Zespół Rozwoju Wsi
Zespół Rozwoju Wsi został powołany pod koniec 2005 roku i zajmował się działaniami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz sektora rybołówstwa poprzez realizację programów i projektów krajowych i zagranicznych. Zespół wspierał Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i inne instytucje we wdrażaniu programów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”, „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013” oraz realizował inne programy ukierunkowane na rozwój obszarów wiejskich. W latach 2005 – 2008 Zespół wykonywał zadania instytucji wdrażającej, powierzone Fundacji przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w zakresie wdrażania Pilotażowego Programu Leader +.
W ramach swoich zadań Zespół wykonywał również niektóre działania zlecone przez Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz organizował szkolenia i konferencje w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
W ostatnich latach działalności Zespół Rozwoju Wsi na podstawie umowy nr RYB/3/2009, podpisanej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 9 października 2009 r. wykonywał zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania osi priorytetowej 5 Pomoc techniczna w Programie Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Beneficjentami Pomocy technicznej w PO RYBY byli: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie, Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku oraz 16 Samorządów Województw. Zespół Rozwoju Wsi prowadził prace w sposób ciągły, m. in. przyjmując wnioski, podpisując umowy i&mbsp;aneksy, weryfikując merytorycznie i finansowo złożone wnioski, wykonując kontrole zamówień publicznych i kontrole na miejscu, wystawiając zlecenia płatności oraz monitorując i raportując działania. Dodatkowo Zespół prowadził prace związane z archiwizacją dokumentacji zakończonych i rozliczonych operacji w ramach osi priorytetowej 5 Pomoc techniczna PO RYBY 2007-2013.
 
W 2016 roku FAPA zakończyła wdrażanie osi priorytetowej 5 PT PO RYBY 2007-2013. W całym okresie programowania beneficjenci złożyli 640 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 197,5 mln zł. Fundacja podpisała 636 umów o dofinansowanie operacji na kwotę 195,4 mln zł i zweryfikowała 659 wniosków o płatność. Pracownicy FAPA w okresie programowania 2007-2013 łącznie zrealizowali 674 zlecenia płatności na kwotę 187,3 mln zł.