Ustawa z  dnia  9  maja  2008  r.  o  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1505) funkcjonuje w obrocie prawnym już od trzynastu lat, stąd też nie ulega wątpliwości, że wymaga ona istotnej nowelizacji. W związku ze zgłaszanymi uwagami Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O jego znaczeniu, w szczególności dla sektora rolniczego świadczy fakt, że w konsultacjach publicznych udział bierze pięćdziesiąt organizacji, związków i zrzeszeń reprezentujących rolników, producentów rolnych, związki zawodowe czy też hodowców i plantatorów.

            Istotnym zwiększeniem możliwości realizacji zadań przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jest projektowane wyposażenie jej w kompetencję do tworzenia lub przystępowania do spółek prawa handlowego oraz posiadania, obejmowania lub nabywania akcji lub udziałów w spółkach. ARiMR będzie mógł korzystać z tego uprawnienia za każdorazową zgodą wyrażaną przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

            Zdaniem wnioskodawcy wyposażenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w takie uprawnienie umożliwi zwiększenie stopnia komunikacji pomiędzy Agencją a podmiotami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. Jak wskazuje wnioskodawca - możliwość zakładania spółek prawa handlowego oraz udziału w takich spółkach przyczyni się również do zwiększenia elastyczności w wykonywaniu ustawowych zadań Agencji m.in. poprzez zapewnienie świadczenia  przez  zakładane spółki wysokiej jakości wyspecjalizowanych usług  na rzecz Agencji m.in. w zakresie budowy, rozbudowy i unowocześnienia istniejących systemów informatycznych. Powyższe pozwoli na zastosowanie biznesowych rozwiązań zarządczych powszechnie stosowanych przy realizacji tego typu projektów w sektorze prywatnym oraz sprawne realizowanie projektów przy wykorzystaniu zasobów własnych lub z udziałem podmiotów o uznanej renomie i doświadczeniu. Istotnym jest również, że to minister właściwy ds. rolnictwa i rozwoju wsi sprawować będzie bezpośredni nadzór nad działalnością takiej spółki. Interesującym jest, że tworzenie nowych podmiotów, takich jak spółki czy też nabywanie akcji przez rządowe agencje wykonawcze jest obecnie praktykowane. Z takiej kompetencji korzysta m.in. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa czy też Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

            Ponadto rozszerzeniu ulec ma liczba stanowisk, które obsadzane będą w wyniku powołania – planuje się, że powoływani będą doradcy prezesa Agencji. Taka forma zatrudniania doradców ma umożliwić Prezesowi Agencji bardziej elastyczne zarządzanie kadrami będącymi do jego dyspozycji i zapewnić jednocześnie dostosowanie grupy zatrudnionych do charakteru bieżących zadań. W związku z powyższym pozostaje również kolejna projektowana zmiana dotycząca zmiany art. 12 ustawy o ARiMR, zgodnie z którą wyłączeniu ulec ma obowiązek przeprowadzania naboru w przypadku ,,zatrudniania pracowników w celu zastępstwa pracownika Agencji w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, jak też w przypadku nawiązywania stosunku pracy na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, z osobą, która ukończyła w Agencji staż w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”. Nowelizacja treści art. 12 ma pozwolić zapewnić braki kadrowe w obliczu corocznego natężenia zadań związanych z okresowym dokonywaniem kontroli terenowych.

            W ramach planowanej nowelizacji planuje się utworzenie spółki kapitałowej, której wyłącznym wspólnikiem będzie Agencja (która obejmie 100% udziałów w kapitale zakładowym), zaś do jej zadań zaliczać się będzie obsługa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sferze IT. Podkreśla się, że Agencja pozostaje krajowym liderem w zakresie wdrażania i posługiwania się rozwiązaniami informatycznymi w sektorze rolnictwa. Wspomniane utworzenie własnej spółki kapitałowej to emanacja dążenia Agencji do posiadania wyspecjalizowanego podmiotu, który z jednej strony gwarantować będzie utrzymywanie systemów informatycznych posiadanych przez Agencję, z drugiej zaś – posiadać będzie kompetencje umożliwiające opracowanie i wdrożenie własnego oprogramowania. 

            Planuje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 grudnia tego roku.