Opublikowane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) w ostatnich dniach dane całościowo ukazują trendy polityki finansowej i wynagradzania w bankach na obszarze Unii Europejskiej.

Dane przedstawione przez organ Unii Europejskiej, który odpowiedzialny jest między innymi za zapewnienie stabilności sektora finansowego UE, zapewnienie przejrzystości i integralności funkcjonowania rynków finansowych oraz wzmocnienie międzynarodowej koordynacji w zakresie nadzoru finansowego dotyczą w szczególności analizy porównawczej praktyk wynagrodzeń w bankach UE za lata budżetowe 2019 i 2020 oraz danych o osobach wysoko zarabiających za rok 2020. Coroczne przedstawianie analizy wynagrodzeń wpisuje się istotny cel tej agencji Unii Europejskiej, którym jest wdrażanie standardowego zestawu przepisów dotyczących regulowania i nadzorowania działalności sektora bankowego we wszystkich krajach UE.

            Przypomnieć warto, że obowiązek monitorowania wysokości zarobków w bankach działających na obszarze Unii Europejskiej i śledzenia trendów w zakresie wynagrodzeń został nałożony na Europejski Urząd Nadzoru Bankowego na mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE. Z analizy danych za rok budżetowy 2020 oraz ich zestawienia z danymi za rok 2019 wynika, że zauważalny jest spadek liczby najlepiej zarabiających menadżerów z 4963 (dane z roku 2019) do 1383 (dane z roku 2020). Taki spadek wynika zasadniczo z faktu, że obecnie do analizowanych danych nie wlicza się najlepiej zarabiających pracowników sektora bankowego z obszaru Wielkiej Brytanii. W 2019 roku brytyjscy menadżerowie stanowili aż 71% najlepiej wynagradzanych pracowników w unijnych bankach.

            W przypadku danych dotyczących wynagrodzeń menadżerów z obszaru obecnej Unii Europejskiej, wykazano, że spadek liczby osób o wysokich zarobkach dokonał się z 1444 w 2019 r. do 1383 w 2020 r., tj. obniżenie wyniosło -4,2%. Najprawdopodobniej stanowi ono wynik skutków pandemii koronawirusa COVID-19. W okresie nasilenia pandemii Europejski Urząd Nadzoru Bankowego zalecił europejskim instytucjom finansowym obniżenie wynagrodzenia zmiennego zidentyfikowanych pracowników. Zdaniem EBA analiza stosowanych w ostatnim okresie praktyk w sferze wynagrodzeń świadczy o wciąż niewystarczającym stopniu ich zharmonizowania w poszczególnych państwach unijnych. Wynika to z różnego stopnia implementowania w poszczególnych państwach postanowień dyrektywy CRD III. Dane opublikowane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego zostały zebrane ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej na najwyższym skonsolidowanym poziomie, ale z wyłączeniem personelu działającego głównie w państwach trzecich. Dane obejmują wszystkich pracowników instytucji i unijnych oddziałów instytucji z państw trzecich otrzymujących łączne wynagrodzenie w wysokości minimum jednego miliona Euro.

            Z danych upublicznionych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego wynika, że największa liczba wysoko zarabiających pracowników sektora finansowego – tj. osób, które na koniec 2020 roku uzyskały dochód w wysokości powyżej jednego miliona Euro, jest największa w Niemczech. Wynosi ona 543 pracowników. Następne pod względem najlepiej zarabiających pracowników są Francja (228), Włochy (187), Hiszpania (128), Irlandia (40). W Polsce wykazano ośmiu wysoko wynagradzanych menadżerów. Najwięcej wysoko zarabiających pracowników banków, tj. 541 było w 2020 członkami zarządów banków, 426 pełniło funkcje w pionach odpowiedzialnych za inwestycje, 115 związanych było z bankowością detaliczną, 117 pełniło funkcje korporacyjne, 87 zarządzało aktywami, 37 odpowiadało za wykonywanie niezależnych funkcji kontrolnych, zaś 11 było członkami rad nadzorczych. Pozostałych 49 pracowników, wykazanych badaniami pracowało w innych pionach bankowości.