Przedstawiciele Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju zapowiedzieli zintensyfikowanie wsparcia finansowego udzielanego przez tę organizację walczącej z rosyjską agresją Ukrainie. Za swoisty sukces organizacji międzynarodowej typu rządowego, jaką jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (org. European Bank for Reconstruction and Development) uznać należy uruchomienie finansowania gospodarki Ukrainy w kwocie trzech miliardów euro w latach 2022–2023. W chwili obecnej, tj. po 633 dniach krwawego konfliktu zbrojnego, który wstrząsnął Europą, EBOR stał się de facto największym inwestorem instytucjonalnym na Ukrainie. W obszarze zainteresowania Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju znajdują się w szczególności kluczowa infrastruktura państwa, sektor prywatny i handlu. Zaangażowanie wspomnianej instytucji dotyczy także szeroko pojętego sektora energetycznego, bezpieczeństwa żywnościowego czy też wzmacniania odporności państwa ukraińskiego na zagrożenia.

            Nadmienić trzeba, że skala wspomnianego zaangażowania Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w pomoc Ukrainie po 24 lutego 2022 roku spowodowała, że w połowie listopada tego roku, Rada Dyrektorów EBOR zaleciła prezesom tej instytucji finansowej podwyższenie kapitału banku o cztery miliardy euro (sic!) dla zapewnienia realizacji dużych inwestycji na Ukrainie. Decyzja Rady Dyrektorów banku to pierwszy krok na drodze do zwiększania kapitału Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z obecnego poziomu trzydziestu miliardów euro. Zaznaczyć trzeba, że Rada Dyrektorów Banku ostateczną decyzję odnośnie do podniesienia kapitału podejmie do końca bieżącego roku. Jeden spośród dwóch najważniejszych organów Banku – tj. Rada Gubernatorów wskazała, że zapewnienie wsparcia inwestycyjnego dla Kijowa to w chwili obecnej ,,najwyższy priorytet banku". Nie dziwi więc, że podczas corocznego spotkania władz instytucji w połowie 2023 roku, panował konsensus odnośnie do konieczności zwiększenia wsparcia ze strony akcjonariuszy banku.

Przypomnieć trzeba, że w chwili obecnej członkami banku jest siedemdziesiąt jeden państw oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Unia Europejska. Dotychczas jedynie dwukrotnie dochodziło do podwyższenia kapitału w historii Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Miało to miejsce w latach 1996 i 2010. W dalszej perspektywie finansowej możliwe byłoby zwiększenie wysokości rocznych inwestycji na Ukrainie w okresie powojennym do poziomu 3 miliardów Euro. Jednocześnie dzięki pozyskaniu dodatkowego kapitału możliwe byłoby osiągnięcie wysokości inwestycji na Ukrainie jeszcze podczas obecnego konfliktu zbrojnego do poziomu 1,5 miliarda rocznie.

            Za truizm uznać można stwierdzenie, że obecnie bardziej niż kiedykolwiek od chwili odzyskania przez Ukrainę niepodległości w roku 1991, kraj ten potrzebuje środków finansowych na odbudowę i rozbudowę infrastruktury. Wszakże za truizm pozorny, gdy zwróci się uwagę, że zgodnie z danymi szacunkowymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju straty wojenne państwa wynoszą około 411 miliardów dolarów. Dotychczas EBOR podpisał między innymi pożyczkę w wysokości 100 milionów dolarów mającą służyć podwyższaniu poziomu bezpieczeństwa żywnościowego Ukrainy. Ma to wyjątkowe znaczenie zwłaszcza w obliczu trudności związanych z eksportem zboża i innych produktów rolnych do państw-odbiorców. Istotne znaczenie ma również prowadzone od 2022 roku wspieranie handlu realizowane poprzez udzielanie uprzywilejowanych pożyczek kredytowych, ułatwień w handlu oraz gwarancji finansowych. Od chwili ataku rosyjskiego, EBOR wsparł ukraiński sektor handlu kwotą 800 mln Euro dzięki programowi ułatwień w handlu. Z kolei ukraiński sektor przedsiębiorstw związanych z sektorem rolnym oraz innymi strategicznymi działami gospodarki uzyskał finansowanie dzięki kredytom w wysokości 700 milionów Euro. W końcu, ponad pół miliarda Euro otrzymało ukraińskie przedsiębiorstwo Ukrenergo odpowiedzialne za przesyłanie energii elektrycznej. To właśnie w jego infrastrukturę wymierzone były uderzenia podczas ostatniej zimy.

            W swej statutowej działalności Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju koncentruje się na takich priorytetowych obszarach wsparcia jak zrównoważone zużycie energii, rozbudowa infrastruktury transportowej, rozwój instytucji samorządu terytorialnego, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz sektora rolniczego. Poza udzielaniem kredytów na rozwój przedsiębiorstw prywatnych i państwowych, bank nabywa także udziały we wspomnianych podmiotach oraz udziela gwarancji przedsiębiorcom. Nie ulega wątpliwości, że obecnie jedno z najważniejszych wyzwań przed jakim stanie EBOR stanowić będzie przygotowanie Ukrainy i jej struktur instytucjonalnych do powojennej odbudowy państwa z wykorzystaniem efektywnego systemu zamówień publicznych.