W dniu 30 czerwca 2022 r. w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku w Obrzycku odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii” zorganizowana przez Fundację FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej wraz z partnerami naukowymi: Polskim Stowarzyszeniem Prawników Agrarystów oraz Katedrą Finansów Instytutu Ekonomii Finansów SGGW w Warszawie.

Jednym z głównych celów konferencji było stworzenie fundamentów do przygotowania podręcznika o OZE dla gmin, który będzie kompendium wiedzy dla urzędników i mieszkańców. Podręcznik, który zostanie wydany w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Fundację będzie miał na celu upowszechnianie wiedzy i obalanie mitów w społeczeństwie dotyczące OZE.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele nauki oraz reprezentanci samorządu terytorialnego, którzy dyskutowali o możliwościach realnego wspierania rozwoju alternatywnych źródeł energii oraz ich upowszechniania wśród społeczności zamieszkujących zarówno tereny wiejskie, jak i miejskie aglomeracje.

Sesje plenarne moderowali: dr hab. nauk ekonomicznych Mirosław Wasilewski, prof. SGGW oraz prof. dr hab. nauk prawnych Aleksander Lichorowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas sesji głos zabierali m.in.: dr hab. nauk prawnych Aneta Suchoń, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu), dr hab. nauk prawnych Izabela Lipińska, prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), mgr prawa Tomasz Marzec (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr nauk technicznych Piotr Dragan, wójt gminy Wisznice oraz dr hab. nauk prawnych Konrad Marciniuk, prof. UW (Uniwersytet Warszawski). Wśród gości z zagranicy byli obecni m.in. prof. dr Ángel Martínez Gutiérrez i prof. dr Trinidad Vázquez Ruano z Uniwersytetu w Jaénw Hiszpanii oraz prof. dr Giuseppe Spoto (Uniwersytet Roma Tre w Rzymie, Włochy) i prof. Catherine del Cout(Uniwersytet w Nantes, Francja).

W trakcie wystąpień poruszono niezwykle istotne kwestie dotyczące m.in. spółdzielni obywatelskich, kwalifikacji gruntów rolnych przeznaczonych na produkcję energii odnawialnej, zakładania klastrów energetycznych, istotności agrofotowoltaiki, produkcji oraz magazynowania energii. Dyskutowano o obowiązujących przepisach i regulacjach prawnych związanych z wytwarzaniem energii odnawialnej oraz identyfikowano niezbędne zmiany umożliwiające skuteczne wdrażanie rozwiązań związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Przedstawiciele samorządu terytorialnego podkreślali istotność komunikacji z mieszkańcami na każdym etapie prowadzonych uzgodnień oraz inwestycji w zakresie OZE.  Wskazano na konieczność wspierania inwestycji przez autorytety naukowe w dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia publicznego i procesów negocjacyjnych. Podkreślono, iż niezwykle istotną kwestią jest zapewnienie elastycznego finansowania planowanych do realizacji inwestycji, zarówno przez podmioty prywatne, jak i jednostki samorządu terytorialnego.

Prelegenci zwrócili też uwagę, że bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na poprawę odbioru instalacji OZE jest obiektywne wykazanie korzyści, zarówno tych społecznych, jaki związanych z indywidualnym budżetem odbiorcy.

Najważniejszym celem konferencji było przedstawienie problemu ekonomicznego, prawnego
i społecznego uwarunkowań produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii szerokiemu gronu odbiorców: naukowcom i przedstawicielom samorządów.  Dzięki konferencji, Fundacji udało się nawiązać bezcenne kontakty z ekspertami, w tym z naukowcami. Wypracowany został solidny  fundament do dalszej współpracy i rozwijania projektu. Tematyka i zakres realizowanego przez Fundację FAPA przedsięwzięcia spotkały się z dobrym przyjęciem, wielokrotnie podkreślano też, że w szczególnej sytuacji geopolitycznej, w jakiej jesteśmy, należy go rozwijać