W ramach realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w oparciu o przepisy unijne, zwłaszcza zaś Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Decyzję Wykonawczą Rady (UE) z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Polski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt nowego rozporządzenia. Projektowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, ma w zamyśle wnioskodawcy pozwolić na ,,stworzenie podstawy prawnej, do wdrożenia sprawnego, efektywnego i szeroko dostępnego systemu wsparcia na działalność podmiotów zajmujących się przechowywaniem, pakowaniem, przeładunkiem, załadunkiem lub wprowadzaniem do obrotu żywności - tzw. centra przechowalniczo-dystrybucyjne oraz dla rolno-spożywczych rynków hurtowych".

              Dla całościowego ukazania nowego projektu wskazać należy, że przywołany wcześniej Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności określa cele związane z odbudową polskiej gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa COVID-19. W ramach Planu Polska wynegocjowała bezzwrotne środki w wysokości 23,9 mld Euro. Jak wskazuje Rada Ministrów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności realizowane maja być reformy i inwestycje w następujących obszarach tematycznych:

  1. Odporność i konkurencyjność gospodarki,
  2. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
  3. Transformacja cyfrowa,
  4. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia,
  5. Zielona, inteligentna mobilność,
  6. Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji KPO.

              W projekcie rozporządzenia skierowanym do konsultacji społecznych akcentuje się znaczenie udzielania wsparcia na inwestycje realizowane w obszarze infrastruktury, w szczególności zaś związane z przechowywaniem i dystrybucją produktów rolnych, rybołówstwa, akwakultury oraz produktów spożywczych przez rolno-spożywcze rynki hurtowe. Gwarantowanie wsparcia zapewnić ma również stworzenie nowych miejsc pracy, jak również zabezpieczenie dotychczasowych. W projekcie rozporządzenia zawarto warunki udzielania wsparcia, szczegółowe wymagania dotyczące ostatecznego odbiorcy wsparcia i rodzaju prowadzonej przez niego działalności, wysokość i poziom wsparcia, stypizowano podmiot udzielający wsparcia oraz warunki i tryb składania wniosku o objęcie wsparciem.

              Do najważniejszych rozwiązań proponowanych w treści projektu zaliczyć należy propozycję, aby instytucją odpowiedzialną za realizację szeroko rozumianych inwestycji infrastrukturalnych był minister kierujący działem rolnictwo, zaś podmiotem udzielającym wsparcia była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto o udzielenie wsparcia mogliby ubiegać się wnioskodawcy mający nadany numer identyfikacyjny na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. W myśl projektu poziom udzielonego wsparcia nie będzie mógł przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

              Wsparcie będzie udzielane na budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont:

  1. budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych;
  2. obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska.

              Ponadto wsparcie będzie mogło być przydzielone na zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych. W końcu zaś na zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych.

              Zgodnie z treścią §3 projektu rozporządzenia wsparcie będzie mogło być udzielone osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub podmiotom, które zawarły umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, o którym mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

              Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.