Podjęcie prac nad nowym projektem Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, wpisuje się w działania Rady Ministrów mające umożliwić jak najszybszą realizację działań mających pozwolić na podwyższenie poziomu innowacyjności krajowej gospodarki. Przypomnieć warto, że przesłany w marcu tego roku do Komisji Europejskiej projekt Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (w skrócie FENG) to następca realizowanych wcześniej programów takich, jak Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020.

              Rada Ministrów wskazuje, że głównymi celami stawianymi przed Programem FENG są:

-wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw;

-zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii;

-transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii;

-rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości.

              W ramach Programu FENG wyróżniać się będzie cztery priorytety, tj. Wsparcie dla przedsiębiorców, Środowisko sprzyjające innowacjom, Zazielenienie przedsiębiorstw oraz Pomoc Techniczna.

              Wydanie wskazanego rozporządzenia ma za zadanie zapewnić podstawę prawną do udzielania wsparcia finansowego m.in. w ramach pomocy de minimis, pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, pomocy na usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw, pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną, pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy, pomocy na finansowanie ryzyka oraz w obszarze regionalnej pomocy inwestycyjnej. Tym samym pomoc udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego będzie zgodna z regulacjami funkcjonującymi w systemie prawa Unii Europejskiej. Beneficjentami Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 będą nie tylko małe i średnie przedsiębiorstwa, ale również sektor nauki (ośrodki badawczo-rozwojowe), konsorcja przedsiębiorców oraz szeroko rozumiane instytucje otoczenia biznesu, zaś planowany budżet wynosi około 7.9 mld euro.

              Zwraca się uwagę, że przedsiębiorstwa w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie będą mogły otrzymać wsparcie finansowe na realizację różnych etapów wdrożenia produktu innowacyjnego. Wsparcie uzyskać będą mogły zarówno podmioty zatrudniające 499 osób – nie zaliczane do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i te zatrudniające do 3000 osób, klasyfikowane jako spółki o średniej kapitalizacji. Program FENG umożliwi również zdobycie środków finansowych na wzrost potencjału eksportowego małych i średnich przedsiębiorstw. Pewnym novum oferowanym w nowym programie w stosunku do wcześniej realizowanych jest wdrożenie instrumentu Kredyt Technologiczny. Produkt ten ma umożliwiać modernizację infrastruktury w przedsiębiorstwach, służącą zwiększeniu efektywności energetycznej.

              Podstawą prawną do wydania Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 stanowi art. 30 ust. 4 Ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079). Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.