Usprawnienie dotychczasowej procedury związanej z funkcjonowaniem krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności to główny powód, dla którego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt nowej ustawy. W procesie legislacyjnym nowego projektu aktu normatywnego, jakim jest Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw, udział biorą związki zawodowe rolników, krajowe zrzeszenia producentów rolnych, izby rolnicze, organizacje reprezentujące interesy pracodawców czy też izby gospodarcze.

            Projektuje się, że wskazany projekt ustawy ma poddać nowelizacji trzy akty prawne rangi ustawowej, tj.:

- ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji  gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2021 r. poz. 699, z późn. zm.)

- ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182, z późn. zm.)

- ustawę z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U z 2020 r. poz. 1341, z późn. zm.).

            Do nowych rozwiązań i funkcjonalności, które wprowadzić ma przyszła ustawa zaliczyć należy wprowadzenie możliwości elektronicznego składania wniosku o wpis do ewidencji producentów oraz o zmianę i korektę danych. Dotychczas wnioski o wpisy do ewidencji producentów wprowadzane są na podstawie dokumentów papierowych składanych
u kierowników biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wprowadzenie nowej funkcjonalności, pozwalającej procedować wniosek zdalnie, ma zarówno szczególne znaczenie w dobie pandemii COVID-19, jak i jest istotne dla tworzenia przyjaznej obywatelom administracji publicznej. Możliwość złożenia wniosku o wpis do  ewidencji producentów za pomocą elektronicznego formularza zawieszonego na stronie internetowej ARiMR usprawni procedurę podmiotom ubiegającym się  o nadanie numeru  identyfikacyjnego i uzyskanie wpisu do ewidencji producentów. Ze wspomnianego rozwiązania skorzystać będą mogli również producenci rolni już wpisani do ewidencji producentów, składający zgłoszenia aktualizacyjne.

            Ponadto podkreślić należy, że dotychczas organy administracji zaangażowane w funkcjonowanie krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności nie dysponowały możliwością pozostawiania cyfrowej kopii dokumentów. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie  płatności oraz niektórych innych ustaw ustanowić ma kazuistyczne regulacje w sprawie  postępowań ze skopiowanymi cyfrowo dokumentami oraz z cyfrową kopią dokumentów.

            O szczególnym znaczeniu procedowanej ustawy świadczy fakt, że według szacunków wnioskodawcy, tj. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, liczba podmiotów wpisanych do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w tym beneficjentów systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi ponad dwa miliony.

            W projekcie zawarto również planowaną delegację ustawową, w ramach której Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi określi w rozporządzeniu szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać  wniosek o wpis do ewidencji producentów, uwzględniający elektroniczny tryb procedowania. Co do zasady, planuje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Określenie tak krótkiego okresu vacatio legis wyraźnie świadczy o tym, jak pilne dla administracji publicznej jest usprawnienie wspomnianej procedury.