W dniu 21 listopada br. Minister Finansów opublikował za pośrednictwem Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

W dniu 19 listopada br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Przypomnieć należy na wstępie, że wnioskodawcą Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych przyjętej przez parlament, był Minister Finansów.

Minister Finansów zainicjował proces uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych w związku ze skierowaniem do Rządowego Centrum Legislacji projektu Ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa z dniem 29 listopada br. Projektowana ustawa ma wdrożyć do systemu prawa krajowego dwa akty prawne UE, tzn.:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych systemów jakości, tj.:

311 podmiotów w ramach konsultacji publicznych otrzymało projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. W dniu 9 listopada br. z inicjatywy Ministra Finansów wskazany projekt ustawy został skierowany również do uzgodnień międzyresortowych. Termin składania uwag i opinii do projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa upływa w dniu 9 grudnia br.