Wraz z upływem pierwszego tygodnia sierpnia zakończył się okres wyznaczony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zgłaszanie uwag w ramach konsultacji publicznych odnośnie projektu Ustawy
o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego. Projekt tego aktu prawnego skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych wpisuje się w założenia przedstawionego niedawno przez Radę Ministrów programu inwestycyjnego Polski Ład, mającego umożliwić m.in. przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii na krajową gospodarkę.
W jego ramach zapowiedziano m.in. uwolnienie rolniczego handlu detalicznego.

            Projektowana ustawa poddać ma nowelizacji Ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021) oraz w zdecydowanie mniejszym zakresie - Ustawę  z  dnia  26  lipca  1991  r.  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, 1163 i 1243). Wnioskodawca, tj. Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi dąży do wyeliminowania problemu braku możliwości ,,prowadzenia dostaw żywności produkowanej przez podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego”. Zaznaczyć trzeba, że w rozumieniu wnioskodawcy poprzez rolniczy handel detaliczny postrzega się handel detaliczny vide art. 3 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, który polega na:

  1. a) produkcji żywności zawierającej co najmniej jeden składnik pochodzący w całości
    z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym oraz
  2. b) zbywaniu takiej żywności konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18 rozporządzenia  nr  178/2002, lub do zakładów prowadzących handel detaliczny
    z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.       

Przypomnieć trzeba, że kluczową przesłanką uznania handlu detalicznego za ,,rolniczy” jest spełnienie wymogu, aby żywność produkowana i wprowadzana na rynek pochodziła w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu. Taka forma handlu umożliwia prowadzenie przetwórstwa żywności i handel nim na obszarze całego państwa – w tym przypadku odbiorcami mogą być konsumenci finalni, jak również zakłady prowadzące działalność związaną z handlem detalicznym – w tym ostatnim przypadku wnioskodawca wskazuje na zakłady znajdujące się na obszarze województwa właściwego dla danego rolnika. Celem zmian jest zwiększenie obszaru na którym mogą być realizowane dostawy żywności wyprodukowanej w ramach tzw. rolniczego handlu detalicznego i których odbiorcą będą te zakłady – przykładowo sklepy czy też restauracje.

            Ponadto wnioskodawca proponuje zniesienie limitów żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego w zakresie prowadzonej sprzedaży, dotyczyć ma to wszakże jedynie sprzedaży żywności konsumentom finalnym. W ramach zmniejszania utrudnień administracyjnych dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny, planuje się ich obniżenie, zwłaszcza w kwestii konieczności dokumentowania ilości żywności sprzedanej konsumentom finalnym. W projekcie jest mowa również o podwyższeniu z 40 tys. do 100 tys. zł kwoty przychodów zwolnionej z podatku dochodowego, ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych.

            Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi spodziewa się, że projektowana nowelizacja przyczyni się zarówno do zwiększenia obszaru dostaw żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, jak i poszerzenia rynków zbytu żywności. Według szacunkowych danych przedstawionych przez wnioskodawcę w Polsce jest ponad jedenaście tysięcy podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ponad półtora tysiąca podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny w zakresie