Wprowadzenie uzupełniających płatności podstawowych do katalogu dostępnych instrumentów wsparcia, w ramach systemu wsparcia bezpośredniego dla rolników, w 2022 roku jest jednym z celów nowego projektu Ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Projekt wskazanej ustawy skierowany został przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Według szacunków wnioskodawcy, przywrócenie uzupełniających płatności podstawowych umożliwi zarówno zagwarantowanie miejsc pracy w sektorze rolniczym, jak i w najbliższym otoczeniu gospodarczym rolnictwa.

            Przywrócenie płatności bezpośredniej, jaką jest uzupełniająca płatność podstawowa dotyczyć będzie rolników z sektorów, które otrzymywały to wsparcie w 2013 roku. Przypomnieć warto, że przyznawanie przejściowego wsparcia krajowego wynika z treści art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009. Podobnie jak osiem lat temu, uzupełniające płatności podstawowe dotyczyć będą kluczowych i najważniejszych dla polskiego sektora rolniczego roślin uprawnych, takich jak zboża, rośliny oleiste czy też rośliny wysokobiałkowe. Uzupełniającymi płatnościami podstawowymi objęte będą także grunty ugorowane. Rozporządzenie wykonawcze do ustawy określić ma szczegółowo zasady przyznawania dopłat oraz gatunki roślin nimi objętych.

            O popularności tej formy wsparcia finansowego świadczą dane udostępnione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2013 rok. Wynika z nich, że w tym roku skorzystało z ich 1,17 mln rolników i objęły one powierzchnię aż dziewięciu milionów hektarów. Jak wskazuje wnioskodawca uzupełniające płatności podstawowe ,,przyczynią  się  do  wzrostu  średniego  poziomu  wsparcia  dla zdecydowanej większości rolników. Zastosowanie tej płatności pozwoli zatem na zmniejszenie różnicy między przeciętnym dochodem z pracy w gospodarstwie rolnym a przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, a także różnicy między średnim wsparciem bezpośrednim w Polsce i w UE”. Znowelizowane przepisy Ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności mają wejść w życie z dniem 15 marca przyszłego roku, co umożliwić ma rozpoczęcie naboru wniosków w ramach przyszłej kampanii. Według szacunków Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rada Ministrów planuje przeznaczyć na finansowanie uzupełniających płatności podstawowych łącznie kwotę 400 mln zł, z czego w roku 2022 wydatkowane ma być 200 mln zł, zaś tyle samo w okresie styczeń – czerwiec roku 2023. Przywrócenie omawianej formy wsparcia dla rolników generować będzie jednocześnie

            Zauważyć należy, że wykorzystywanie przez państwa członkowskie Unii Europejskiej instrumentów przejściowego wsparcia krajowego jest stosunkowo popularne. Przykładowo, w 2019 roku korzystały z nich sektory rolnictwa w takich krajach jak Polska (tytoń), Estonia (rośliny uprawne, bydło, owce), Bułgaria (bydło, owce i kozy, tytoń) czy Węgry (wołowina, bydło, owce, mleko).