W ramach WPR na lata 2014-2020 zostanie zainwestowanych około 32 mld EUR w polski sektor rolny i obszary wiejskie. Część kluczowych priorytetów politycznych WPR została określona na poziomie europejskim - miejsca pracy i wzrost, trwałość, modernizacja, innowacyjność i jakość. Polska miała zapewnioną swobodę w dostosowaniu zarówno płatności bezpośrednich, jak i programu rozwoju obszarów wiejskich do własnych szczególnych potrzeb.

W latach 2007-2013 WPR przeznaczyła ponad 25,1 mld EUR na sektor rolny i obszary wiejskie w Polsce, aby ustabilizować dochody rolników, zmodernizować   
i zwiększyć stabilność polskich gospodarstw rolnych oraz zabezpieczyć dostawy bezpiecznej, niedrogiej i dobrej jakości żywności dla swoich obywateli.

Copa-Cogeca - europejska organizacja zrzeszająca związki zawodowe i organizacje spółdzielcze, reprezentująca interesy rolników w UE organizuje w dniach 10-12 października 2018 r. w Linz w Austrii kongres europejskich rolników pod hasłem „Wyżywić Europę Jutra”.

Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący zmniejszenia wydatków na wsparcie dla rolników w roku budżetowym 2019 w celu sfinansowania rezerwy kryzysowej. 

W dniu 16 lipca 2018 r. ministrowie rolnictwa państw Unii Europejskiej zebrani na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa zapoznają się z programem prac i priorytetami nowej prezydencji austriackiej. Priorytety Austrii na drugą połowę 2018 roku określa motto „Europa, która chroni”.

Podkategorie