Jak już wielokrotnie wspominano, konsekwencje wojny na Ukrainie oddziałują na bezpieczeństwo w różnych jego wymiarach – od międzynarodowego do bezpieczeństwa poszczególnych krajów. Liczni badacze, jak również organy przedstawicielskie organizacji międzynarodowych takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, Bank Światowy czy też Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zwracały w ostatnim czasie uwagę na znaczenie konieczności podjęcia natychmiastowych działań na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa ekonomicznego i żywnościowego.

W tym kontekście z zadowoleniem trzeba przyjąć prace legislacyjne zainicjowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi mające na celu zapewnienie utworzenia podstaw prawnych dla wdrożenia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 działania „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”.

              Zwrócić należy uwagę, że podstawę do wprowadzenia nowego działania stanowi art. 39c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. W celu jego umożliwienia, wnioskodawca skierował do opiniowania i uzgodnień międzyresortowych projekt Ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z szacunkowymi danymi w Polsce około 50 000 rolników kwalifikuje się do bycia uznanymi za szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, zaś realia obecnego czasu pełnego niestabilności na rynku oraz zakłóceń w handlu są całkowicie nieprzewidywalne, czynnikiem istotnym jest szybkie wejście wspomnianej ustawy w życie. Ma to nastąpić z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

              Wnioskodawca akcentuje problem wzrostu kosztów prowadzenia działalności rolniczej. Dlatego też istota procedowanego projektu ustawy bazuje na jednorazowej płatności ryczałtowej dla rolników spełniających kryteria dostępu określone w PROW 2014–2020. Termin zakończenia kontraktacji środków finansowych upływa 31 marca przyszłego roku. Maksymalna kwota pomocy finansowej dla beneficjenta (rolnika) nie będzie mogła przekroczyć 15 000 Euro. Wspomniana wysokość wynika z treści art. 39c rozporządzenia UE nr 1305/2013.

              Pomoc dla beneficjentów będzie przyznawana na podstawie na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej na wniosek o przyznanie pomocy, który ma być jednocześnie wnioskiem o płatność. Agencją płatniczą odpowiedzialną za dokonywanie płatności będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioskodawca podkreśla jednocześnie, że konieczność jak najszybszego wdrożenia do obrotu prawnego ustawy nowelizującej wymusza konieczność skrócenia czasu na złożenie żądania doręczenia decyzji, wniesienia odwołania oraz na rozpatrzenie odwołania. Przypomnieć warto, że już wcześniej określone grupy beneficjentów otrzymywały pomoc w analogicznym trybie – konkretnie zaś dotyczyło to działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19.”

              Nie bez znaczenia dla beneficjentów projektowanego działania jest, że z faktem jego przyznania nie wiążą się ewentualne dodatkowe obowiązki. Informacje dotyczące szczegółowej procedury udzielania wsparcia finansowego w ramach działania „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę” będą podawane za pośrednictwem stron internetowych wnioskodawcy ustawy, tj. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ARiMR. Środki na działanie pochodzić będą ze środków publicznych oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.