Trwające obecnie prace nad projektem Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027, stanowią jedno z działań mających umożliwić zdynamizowanie rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce. Zauważyć należy, że w ostatnich latach pojęcie tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym stało się niezwykle popularne w Unii Europejskiej. Dążenie do jej stworzenia jest jednym z celów zarówno Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, jak również poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej.

            Termin ten, w języku angielskim znany jako circular economy oznacza model gospodarczy, którego istota polega na wydłużaniu cyklu życia produktów oraz minimalizowaniu zużycia surowców i wielkości odpadów. Jednocześnie odpady i surowce pochodzące ze zużytych produktów powinny zostać powtórnie wykorzystane do produkcji w ramach gospodarki. Wskazany model stanowi przeciwieństwo wciąż dominującej na świecie gospodarki liniowej – w niej produkty, których cykl życia dobiegł końca są po prostu wyrzucane jako zbędne. Gospodarka o obiegu zamkniętym postrzegana jest często jako środek umożliwiający walką z globalnym ociepleniem oraz zapewniający długotrwały wzrost gospodarczy. Parlament Europejski definiuje doktrynę gospodarki o obiegu zamkniętym jako ,,Model produkcji i konsumpcji, który obejmuje dzielenie się, leasingowanie, ponowne wykorzystanie, naprawę, odnawianie i recykling istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe. W ten sposób cykl życia produktów zostanie przedłużony".

Biorąc pod uwagę, że w wymiarze rocznym na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej wytwarza się blisko 2,2 miliarda ton odpadów (sic!), omawiana koncepcja nowej gospodarki zyskuje wielu zwolenników. Wpisuje się także w model zrównoważonego rozwoju. Stąd też nie dziwi fakt, że w procesie opiniowania wskazanego projektu rozporządzenia udział biorą przedstawiciele organów samorządu gospodarczego, związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych. O znaczeniu wspomnianego modelu gospodarki świadczy także jej wpisanie do tzw. Europejskiego Zielonego Ładu. W jego ramach UE założyła osiągnięcie redukcji emisji o 55% do 2030 r. i neutralności klimatycznej do 2050 roku. Już w 2020 roku Komisja Europejska zaproponowała pierwszy pakiet środków mających przyśpieszyć osiągnięcie gospodarki o obiegu zamkniętym.

W omawianym projekcie rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej określać się będzie przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy przedsiębiorcom w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027. Planuje się udzielanie dwóch typów wsparcia, tj. pomocy inwestycyjnej na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz pomocy na badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych. Wspomniana pomoc ma być udzielana przedsiębiorcom w postaci pożyczek i dotacji. Wspomniane formy pomocy udzielane na postawie projektowanego rozporządzenia de facto staną się jedną z najistotniejszych instrumentów finansowania na szczeblu regionalnym. Źródło finansowania wymienionych form wsparcia stanowić będą Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Wspomniane formy dotacji i pożyczek udzielane będą na pokrycie kosztów kwalifikowalnych W przypadku pomocy na badania i usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska i kwestii energetycznych, kosztami kwalifikowanymi będą koszty badania lub usługi doradczej. W przypadku zaś pomocy inwestycyjnej na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym - będą to dodatkowe koszty inwestycji. Wnioskodawca oczekuje, że do skutków wdrożenia nowego rozporządzenia zaliczyć będzie można zmniejszenie ilości zasobów zużywanych w procesach produkcji, zmniejszenie ilości odpadów, poprawa jakości środowiska naturalnego, a także zmniejszenie ilości niewykorzystywanych ponownie odpadów z gospodarstw domowych.