Opublikowane ostatnio przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) dane dotyczące kształtowania się zarobków w europejskim sektorze bankowym dotyczą 2019 roku. Z przedstawionej analizy wynika, że 4963 osób zatrudnionych w bankach znajdujących się na obszarze Unii Europejskiej otrzymało roczne wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż milion EURO. Spośród wskazanych 4963 osób najwięcej, bowiem 3519 (tj. ok. 71% z ogólnej liczby najlepiej zarabiających bankowców) pracowało na terytorium Wielkiej Brytanii.

Z danych przedstawionych przez EBA wynika, że w całej Europie dostrzegalny jest delikatny trend wzrostowy, bowiem w niewielkim stopniu wzrosła liczba najlepiej zarabiających pracowników w bankach (za wyjątkiem Belgii, Hiszpanii, Finlandii, Luksemburga, Wielkiej Brytanii oraz Słowenii). W 2018 roku liczba najlepiej zarabiających menadżerów wynosiła 4938, zaś rok później było to 4963. Dla porównania dodać należy, że w roku 2010 odnotowano 3427 tak wysoko opłacanych pracowników bankowości.

            Przypomnieć trzeba, że Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przygotowuje coroczne zestawienia zagregowanych danych dotyczących zarobków na podstawie przepisów zawartych w treści tzw. Dyrektywy CRD (dokładnie: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE).  

            Wzrost liczby najlepiej zarabiających pracowników sektora bankowego w zestawieniu porównawczym jest najbardziej widoczny w takich krajach, jak Francja (z 234 do 270), Republika Federalna Niemiec (z 450 do 492) oraz Włochy (z 206 do 241). Według szacunków ekspertów Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego trend wzrostowy wynikał w głównej mierze z przygotowań do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a co za tym idzie przeniesienia się części menadżerów do kontynentalnej części Europy. Ponadto wpływ na wzrost liczby wysoce wynagradzanych pracowników miał proces postępującej restrukturyzacji i konsolidacji banków, co z kolei implikuje konieczność wypłacania wysokich odpraw. W końcu, nie bez znaczenia dla wysokości wynagrodzeń miały dobre wyniki finansowe części banków – w szczególności w zakresie bankowości korporacyjnej. Autorzy raportu podkreślają również, że w przypadku najlepiej zarabiających pracowników spadł średni stosunek wynagrodzenia zmiennego do stałego dla wszystkich osób o wysokich zarobkach w UE - dokładnie ze 139% w 2018 r. do 129% w 2019 r.  

            W raporcie EBA zawarto dane dotyczące polskiego sektora bankowego. W Polsce odnotowano w 2018 roku zatrudnienie jedynie dziewięciu menadżerów, którzy uzyskali wynagrodzenie roczne w wysokości min. 1 miliona EURO. Spośród nich sześciu stanowili członkowie zarządów, zaś pozostała trójka zatrudniona była w sferze bankowości detalicznej. W pierwszej grupie pracowników przeciętne średnie roczne wynagrodzenie wynosiło 1 204 845 EURO, w drugiej zaś 1 684 537 EURO. Dla porównania w Republice Federalnej Niemiec liczby te wynoszą odpowiednio 1 769 190 EURO i 1 653 927 EURO, zaś we Francji 2 374 424 EURO oraz 1 529 786 EURO. Najwyżej wynagradzani pracownicy bankowości – zarobki roczne w wysokości 15 -16 mln EURO per capita zostali przypisani do Irlandii (1 osoba) oraz Republiki Federalnej Niemiec (1 osoba).