W dniu 1 lutego br. Senat na siedemdziesiątym drugim posiedzeniu plenarnym podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim. Wskazaną uchwałą Senat przyjął ustawę wraz z zaledwie jedną poprawką. Za przyjęciem ustawy na obecnych na Sali 82 senatorów głosowało 56, przeciw głosowało 3, wstrzymało się zaś 23. Wspomniana ustawa wprowadzić ma zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. 2017 Nr 140 poz. 938) oraz w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. 2017 poz. 1393). Można oczekiwać, że w ciągu kliku najbliższych dni marszałek Sejmu przekaże ustawę Prezydentowi do podpisania.

 W dniu 11 stycznia Rządowe Centrum Legislacji opublikowało na swojej stronie internetowej projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności bezgotówkowych. Podkreślić należy, że opublikowany tekst projektu ustawy uległ zmianie w stosunku do poprzedniego brzmienia projektu, które zostało opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji stosunkowo niedawno, bowiem w grudniu 2018 r. Aktualna wersja projektu wspomnianej ustawy, została skierowana do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów w celu rozpatrzenia na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów, w dniu 17 stycznia 2019 r. Dodać należy, że projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności bezgotówkowych przeszedł konsultacje publiczne jeszcze w roku 2017. Miały one niezwykle szeroki charakter, bowiem w ramach trybu konsultacji projekt wraz z oceną skutków regulacji przesłany został do dwustu czterech podmiotów pozarządowych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznaczyło nowe obszary ONW, które już w tym roku zastąpią dotychczasowe. Chociaż całkowita powierzchnia objęta ONW wzrośnie, są regiony, które tracą status obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

W dniu 17 stycznia 2019 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozesłał, w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane spółdzielnie rolników.

 

                W dniu 17 stycznia 2019 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozesłał, w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa                      i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane spółdzielnie rolników.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa [Dz. U. 2005 Nr 169 poz. 1414] projekt został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej i dodatkowo przesłany w ramach konsultacji do dziewięćdziesięciu trzech organizacji pozarządowych skupiających spółdzielców i producentów rolnych. Do udziału w opiniowaniu projektu rozporządzenia zaproszono m.in.: Krajową Radę Spółdzielczą, Krajową Radę Izb Rolniczych czy też liczne związki zawodowe rolników i stowarzyszenia grupujące producentów. Termin składania uwag do projektu mija w dniu 31 stycznia br.

         Wskazać należy, że projekt Rozporządzenia w sprawie wykazu produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane spółdzielnie rolników ma na celu wykonanie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 6 ust 6 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników [ Dz. U. 2018  poz. 2073]. Wskazany artykuł stanowi, że: Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane spółdzielnie rolników, mając na uwadze znaczenie ekonomiczne poszczególnych produktów rolnych z punktu widzenia krajowej produkcji rolnej oraz chowu lub hodowli ryb. W załączniku do projektu rozporządzenia wskazano, że spółdzielnie rolników będą mogły być zakładane m.in. w  związku z takimi produktami lub grupami produktów jak: bydło domowe, świnie, drób, owce, króliki, mleko, jaja ptasie, miód naturalny lub inne produkty pszczele, kwiaty świeże, zboża lub rośliny oleiste, buraki cukrowe, ziemniaki, owoce i warzywa, tytoń, szyszki chmielowe, ryby słodkowodne czy też rośliny przeznaczone do produkcji zielarskiej lub farmaceutycznej.

         W uzasadnieniu do projektu wnioskodawca podkreśla, że proponowana lista produktów lub grup produktów nie ma charakteru zupełnego. Zdaniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazane enumeratywnie              w załączniku produkty lub ich grupy stanowią podstawowy wolumen produkcji sektora rolniczego w Polsce. Minister wskazuje, że: ,,zaproponowane produkty lub grupy produktów, poza wiodącą rolą w strukturze podażowo-popytowej krajowego rynku produktów rolnych, stanowią główną składową corocznego bilansu wymiany handlowej artykułów rolno-spożywczych”.

         Podkreślić należy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiąże duże nadzieje ze spółdzielczą formą współpracy rolników. Jego zdaniem, rolnicy zrzeszeni w spółdzielniach będą w stanie lepiej radzić sobie                                 z wyzwaniami, jakie niesie gospodarka rynkowa. Spółdzielnie rolników mają również umożliwić skuteczniejsze przeciwdziałanie spekulacjom na rynku rolnym.

         Przypomnieć warto, że zgodnie z Ustawą o spółdzielniach rolników, członek spółdzielni może należeć wyłącznie do jednej spółdzielni rolników w zakresie określonego produktu lub grupy produktów. Również statut spółdzielni rolników musi określać zasady i zakres dostarczania przez członków  spółdzielni  rolników, w zakresie prowadzonej przez  nich działalności, informacje dotyczące w szczególności: powierzchni uprawy, plonów oraz wielkości produkcji produktów lub grup produktów. Założycielem zaś wspomnianej formy spółdzielni może być wyłącznie rolnik.

         Planuje się, że rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.