Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej w ramach realizowanego przedsięwzięcia naukowego „Ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii” organizuje dla wybranych szkół średnich konkurs pn. „Popraw swój świat z OZE”.

Tematem Konkursu jest zaprezentowanie pomysłu (produktu, usługi) w zakresie rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów na zalety wykorzystywania odnawialnych źródeł energii poprzez:

 • promocję rozwoju odnawialnych źródeł energii (dalej: OZE),
 • upowszechnianie wiedzy z zakresu wykorzystania OZE oraz ochrony środowiska,
 • umożliwienie młodzieży zaprezentowania swoich pomysłów na rozwój i zastosowanie OZE w swoim najbliższym otoczeniu,
 • zachęcanie do uczestnictwa w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska,
 • poszerzenie wiedzy na temat OZE wśród społeczności lokalnej,
 • edukacja w zakresie przygotowywania projektów zmierzających do stworzenia produktu lub usługi,
 • propagowanie innowacyjności,

 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane szerszemu gronu na stronie internetowej Fundacji FAPA.

Jesteśmy ogromnie ciekawi zaprezentowanych pomysłów i z niecierpliwością czekamy na prace konkursowe.

 

 

REGULAMIN

Konkursu dla szkół średnich pt. „Popraw swój świat z OZE”

 

§ 1
ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu dla szkół średnich pt. „Popraw swój świat z OZE” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 133 lok. 002.
 2. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji przedsięwzięcia naukowego „Ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii” realizowanego przez Fundację FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej.

 

§ 2
CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów na zalety wykorzystywania odnawialnych źródeł energii poprzez:

 • promocję rozwoju odnawialnych źródeł energii (dalej: OZE),
 • upowszechnianie wiedzy z zakresu wykorzystania OZE oraz ochrony środowiska,
 • umożliwienie młodzieży zaprezentowania swoich pomysłów na rozwój i zastosowanie OZE w swoim najbliższym otoczeniu,
 • zachęcanie do uczestnictwa w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska,
 • poszerzenie wiedzy na temat OZE wśród społeczności lokalnej,
 • edukacja młodzieży w zakresie przygotowywania projektów zmierzających do stworzenia produktu lub usługi,
 • propagowanie innowacyjności,
 • wyłonienie najlepszych prac wykonanych przez młodzież szkół średnich.

 

§ 3

TEMAT KONKURSU

 1. Tematem Konkursu jest zaprezentowanie pomysłu (produktu, usługi) w zakresie rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (dalej: Projekt OZE). Zaprezentowany Projekt OZE powinien dotyczyć najbliższego otoczenia uczestnika, tj. rodziny, przyjaciół, szkoły, gminy, powiatu lub swojej miejscowości i obejmować:
 • tytuł projektu
 • wskazanie grupy docelowej Projektu OZE (np. uczniowie szkoły, członkowie rodziny, grono przyjaciół, mieszkańcy gminy itd.),
 • opis projektu i formę realizacji,
 • wskazanie korzyści dla grupy docelowej.
 1. Pomysł powinien zostać przygotowany na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, przy czym objętość pracy nie powinna przekroczyć 5 tys. znaków (bez spacji).
 2. Oceniane będą:
 • zgodność z tematem konkursu,
 • innowacyjność projektu
 • forma przygotowania,
 • spójność pomysłu,
 • estetyka, przejrzystość, zwięzłość zaprezentowania tematu.

 

§ 4

UCZESTNICY KONKURSU

1.  Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być uczeń:

 1. jednej ze szkół średnich wskazanych poniżej:
  • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim
  • Zespół Szkół nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica, w Łosicach.
  • Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie
 2. który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Zgłoszenie pracy konkursowej obejmuje:
 • pracę konkursową (formularz stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu),
 • formularz zgłoszeniowy zawierający: imię, nazwisko, wiek, adres korespondencyjny, e-mail, oznaczenie szkoły i klasy do której uczeń uczęszcza) – załącznik nr 2,
 • pisemną zgodą rodzica lub opiekuna na udział w konkursie - załącznik nr 3. W przypadku ukończenia przez ucznia 18 lat, załącznik nie będzie wymagany.
 • oświadczenie rodzica lub opiekuna – załącznik nr 4. W przypadku ukończenia przez ucznia 18 lat, należy wypełnić załącznik Nr 4a,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych – załączniki nr 5. W przypadku ukończenia przez ucznia 18 lat dokument ten podpisuję on sam, w przypadku uczniów którzy nie ukończyli 18 roku życia, Zgodę podpisuje ich przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun).

 

 • klauzulę informacyjną RODO – załącznik nr 6. W przypadku ukończenia przez ucznia 18 lat dokument ten podpisuję on sam, w przypadku uczniów którzy nie ukończyli 18 roku życia, Klauzulę podpisuje ich przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun).
 1. Każdy Uczestnik może zgłosić się do konkursu jeden raz (przygotować jedną pracę konkursową).
 2. W konkursie udział biorą wyłącznie uczniowie ze szkół zgłoszonych do konkursu. Nieakceptowane będzie przesyłanie zgłoszeń uczniów z innych placówek oświatowych.
 3. Zgłoszenia do konkursu, w tym wszelkie dokumenty związane z przystąpieniem do Konkursu wymienione w pkt. 2 powyżej przekazywane Organizatorowi konkursu za pośrednictwem Szkoły w której organizowany jest konkurs.
 • 5

WYMOGI KONKURSOWE

 1. Zadaniem Uczestnika jest przygotowanie pracy na dedykowanym formularzu i przekazanie wykonanej pracy Organizatorowi konkursu za pośrednictwem szkoły w której organizowany jest konkurs.
 2. Tekst powinien być przygotowany w edytorze tekstu czcionką 12 Times New Roman, odstęp półtora wiersza, marginesy normalne, nie więcej niż 5 tys. Znaków.
 3. Autorem każdej pracy powinna być jedna osoba.
 4. Prace złożone w ramach Konkursu muszą być wykonane samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowane i nieprzedstawiane na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
 5. Uczestnik jest odpowiedzialny względem Organizatora za wszelkie wady prawne pracy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich. W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się do ich całkowitego zaspokojenia oraz zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczeń.
 6. Każda ze szkół biorących udział w Konkursie zobowiązana jest do przekazania Organizatorowi następujących dokumentów:
  • zgłoszenia placówki szkolnej do Konkursu dla szkół średnich pt. „Popraw swój świat z OZE” (załącznik nr 7 do Regulaminu) – jedno zgłoszenie uwzględniające wszystkie prace z danej placówki,
  • kompletu dokumentów do każdej pracy konkursowej wymienionych w § 4 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
 7. Prace oraz wymagane dokumenty mogą zostać przekazane Organizatorowi Konkursu jedynie przez szkołę biorącą udział w Konkursie. Nieakceptowane będą zgłoszenia przekazane bezpośrednio przez rodziców lub młodzież szkolną.
 8. Uczestnicy nie mogą przesyłać prac sprzecznych z prawem, ogólnie przyjętymi zasadami etyki, zasadami dobrego wychowania, kultury osobistej, wykorzystujących zakazane treści, niezgodnych z dobrymi obyczajami, nawołujących do nietolerancji, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc, naruszających prawo do prywatności, naruszających prawa osób trzecich, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi), zawierających wulgaryzmy, czy treści reklamowe podmiotów trzecich.
 9. Prace konkursowe noszące znamiona opisane w pkt. 8 powinny zostać odrzucone przez zgłaszającą Szkołę i nie przekazywane do oceny komisji Konkursowej.

§ 6

TERMINARZ KONKURSU

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 1–23 września 2022 r.
 2. Prace konkursowe oraz wymagane dokumenty należy przesyłać w formie elektronicznej w postaci skanów do dnia 26 września 2022 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wiadomości wpisując: „Popraw swój świat z OZE” – nazwa szkoły.
 3. W przypadku dostarczenia pracy lub dokumentów, o których mowa powyżej, po terminie wskazanym w pkt. 2 albo niedostarczenia któregokolwiek z dokumentów prace nie będą oceniane.
 4. Zgłoszenia przesłane pocztą tradycyjną na adres Organizatora nie będą oceniane.
 5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 30 września 2022 r.

 

§ 7

KOMISJA KONKURSOWA

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa (zwana dalej Komisją).
 2. W skład Komisji wchodzą 3 osoby wyłonione przez FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej.
 3. Prace niespełniające warunków Regulaminu nie będą oceniane.
 4. Komisja przy ocenie prac będzie brała w szczególności pod uwagę: zgodność z tematem konkursu, innowacyjność prezentowanego pomysłu, formę przygotowania, estetykę, przejrzystość, zwięzłość zaprezentowania tematu.
 5. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 

§ 8

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Laureaci Konkursu oraz szkoły biorące udział w Konkursie zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu przyznaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Organizatora: fapa.org.pl.
 3. Szkoły biorące udział w konkursie mają dowolność w publikowaniu informacji o konkursie jak również jego wynikach.

  

§ 9

NAGRODY

 1. Fundatorem nagród jest Organizator.
 2. Spośród prac nadesłanych przez Uczestników Komisja Konkursowa wyłoni laureatów.
 3. Nagrody zostaną wręczone laureatom Konkursu za pośrednictwem Szkoły, której uczniowie biorą udział w Konkursie.
 4. W każdej szkole wyłonionych zostanie 3 laureatów.
 5. Nagrodami dla laureatów w konkursie są: za zajęcie I miejsca plecak solarny; za zajęcie II miejsca smartwatch; za zajęcie III miejsca power bank z panelem solarnym.
 6. Nagrodzone osoby w konkursie nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 7. Laureatom nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody innego rodzaju.

§ 10

UWAGI KOŃCOWE

 1. Po zakończeniu Konkursu prace nie będą zwracane autorom. Organizatorowi przysługują uprawnienia do wykorzystania nadesłanych prac w celach promowania tematyki w nich zawartych.
 2. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, przepisów prawa powszechnie obowiązującego, podania nieprawdziwych danych, Organizatorowi przysługuje prawo dyskwalifikacji danego Uczestnika z udziału w Konkursie.
 3. Organizator zapewnia sobie prawo zmiany terminu Konkursu w przypadku zdarzeń od niego niezależnych, o czym niezwłocznie poinformuje. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
 4. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 5. Niniejszy Regulamin podlega udostępnieniu na stronie internetowej Organizatora: https://fapa.org.pl/

 

ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz konkursowy.
 2. Zgłoszenie do Konkursu (uczeń).
 3. Zgoda rodziców/opiekunów na udział w Konkursie.
 4. Oświadczenia rodziców/opiekunów

4a. Oświadczenie uczestnika konkursu (dla uczniów powyżej 18 roku życia)

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 2. Klauzula informacyjna RODO
 3. Zgłoszenie placówki szkolnej do konkursu pt. „Popraw swój świat z OZE” .