Wraz z końcem listopada tego roku rozpoczął się kolejny etap prac legislacyjnych nad projektem Ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Stanowi on z jednej strony wyraz dążenia Rady Ministrów do całościowego uregulowania funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, z drugiej zaś – realizację obowiązków nałożonych na państwa członkowskie Unii Europejskiej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt (Dz. Urz. UE L 84).

Nowa ustawa będzie jednocześnie uwzględniać przepisy Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych. Wejście w życie nowej ustawy związane będzie jednocześnie z utratą mocy obowiązującej przez dotychczasową Ustawę z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. 2004 nr 91 poz. 872 z późn. zm.)

              Z punktu widzenia wnioskodawcy kluczowe znaczenie ma wykorzystanie systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako środka mającego umożliwić skuteczne zwalczanie występujących chorób zakaźnych zwierząt. To Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie w dalszym ciągu pełnić rolę podmiotu odpowiedzialnego za identyfikację i rejestrację bydła, owiec, kóz oraz świń. Ponadto ARiMR rozpocznie gromadzenie danych o zwierzętach pozostałych gatunków. Zgromadzone dane umożliwią Agenci weryfikację złożonych wniosków.     

              Istotnym jest, że projekt przewiduje wyposażenie powiatowych lekarzy weterynarii w kompetencję do wydawania decyzji dotyczących nakazu likwidacji zwierząt nieidentyfikowalnych o nieznanym pochodzeniu. Konkretnie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnosi się tu do gatunków mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego i zdrowia innych zwierząt. W związku z powyższym system informatyczny wykorzystywany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostanie zintegrowany z systemami informatycznymi Inspekcji Weterynaryjnej.      

              W projekcie przewiduje się nałożenie na:

- posiadaczy zwierząt (bydła, owiec, kóz, świń, etc.);

- podmioty prowadzące działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów, konkursów zwierząt lub prowadzenia cyrku objazdowego albo grupy zwierząt tresowanych;

- podmiot prowadzące gospodarstwa, w których dokonywany jest ubój zwierząt w celu produkcji mięsa na własny użytek pochodzących z innych gospodarstw niż gospodarstwo, w którym były utrzymywane;

- podmiot prowadzący zakład drobiu;

obowiązku rejestracji w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wskazanej powyżej siedziby stada, miejsca prowadzenia działalności czy też zakładu drobiu. Oblig ten ma umożliwić:

- nadanie numeru siedzibie stada;

- nadanie numeru miejsca prowadzenia działalności (również w zakresie uboju zwierząt);

- numeru zakładu drobiu.

              W projekcie ustawy planuje się nałożenie na posiadaczy utrzymujących bydło, wielbłądowate, jeleniowate, owce, kozy, świnie oraz właścicieli lub posiadaczy koniowatych obowiązku zidentyfikowania każdego zwierzęcia indywidualnie (w przypadku świń grupowo) oraz do zapewnienia, aby podczas transportu towarzyszył zwierzętom dokument identyfikacyjny bądź też dokument dotyczący przemieszczania. Dostarczanie tych danych ułatwić ma wykonywanie zadań przez Inspekcję Weterynaryjną. Novum stanowi zawarcie w projekcie regulacji zgodnie z którą nastąpić ma odejście od paszportów bydła w obrocie krajowym. Agencja wydawać je będzie wyłącznie dla bydła, które będzie transportowane pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

              Planuje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2022 r. Z kolei konsultacje publiczne projektu potrwają do 24 grudnia br.