W mijającym tygodniu Minister Rozwoju i Technologii zainicjował kolejny etap prac nad projektem Ustawy o zmianie ustawy, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw. Zdaniem wnioskodawcy dotychczasowy okres obecności w obrocie prawnym Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541) pozwalają na zdefiniowanie materii ustawowej wymagającej nowelizacji. Przedłożony do prac legislacyjnych projekt bazuje w szczególności na uwagach zgłoszonych przez środowiska i organizacje skupiające przedsiębiorców do obecnie obowiązującej ustawy z 2018 roku. Nie zapominajmy, że wskazany akt prawny uchwalony został w ramach ówczesnego pakietu ustaw noszącego nazwę ,,Konstytucja Biznesu". Pakiet ten miał w zamyśle jego autorów umożliwić holistyczne uproszczenie i dostosowanie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, w szczególności zaś na linii przedsiębiorca – administracja publiczna.

Obecnie Minister Rozwoju i Technologii podkreśla, że okres pandemii wyraźnie wykazał dobre i słabe strony obecnie obowiązującej ustawy. Akcentuje się w szczególności znaczenie możliwości załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną. Postępującemu procesowi elektronizacji usług współtowarzyszy funkcjonowania rozwiązań usprawniających pracę urzędów, w szczególności zaś możliwość składania zintegrowanych wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dane wprowadzane do CEIDG zostają później przesłane do takich organów administracji, jak ZUS, Urząd Skarbowy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czy też urząd statystyczny.

Z danych przedstawionych przez wnioskodawcę wynika, że w ostatnich latach rośnie liczba spraw załatwianych drogą elektroniczną. Przykładowo, w roku 2020 aż 70% wniosków dotyczących rejestracji działalności gospodarczej składanych było on-line. Kontrapunktycznie, przedsiębiorcy sygnalizują problemy związane z zakładaniem działalności gospodarczej na podstawie cieszącej się popularnością wśród przedsiębiorców umowy spółki cywilnej. Podkreśla się czasochłonność tego procesu. Wspomnianej rejestracji towarzyszy oblig złożenia wniosku o wpis do rejestru REGON, zgłoszenie do Głównego Urzędu Statystycznego, ZUS albo KRUS czy też złożenie formularza NIP-2 do Urzędu Skarbowego. Ewidentna wydaje się więc konieczność usprawnienia wymiany informacji pomiędzy głównymi rejestrami. W toku prac legislacyjnych podnoszono również kwestie dotyczące możliwości opublikowania w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej danych pełnomocnika – spółki osobowej. Wprost wskazuje się na potrzebę: ,,rozszerzenia funkcjonalności CEIDG w zakresie elektronicznego udzielania pełnomocnictwa, które jest uwidaczniane w CEIDG, w szczególności wprowadzenie możliwości publikacji danych o pełnomocniku jedynie on-line oraz wprowadzenia zasad zarządzania „kontami w systemie CEIDG” pełnomocników - osób prawnych i ułomnych osób prawnych".

W omawianym projekcie proponuje się utworzenie środków prawnych umożliwiających przedsiębiorcom będących wspólnikami spółki cywilnej sprawniejsze załatwianie spraw związanych z jej rejestracją. Do postulowanych zmian zalicza się w szczególności:

- utworzenie zintegrowanego wniosku dotyczącego spółki cywilnej zawierającego informacje o rejestracji, zgłoszeniu zmiany, zawieszeniu, wznowieniu, wykreśleniu. Wniosek pozwoli załatwiać sprawy w różnych urzędach administracji publicznej;

- wniosek będzie mógł być złożony on-line;

- w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w sposób całościowy publikowane będą informacje o spółce cywilnej;

- projekt uwzględnia również pełną elektronizację procesu publikacji informacji o pełnomocniku w CEIDG przez wdrożenie procesu publikacji danych o pełnomocniku wyłącznie drogą elektroniczną.

            Nadmienić warto, że z czasem ustawodawca będzie dążył do całkowitej elektronizacji możliwości składania wniosków o wpis w CEIDG. Proces ten realizowany będzie jednak stopniowo, bowiem wielu obywateli wciąż nie korzysta z technologii cyfrowych. Pamiętać trzeba, że osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, wpisanych do CEIDG jest w kraju około 2,5 mln. Całkowite przejście na wnioski w formie elektronicznej nastąpić ma do dnia 1 października 2026 roku. Planuje się, że nowa ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.