Ułatwienia w obszarze sprzedaży bezpośredniej mają zachęcić rolników do podjęcia sprzedaży prosto z gospodarstwa. Co zmieniają nowe przepisy i czy zmobilizują one rolników do tej aktywności?

 W dniu 1 lutego br. Senat na siedemdziesiątym drugim posiedzeniu plenarnym podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim. Wskazaną uchwałą Senat przyjął ustawę wraz z zaledwie jedną poprawką. Za przyjęciem ustawy na obecnych na Sali 82 senatorów głosowało 56, przeciw głosowało 3, wstrzymało się zaś 23. Wspomniana ustawa wprowadzić ma zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. 2017 Nr 140 poz. 938) oraz w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. 2017 poz. 1393). Można oczekiwać, że w ciągu kliku najbliższych dni marszałek Sejmu przekaże ustawę Prezydentowi do podpisania.

 W dniu 11 stycznia Rządowe Centrum Legislacji opublikowało na swojej stronie internetowej projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności bezgotówkowych. Podkreślić należy, że opublikowany tekst projektu ustawy uległ zmianie w stosunku do poprzedniego brzmienia projektu, które zostało opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji stosunkowo niedawno, bowiem w grudniu 2018 r. Aktualna wersja projektu wspomnianej ustawy, została skierowana do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów w celu rozpatrzenia na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów, w dniu 17 stycznia 2019 r. Dodać należy, że projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności bezgotówkowych przeszedł konsultacje publiczne jeszcze w roku 2017. Miały one niezwykle szeroki charakter, bowiem w ramach trybu konsultacji projekt wraz z oceną skutków regulacji przesłany został do dwustu czterech podmiotów pozarządowych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznaczyło nowe obszary ONW, które już w tym roku zastąpią dotychczasowe. Chociaż całkowita powierzchnia objęta ONW wzrośnie, są regiony, które tracą status obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

W dniu 17 stycznia 2019 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozesłał, w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane spółdzielnie rolników.