Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz określenie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Funduszu Europejskiego dla Rybactwa jest podstawowym celem stawianym przed projektowanym rozporządzeniem MRiRW. ,,Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej oraz wysokości tej pomocy na realizację działań w ramach w ramach Priorytetu 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych, objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027" skierowane zostało właśnie do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Omawiany projekt aktu normatywnego ma za zadanie w komplementarny sposób określić szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1 Funduszu Europejskiego dla Rybactwa. Powyższy Priorytet wspiera jeden z filarów Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej.

            Wspomnieć warto, że zasadniczym celem Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE jest z jednej strony – podejmowanie inicjatyw i działań na rzecz zrównoważonego rybołówstwa, z drugiej zaś - zagwarantowanie stabilnych miejsc pracy rybakom oraz źródeł dochodu. Obecnie, w świetle Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, u podstaw „Wspólnej Polityki Rybołówstwa” znajdują się takie kwestie, jak:

- ochrona zasobów rybnych i środowiska morskiego;

- zapewnienie rentowności flot państw członkowskich Unii Europejskiej;

- dostarczenie konsumentom produktów żywnościowych wysokiej jakości;

-korzystanie z żywych zasobów wodnych w sposób zrównoważony ze środowiskowego, gospodarczego i społecznego punktu widzenia.

            Projektowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określać będzie między innymi wymagania, jakimi powinny odpowiadać wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, jak również tryb składania wniosków, oraz beneficjentów uprawnionych do ich składania. Ponadto stypizowaniu podlegać będą: szczegółowy sposób oceny oraz terminy rozpatrywania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność, kryteria wyboru operacji, tryb i warunki oraz termin zawierania umowy o dofinansowanie, a także szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o dofinansowanie. Pomoc finansowa będzie mogła być przyznana w ramach takich działań jak ,,Kapitał ludzki”, ,,Innowacje”, ,,Dywersyfikacja działalności rybackiej”, ,,Inwestycje w portach”, ,,Trwałe zaprzestanie działalności połowowej”, ,,Kontrola i egzekwowanie przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa”, ,,Gromadzenie danych rybackich”, ,,Ochrona środowiska naturalnego i zmniejszenie wpływu działalności rybackiej na środowisko”.

            Zwrócić należy uwagę, że obecnie za kluczowe działania uznać należy „Kapitał ludzki”, ,,Innowacje”, ,,Inwestycje w portach” oraz ,,Dywersyfikacja działalności rybackiej”. W ramach działania „Kapitał ludzki” pomoc będzie mogła być przyznana uznanej organizacji producentów ryb lub uznanemu związkowi organizacji producentów ryb, lub organizacji międzybranżowej, bądź też innej organizacji rybackiej realizującej statutowe zadania w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego, uczelniom wyższym i instytutom badawczym oraz armatorom statków rybackich.

Pomoc finansowa w ramach działania „Innowacje” będzie mogła być przyznana na opracowanie, testowanie i wdrożenie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych z zakresu rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego lub przetwórstwa produktów rybnych. Zastrzec jednocześnie należy, że wymieniony katalog rozwiązań pozwolić ma na zmniejszenie negatywnego lub wzmocnienie pozytywnego wpływu rybołówstwa morskiego lub śródlądowego na środowisko, wdrożenie nowych energooszczędnych rozwiązań technologicznych czy też przywracanie naturalnej równowagi systemów przez eksperymentalne zarybianie.

Z kolei celem działania „Dywersyfikacja” działalności rybackiej jest wsparcie finansowe operacji przyczyniających się do różnicowania dochodów, w tym rozwoju nowych działalności zarówno związanych, jak i niezwiązanych z rybołówstwem morskim lub rybactwem śródlądowym oraz przebranżowienie osób związanych z szeroko rozumianym sektorem rybołówstwa. W końcu w ramach działania ,,Inwestycje w portach” udziela się pomocy finansowej na inwestycje związane z funkcjonowaniem portów rybackich, miejsc wyładunku lub przystani – co z kolei przyczynić się ma do poprawy jakości produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich lub wodach śródlądowych i ograniczenia zanieczyszczania środowiska morskiego lub śródlądowego. Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.