Wraz z początkiem tego miesiąca do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowane zostały dwa projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tj.  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków uznania organizacji producentów i zatwierdzenia jej planu biznesowego oraz uznania zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków uznawania organizacji producentów i zatwierdzenia jej planu biznesowego oraz uznawania zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw. Głównym celem projektowanych rozporządzeń jest ograniczenie liczby danych, jakie muszą być przedstawiane na etapie ubiegania się o status organizacji producentów, a tym samym swoista reakcja na zgłaszane Ministrowi sygnały świadczące o konieczności zmniejszenia obowiązków administracyjnych po stronie podmiotów obiegających się o status organizacji producentów. W szczególności akcentowano wątpliwości odnośnie informacji, które miały być podawane w treści wniosku o uznanie.

            W stosunku do wcześniej obowiązujących wniosków planuje się uprościć i zmniejszyć liczbę danych koniecznych do ich wypełnienia. W szczególności, zdaniem wnioskodawcy nie będzie konieczności dalszego podawania we wnioskach numeru KRS. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako podmiot uznający organizacje producentów, posiadana już te dane.

            Ponadto dotyczyć to ma liczby wskazywanych w planie biznesowym danych – akcentuje się zwłaszcza, że część spośród wcześniej wymaganych danych jest w posiadaniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja uzyskuje je podczas procedury ubiegania się o nadanie numeru identyfikacyjnego, nadawanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Inne dane z kolei wnioskodawca podaje już wcześniej w składanym wniosku o uznanie. W treści obydwu projektów rozporządzeń wskazanie maksymalnego odsetka głosów przysługujących członkom, udziałowcom lub akcjonariuszom będącym producentami na zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków organizacji producentów oraz maksymalny odsetek udziałów lub akcji, jakie mogą posiadać ci udziałowcy lub akcjonariusze w tej organizacji, w oparciu o funkcjonujące już rozwiązania. Ma to umożliwić ujednolicenie procedury uznawania grup producentów rolnych.

            Kolejne zmiany dotyczyć będą zarówno  uchylenia obligów w zakresie korzystania ze szkoleń i doradztwa, jak również zmiany w wymogach dotyczących określania oczekiwań organizacji producentów oraz przewidywanego rozwoju związanych z prowadzoną działalnością w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych. Z kolei w przypadku organizacji producentów funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw, ustanowione będą uproszczenia dla wnioskodawców w zakresie wymogu dotyczącego konieczności podania działki ewidencyjnej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreśla, że struktura agrarna w Polsce cechuje się rozdrobnieniem, co generuje zbędne utrudnienia w przypadku prowadzenia produkcji roślinnej. Podkreśla się, że system informatyczny Agencji pozwala wykorzystać zgromadzone w nim dane w zakresie działek ewidencyjnych producentów. ARiMR posiada wspomniane dane w związku z realizacją mechanizmu wsparcia w postaci powszechnych dla producentów rolnych płatności bezpośrednich w ramach corocznych płatności obszarowych. Tym samym ,,wymóg podania numerów działek i powierzchni na której prowadzona jest produkcja będzie dotyczył tylko tych producentów, którzy nie otrzymali płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku złożenia wniosku o uznanie organizacji lub w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o uznanie organizacji".

            Wskazane projekty rozporządzeń nad którymi pracuje aktualnie Rada Ministrów wpisują się w szerszy proces zmian w rozporządzeniach stanowiących akty wykonawcze do ustaw, takich jak Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 381) oraz Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 185). Stąd też trwają równoległe prace nad projektem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych. W trwających obecnie konsultacjach publicznych udział bierze blisko osiemdziesiąt związków i zrzeszeń producentów rolnych, izb rolnych, federacji hodowców, jak również związków zawodowych.