Na początku grudnia br. Minister Finansów skierował do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa.

W dniu 21 listopada br. Minister Finansów opublikował za pośrednictwem Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

W dniu 19 listopada br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Przypomnieć należy na wstępie, że wnioskodawcą Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych przyjętej przez parlament, był Minister Finansów.

Minister Finansów zainicjował proces uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych w związku ze skierowaniem do Rządowego Centrum Legislacji projektu Ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa z dniem 29 listopada br. Projektowana ustawa ma wdrożyć do systemu prawa krajowego dwa akty prawne UE, tzn.:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych systemów jakości, tj.: