wniosku dotyczącego możliwych zmian ram regulacyjnych w zakresie polityki promocyjnej.

Tegoroczny budżet KE na politykę promocji produktów rolno-spożywczych wynosi 182,9 mln euro, z czego na realizację programów prostych (realizowanych przez jedną organizację - państwo) jest 86 mln euro, programów wielonarodowych - 87,4 mln euro, oraz na inicjatywy własne KE - 9,5 mln euro. Około połowy budżetu przeznaczono na promocję produktów organicznych, zrównoważonego rozwoju oraz spożycia owoców i warzyw.

Warto zauważyć, że ukierunkowanie wydatków na promocję żywności, na zwiększenie jej wkładu w kształtowanie prozdrowotnej diety oraz zrównoważonej konsumpcji to słuszny kierunek ( choć nieco spóźniony).

Ponadto wskazane byłoby większe powiązanie działań promujących żywność z aktywnością fizyczną oraz ze zmianami klimatu, np. poprzez promocję produktów, których uprawa lub hodowla wymaga stosunkowo niedużych ilości wody.