Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej podjęła inicjatywę  pod nazwą:

EKONOMICZNE, PRAWNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA PRODUKCJI I KORZYSTANIA Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.

Celem jest zwiększenie społecznej akceptacji dla koncepcji wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, poszerzenie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat ekonomicznych, prawnych i społecznych uwarunkowań produkcji i korzystania z tychże.

U podstaw inicjatywy Fundacji stoi teza o niskim poziomie akceptacji społecznej dla powstawania inwestycji związanych z budową i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, którego przyczyn upatrujemy w utrudnionym dostępie do informacji na temat procedur i kosztów postępowania inwestycyjnego,  a także braku dostatecznej liczby programów kształcenia i podnoszenia świadomości  obywateli uwzględniających problematykę OZE – zarówno w szkolnictwie, szkoleniach dla inżynierów, projektantów, bankowców, a także właściwej polityki informacyjnej dla społeczności lokalnych.

Naszym celem jest zainicjowanie dialogu pomiędzy „światem nauki” a grupami zaangażowanymi
w różnych obszarach w projekt, wspierania inicjatyw pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,
a w jego konsekwencji dotarcie do rzeczywistych potrzeb społecznych i podjęcie próby udzielenia na nie odpowiedzi, także w formach dostępnych dotychczas wyłącznie dla grona naukowego.

Pokonanie bariery pomiędzy środowiskiem naukowym a społeczeństwem, spowoduje wyjście poza sferę teoretyczną na rzecz stworzenia konkretnych rozwiązań mających na celu popularyzowanie idei pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwiązania pojawiających się problemów społecznych.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w różnorodnych formach, mających na celu dotarcie do zróżnicowanych grup społecznych i wiekowych. Chcemy aktywizować, edukować, sieciować różne grupy interesariuszy i zapewnić narzędzia do dalszej edukacji i popularyzowania idei korzystania
z „zielonej” energii.

W trakcie realizacji programu planujemy organizację konferencji naukowych, rozmowy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, spotkania informacyjne dla mieszkańców, konkursy wiedzy w szkołach, wyjazdy studyjne, a także publikacje mające służyć szkołom, uczelniom, pracownikom jednostek samorządu terytorialnego w dalszym krzewieniu wiedzy  i popularyzowaniu tej bliskiej nam idei.

Zachęcamy do śledzenia dalszych losów projektu i oczywiście do aktywnego włączania się w działania, o których będziemy na bieżąco informować.